Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - I. Pénzintézetek

Biztosító intézetek. 379 Biztosító intézetek. lom után 13.986,060 k, bb) üzleteredmény-számlának egyenlege 1899 deczember 31-én 8.5i6,724 k 50 f, összesen 22.512,784 k 50 f, összesen 28.138,700 k 20 f, összesen 34.505,420 k 20 í, főösszeg 397.729,762 k 74 f. 1898-ki üzletév. Az 1899 márczius 18-ikán tartott közgyűlés elé terjesztett jelentés szerint megszavaztatott 807 kölcsön 16.363,600 k. Tényleg folyóvá tétetett 606 kölcsönvevőnek 11.645,000 korona. Az intézet alapításától 1899 decz. 31-éig engedélyezett kölcsönök összege — nem tekintve a törlesztéseket, 584.366,760 koronát tesz. — A beperlés alatt álló részlethátralékok összege 1899 vé­gén összesen 214,537 korona 60 fillérre rúgott. 31. magyar helyi érdekű vasutak, részvénytársaság. Ungarische Localeisenbahnen. ActiengeseUsehaft. (V, Doi ottya-u. 1.) Elnök: Lánczy Leó. Alelnök: Szabó Jenő. Igazgatók: Gajári Ödön, lovag Hahn Sámuel, Péter Gyula, Pulszky Ágost, Ugrón Gábor. Weisz Fülöp, Palmer Ede, Vas Ferencz, Willstätter Lipót. Felügyelő-bizottság: dr. Püspöki Emil, Zala Adolf, Sarbó Vilmos, Kupp Zsigmond. (Ügykezelését a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank esz­közli.) 32. Magyar ipar- és kereskedelmi bank részvény­társaság. Ungarische Bank für Industrie u. Handel Actiengesell­schaft. Banque Hongroise d'industrie et de commerce Société Anonyme. (V, Nádor-u. 4. — Telefon: Igazgatóság. 37—11. Pénztár. 31—63. Könyvviteli osztály. 37—35.) Elnök : gr. Tisza István. Alelnök: Bauer Mór. Igazgatóság : Beöthy László, Brauneisz Alfonz, gr. Ká­rolyi Imre, Lederer Sándor, Lukács Béla, br. Rosner Er­vin, dr. Siemens György, Strasser Sándor, ifj. gr. Szé­chenyi Imre, Wolfner Tivadar. Ügyvezető igazgatók: Posch Gyula, Schwarz Félix, Szécsi Pál. Felügyelő-bizottság: Kubinyi Géza, Kuranda Felix, Leitner Zsigmond, id. gr. Ráday Gedeon, Ullmann Emil, Czégvezetők: Augenfeld Ödön, dr. Hajcsi György, titkár, Szepessi Sándor, főkönyvelő, Pfeiffer Károly, levelezési főnök. Pénzárfőnök: Koós Elemér. Váltó-osztály főnöke : Fülöp Béla. Váltóüzlet főnöke: Molnár Mór. Titkársági irodafőnök: Kotányi Bezső. Fiókintézetek. Belvárosi fiók. (IV, Szervita-tér 3. Tel. 15—67.) Főnök : Kovács Jakab. V—VI. kerületi fiók. (VI. Podmaniczky-u. 2. — Telefon :'28—49.) Főnök: Kuffer Ármin, VX—VII. kerületi fiók. (VI, Teréz-körút 2. - Telefon : 22—39.) Főnök: Sándor Emil. VII—VIII. kerületi fiók. (VHI, kerepesi út 77. — Telefon: 62—92.) Főnök: Deutsch Mór. Budai fiók. (H, Margit-körut 1.) Főnök: Popper Zsigmond. A magyar, német, vagy franczia czéget jegyzi: két igaz­gatósági tag vagy egy-egy társulati czégvezetővel, vagy végül két czégvezető együttesen. L. hirdetést. 33. Magyar Jelzálog-Hiteibank. Ungarische Hypotheken-Bank. Société de credit foncier du royaume de Hongrie. (V, Nádor-u. 7. (Saját palotájában.) — Telefon: Igazgató­ság. 245. Pénztár. 