Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 255 Vasutak. 'Nyáry Mihály, Lányi Gusztáv, Erdély Gyiüa, Eunnák Ottokár, Wirth Antal, Mosch Ferencz. Számtisztek: Steppinger Lajos, Pék Béla. Irodatiszt: Magyar József. B. n. c) ügyosztály. Mühelvi kiadások ellenőrzése. Ügyosztályvezető : Hegrád László, főfelügyelő. Főmérnökök : Müller Kár., Nómethy Ant. Nagel, Bezső. Főellenőrök: Kálmán Lipót, Dukesz Zsigm., Kósa Sándor, Vogl Henrik. Mérnökök: Nitsch Bezső, Székely Gyula. Ellenőrök: Chirke Aladár, Pátz Károly. Segédmérnök: Zoltán Arthur. Számtisztek: Szabó István, Fischer Sal., WaigandKá­roly, Gábel Vilmos. Weinzierl Antal. Hivatalnokok : Bajza József, Thull Bichárd. Némethy József, Müller Sándor. Warmuth Emil, Dobos János, Elimann István, Uray Endre, Beliczay János. B. H. d) ügyosztály. Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése. (VI, Andrássy-út 83.) Ügyosztályvezető: Korény Ágoston, főfelügyelő, a H. o. kat. vit. é. tul. Főellenőrök: Giesztl Venczel, Sándor Simon. Ellenőr : dapsai Dapsy Lajos. Hivatalnokok: Weisz Ödön, Weszely Gyula, Fazekas Ferencz, l'avlicsek J. Béla, Vörös Lajos, Zólyomi Jenő, Tóth Félix, Balog Gyula, Karlik Károly. Számtiszt: Baán Géza. B. III. szakosztály. Bevétel ellenőrzés. (VI, Teréz-körút GO. Tel. 13—72.) Szakosztályvezető: Zucker János, főfelügyelő. Felügyelő: Tolnay Gedeon. Főellenőr: Posch Gvula. Ellenőr: Villax Béla. Számtiszt: Zombath Pál. B. Hl. a) ügyosztály. Helyi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető : Mayer Antal, felügyelő. Főellenőrök: Szilágyi Vincze, Koblitz Antal, Nóvák Mór, Keller Gyula. Ellenőrök: Thold József,Sátori Jakab.Bernardilstván, Stark Ant.. Greth Géza, Pauer Bonaventura, Höffler Miksa. Hivatalnokok: Wallenfels Károly, Veres Sánd., Fern­korn Gusztáv, Radimeczky János, Bánffy István, Strasser Ferencz. Haydn József, Scherzinger Alajos, Radula Milán. Szám tisztek: Lévay József, ifj. Bobitsek Gyula. B. Hl. b) ügyosztály. Szomszédos áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Szontágh Titusz, felügyelő. Főellenőrök: Zaphiry György, Seidenschnur Károly, Szemere János. Ellenőrök: Ploskál János, Babies János, ErhardtFül., Schneider Antal, Annau Károly, Strommer Lajos, Szedo­glavits Adolf, Sámy Endre, Molnár Vilmos, Schuster Zsigmond, Fábry Ede, Axaméthy Ignácz, Kilius Gyula, Béla Péter, Bende Ferencz, Zeller GézaGyőző,MarkóAdolf. Hivatalnokok: Jilli Béla, Soós Miklós, Ellinger Antal, Grawatsch Bezső, Gebauer Vilmos, Geber Antal, Zeller Albert, Eisner Bóbert, Czóbel Béla, Turcsányi Béla. Segédfogalmazó: Artner Károly. Számtiszt: Lukács József. B. IH. c) ügyosztály. A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, osztrák és boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom.) (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Teichmann Mátyás, felügyelő. Főellenőrök: Bretschneider Othmár, Koch Henrik, Kocsy Ignácz. Ellenőrök: Leitner Vilmos, Sporschil Ármin lovag, Poppel Gusztáv, Weiner Antal, Balogh Benő, Faludi Mór, Góczy József, Galateo Antal, Lövész Lipót, Medgyessy Bertalan, Kruttschnitt Pál, Bőssel Ödön, Fischer Sándor, Markó Pál. Hivatalnokok: Incze József, Both Béla, Tolnai Lázár, Perrei Perron János, Kelemen Antal, Berkovits Vilmos, Finda József, Fedortsik Sánd., Kádár Lipót, Singer Antal, Aszódi Salamon, Harmos János, Lingsch János, Hollósy Jenő, László János, Illavács Samu, Kajári Simon, Varsá­nyi Dezső, Homonnai Nándor, Hazai János, Fuchs Fe­rencz, Bózsahegyi József. B. Hl. d) ügyosztály. Külföldi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőr: Endredy Árpád. Ellenőrök: Pinkus Zsigmond, Solarcz József, Várnai Jakab, Weiglein Vilmos, Schneider Arthur, Besenbeck Gyula, Fiala Mátyás, Simonies Béla, Tatárka Antal, Bob­leter Károly. Hivatalnokok: Szerényi István, Czóbel Sándor, Lan­tos Vilmos, Schiebinger Károly, Erős Lajos, Herbert Tivadar. Sándor Gyula. Számtiszt: Ángyán Kálmán. B. HL e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, gyár-u. 48.) Ügyosztályvezető: Benke Elemér felügyelő. Főellenőr: Scharrer János. Ellenőrök: Zbittek Ferencz. Pfeiffer Manó, Bató Istv., Bussay Kálm., Petz Antal, Zettel János. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Nómethy Ernő, Majer Lajos, Wahl Ignácz, Waczowsky Ferencz, Franki Náthán, Vágó Jeremiás, Ehrenreich Henrik, Snedár József, Trav­nicsek Ede, Bakovszky Dezső, Majer Gyula, Prenninger Adolf, Harnischfeger István, Sommer Aladár, Knuz Gyula, Csomor Aladár, Klein János. S.-fogalmazók: Czobor Károly és Báth Aladár. Irodatiszt: Polgár István. Számtisztek: Matheidesz István, Kiihlburger Béla, Zahumenszky Ferencz, Radimeczky Lajos. B. IH. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat ós az utánvételek ós dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút (50.) Ügyosztályvezető: Kassovitz Henrik, felügyelő. Főellenőr: Freytag Buppert. Ellenőrök: Kuncze Lajos, Fischer József, Rezucha Gyula, JakabházvLászló, Eckbauer And., Demay János. Molnár Ferencz. Hivatalnokok: Pausenberger Frigyes, Bergh Albert, Haág Bezső, Wikkenliaus er Ferencz, Friedl Károly, Tauf­fer Gyula, Szél Gyula. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. IH. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI. Teréz-körút 69.) ügyosztályvezető: Sviderszky József, főellenőr. Főellenőrök: Hollerung Oszkár, Weiszmann Mór, Nagy Antal. Ellenőrök: Fellner Károly, Lipp Mátyás, PiliczárLaj., Urbányi Gusztáv, Gervay Károly, Bozóky Bonaventura, Hann Adolf, Lillek István, Lesska Károly, Holzschuster Antal, Swaton Ágoston. Hivatalnokok: Plutznár János, Mendl Márk, Bendes József, Pachler Ferencz, Schöpflin Hugó, Inczédi Gyula, Ország Mór, Nagy Zsigmond, Vigh Sándor. Mezei Gyula, Kónya Mihály, Hegedűs Lajos, Szabó Sándor, Klotzbü­cher Károly, Nemes János, Kovács Gyula, Bessenyei Dániel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom