Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 487 Bejegyzett czégek. Höchl Ilka, mázoló iparüzlettul., Vin, Baross-u. 82. Telefon 58—74. Váradi Gyula, czégb. Váradi Gyula, vas- és érczáru ügy­nök, V, Podmaniczky-u. 27. Váradi és Schaffan, társt. Váradi Adolf és Schaffan Ká­roly, férfidivat-és diszműárúkeresk.,V, Lipót-körút 25. Várady Béla, czégb. Várady Béla, uri divatüztet, IV, kishid-u. 9. Telefon 10—67. Várady József, czégb. Várady József, füszerkeresk., H, Krisztina-korút 141. Telefon 40—18. Váradi és tsa, társt. Váradi (előbb Veinberger) Mózes Mór és Banéth Lipót, borkereskedők, X, román-u. 3. Varga Antal, czégb. Varga Antal, czipésziparüzlettul., IX, csillag-u. 13. Varga Ferencz, czégb. Varga Ferencz, férfiszabó, IV, régi posta-u. 15. Vaj-ga József, czégb. Varga József, füszerkereskedő, VI, király-u. 86. Varga Károly, czégb. Varga Károly, szabó, VH, kere­pesi út 6. Varga Mihály és Társai, magyar bútoripar-társasága. Be­téti társaság, beltagok Goldstein Salamon és Varga Mihály, bútorkereskedők, közülök a czéget csak Gold­stein Salamon jegyzi, czégv. ifj. Goldstein Ignácz, IV, koronaherczeg-u. 2. Telefon 27—07. Varga Sándor, czégb. Varga Sándor, hentesáru-, charcu­terie- és csemegeáru-kei esk., bor-, sör, szilva- és boró­kapálinka-, rum-, cognac-, arrac- és likőr-árusító, IV, muzeum-körút 21. Telefoiv58—96. Varga és Weiss. Varga & Weiss, tá st. Varga Sándor és Weiss Vilmos, papirkereskedők, a czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak, V, Báthory-m 12. Telefon 30-62. Várnai Fülöp, FilippVárnai, czégb. Várnai Fülöp, kő- és könyvnyomtató üzlettulajd., IV, régi posta-u. 1—3. Telefon 15—84. Várnay és fia, társt. Várnay Lipót és Várnay Dezső, könyvnyomdászok és papirüzletulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, VII, dohány-u. 9. Vas Felix, Felix Vas, czégb. Vas Felix, nagybani fake­reskedő és fatermelé-i iparüzlettul., VI, Eötvös-tér 2. Telefon 35-72. Vas Tivadar, czégb. Vas Tivadar, kő- és könyvnyomda üzlettul., V, alkotmány-u. 7. Telefon 32—42. Vasadi Gyula és társa, Julius Vasadi u. Co., társt. Vasadi Gyula és Fantó Ernő, boriték- és papirnemü­gyárosok, együttes czégjegyzési joggal, VI, Podma­niczky-u. 41 . Telefon 21 — 14. Vasvári Mór, czégb. Vasvári Mór, férfiszabó üzlettul., IV, Károly-körút 28—30. Telefon 18—81. Vázsonyi Fivérek, Brüder Vázsonyi, társt. Vázsonyi (Weiszfeld) Zsigmond és Vázsonyi (Weiszfeld) Jakab, papirkereskedők, önálló czégjegyzési joggal, IV, Deák Ferencz-u. 23. Telefon 16—76. Vecsei Mózes, czégb. Vecsei Mózes, férfiszabó, IV, régi posta-u. 1. Veégh Elek, czégb. Veégh Elek, női divat- és pipere­kereskedő, IV, váczi u. 1. Veith Lipót, Leopold Veith, czégb. Veith Lipót, czim­készités, festés és nyomás iparüzlettulajd., IV, Mária Valéria-u. 4. Vellbach Zsigmond, czégb. Vellbach Zsigmond, hajó­bizományos, V, Mária Valéria-u. 10. Tel. 39—92. Velvart és Werber, társt. Velvart Lipót és Werber Ber­nát, papirkeresk., önálló czégjegyzési joggal, V, nagy korona-u. 10. Telefon 15—86. Vermes Vilmos, czégb. Vermes (azelőtt Weisz) Vilmos, füszerkereskedő, VEI, József-körút 95. Vermes és Kozma, társt. Vermes Gyula és Kozma (azelőtt Kurcz) Arnold, női divat és készruhakeres­kedő, IV, Deák Ferencz-u. 15. Vértes és Sebestyén, társt. Vértes (Wassermann) Emil és Sebestyén (Stern) Bertalan, uri divat- és kalapkeres­kedők, önálló czégjegyz. joggal, IV, muzeum-körút 15. Vértesi M„ czégb. Vértesi M., fehérnemű- és férfidivat­áru-keresk., V, Dorottya-u. 11. Vértessi Sándorné, özv., illatszerker., IV, Kristóf-tér 8. Telefon 13—50. Veszprémi Samu utódai, társt. Bihovszky Frigyes és Pejcsik Károly, vegyészeti készítmények, fényképészeti czikkek- és festékkereskedők, önálló czégjegyzési jog­gal, IV, Károly-u. 1. Telefon 17—04. Veszvalevits Antal, czégb. Veszvalevits Antal, kölcsön­közvetitő ügynök, czégv. Farkas István, VTH, József­körút 50. Vidor és Grünhut, társt. Vidor Jakab Jenő és Grünhut Emil, építészeti vállalkozók, VI, Csengery-u. 67. Vidosfalvy Bódog, Felix Vidosfalvy, czégb. Vidosfalvy Bódog, füszerkeresk., VD, Wesselényi-u. 25. Vincze és Bartók, Vincze u. Bartók, társt. Vincze József és Bartók Budolf, nyomdai papíripari és irodai fel­szerelési czikk ügynöki és bizományi üzlettul., önálló czégjei.'yzési joggal, V, bálvány-u. 15. Telefon 39—01. Viola József, czégb. Viola .József, bútor- és szőnyeg­kereskedő, VH, király-u. 55. Virág Kálmán, czégb. Virág Kálmán, általános ügynök­ség, VI, Podmaniczky-u. 61. Virág Menyhért, czégb. Virág Menyhért, széna, szalma és zabkereskedő. VEI, Dóry-u. Mb. Virányi J. Imre, Emerich J. Virányi, czégb. Virányi Izicíor (Imre), czipőkellék- és bőrügynök, VI, hajós­it. 2. Telefon 17—61. Viszoky és Társa, társt. Viszoky Ferencz és Mellinger Zsigmond, kefekötőipar-üzlettul. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s általuk akképen je­gyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czég alá mindkét társtag vezetéknevét irja. VI. király-u. 66. Vitéz László és Böszörményi, sertéskereskedők, X, mo­nori u. 3. Vladár Pál, czégb. Vladár Pál. ácsmester. V, Tisza-u. 11. Vogel Gvula, Julius Vogel, czégb. Vogel Gyula, fűszer­kereskedő, VI, Andrássy-út 29. Telefon 17—75. Vogel Begina, czégb. Vogel Begina, aranyműves- és ékszerész-üzlettul., VH, Bombach-u. 5. Vogel M. utóda, czégb. Seiler Armin, üvegkereskedő, VHI, .József-körút 7. Vogel testvérek, Brüder Vogel, társt. Vogel Géza és Vogel Kálmán, rövidárukeresk., önálló czégjegyzési joggal, VI, Andrássy-út 33. Vogl Jenő, rövidáru és szalagkereskedő, IX, üllői út 57. Vogl Mór és fia. Mór Vogl & Sohn, társt. Vogl Mór, aranyműves és Vogl Bernát, ékszerész. A czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogos ü­tak, VH, Károly-körút 15. Voglhut és Bes'enberg, Voglhut & Bosenberg, társt. Voglhut' Jakab ós Bosenberg Ede, kalapos czikkekben ügynökök és i izományosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, Bévai-u. 4. Voglhut és Weil, társt. Voglhut Vilmos, posztókeres­kedő és Weil Náth., kézmübélés és gyapjukereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak, VI, Deák Ferencz-u. 6. Voigt Nándor, czégb. Voigt Nándor, üveg-, porczellán-, majolika-, lámpa- és petrolenmkeresk.,VIIL muzeum­körút 10. Volkovitz Jakab, czégb. Volkovitz Jakab, helyesebben Bacob, kalapkereskedő, VH, király-u. 59. «Volta» electrotechnikai czikkek kiviteli vállalata, Pick Jakab, «Volta» Export-Unternehmung Electrotechni­scher Artikel. Jacob Pick, czégb. Pick Jakab «Volta» electrotechnikai czikkek kiviteli vállalati üzlettulaj­donos, VI, Andrássy-út 83. Telefon 22—01. Vögerl Ignácz-féle szobrászati műterem, Terracotta és műkőgyár özv. Vögerl Ignáczné, czégb. Ozv. Vögerl Ignáczné szül. Hentz Franciska, szobrászati terra­cotta és műkőgyári iparüzlettulajd., VDI, óriás-u. 38. Vörös Kálmán, Coloman Vörös, társt. özv. Vörös Kál­mánné, szül. Zöhls Lujza és Vörös Kálmán, szállitási, bizományi és elvámolási iparüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak. V, Arany János-u. 7. Telefon 35—34. Vuk M. és Fiai, M'. Vuk u. Söhne, beltagVuk Gyula, kádármester és kádárfa-keresk., V, vizafogó 1447/48. Telefon 19—12. Waagner B. F., társt. lovag Leon Gusztáv és lovag Leon Jaques vasgyára, készítményeinek mintaraktári

Next

/
Oldalképek
Tartalom