662. Jogügyi osztály. 849. Portás. 840.) Igazgatóság: Elnök: Beck Nándor (vezérigazgató). Alelnök: dr. Matuska Péter. orsz. képv., (jogi igaz­gató). Igazgat, tagok: gr. Dubsky Adolf, v. b. t. t., Minkus Jenő, a bécsi Union-Bank vezérigazgatója, gr. Széchényi Pál és Kubinyi Árpád. Felügyelő - bizottsági elnök: Sarbó Vilmos, a «Jonciere» pesti biztositó-intézet vezérigazgatója, stb. Felügyelő-bizotts. tagok: Ribál-y József, főrendiházi tag, dr. Bamberger,Béla, Bernrieder János. Igazgató: Kún Ákos. Igazgató-helyettesek: Detsinyi Arthur, Obersohn. Benő, pénztárfőnök. Czégvezető: Harkav József, főellenőr. Titkár: dr. Beck Gyula. A magyar^ német vagy franczia czég együttesen jegyez­tetik : két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag vagy igazgatói czimmel, vagy egy igazgató helyettesi czimmel felruházott tisztviselő; vagy két igazgatósági czimmel, vagy két igazgató helyettesi czimmel; vagy egy igazgató czimmel ós egy igazgató helyettesi czimmel felruházott társasági tisztviselő ; vagy végre egy igazgatósági tag vagy egy igazgatói, vagy egy igazgatói helyettesi czimmel fel­ruházott társasági tisztviselő és a czégnek «per procura» együttes jegyzésre feljogosított társasági tisztviselő által. 34. Magyar kir. postatakarékpénztár. (Lásd 322. lapon.) 35. Magyar kir. szab. osztálysorsjáték részvény­társaság. Königliche ung. priv. Klassenlotterie-Actiengesellschaft. Loterie rovale hongroise priviligée en classes Société­Anonyme. (V, Erzsébet-tér 5.) Elnök: Lónyai Albert. Igazgatók : Herrenschmied Alfréd, Kirchheim Izsák. Lüienfeld Róbert, Schaller Gyula, Scheidecker Leon, Schwarzschild Bertram, Stein Ármin, Madarassy N. Felügyelő-bizottság: gr. Hugonay Kálmán. Birnbaum Imre, Ertner Bódog, Schönfeld Ármin. Vezérigazgató: Hazai Fülöp. Vezértitkár: Serényi Samu. A magyar, német vagy franczia czéget jegyzi: két igazga­tósági tag, vagy egy, a vezérigazgatóval. 36. Magyar leszámítoló és pénzváltóbank Ungarische Escompte & Wechslerbank. Banque hongroise d'Escompte et de Change. Hungarian Discount and Exchange Bank. Banca Ungherese di Sconto e di Cambio. (V, Dorottya-u. 6. (Saját házában.) A banknál telefon központ van.) Elnök: Beck Miksa. Igazgatóság: Beck Miksa, Holl Frigyes, Neumann Frigyes, Neumann Miksa, Pékár Imre, Tschögl Henrik, Walkó Lajos. Felügyelő-bizottság: gróf Ráday Gedeon, (elnök), Aebly Frigyes, Bedő Albert, dr. Mandello Károly. Jogtanácsos: dr. Győrffy Gyula. I. Bankosztály: Vezérigazgató: Beck Miksa.. Igazgató: Walkó Lajos. Igazgató-helyettesek: Havas Emil, Holl Albert. Tozsdeintéző : Gerő József czégvezető és Róth Miksa.. Titkár: dr. Beck Marczel czégvezető. Letéti-osztályfőnök: Holl Ottó czégvezető. Váltóüzlet főnök: Kelemen Sándor czégvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom