Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Főv. közm. tan. M. k. áll. kp. mértékhit. b. 324 M. kp. stat. hiv. M. k. távbeszélő hálózat. IV. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I, Döbrentey-tér 4.) Elnök: Széli Kálmán. Alelnök: aszódi báró Podmaniczky Frigyes, v. b. t. t., orsz. gy. képv. Min. tanácsos: nyilhegyi Rupp Imre, a III. o. v. k. r. 1. Min. osztálytanácsos : Garancsy Mihály. Min. segédtitkár: dr. Zubriczky József. Min. segédfogalmazók: Legeza Pál, és dr. Czabalay Kálmán. S. h. igazgató: Titl István. Irodatisztek : Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós, Iroda-segédtiszt: Popovics Gyula. Számvevőség. Min. számtanácsos: Szuppán Ferencz. Min. számellenőr: Haluska Lajos. Min. számtiszt: Molitórisz Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tanácsos, osztályvezető: Bakos János. Műszaki tanácsos: Zsigmondy Géza. Min. főmérnökök: Jász Dezső, Szerdahelyi Ágost, Francsek Imre. Sigray János. Mm. mérnökök: Trautmann Ottó, ifj. Salkovics Ká­roly, Masirevics György. A tanács tag-jai. a) Kormány részéről: gr. Andrássy Tiv., dr. Faschó Moys Sándor, br. Harkányi Frigyes, Hauszmann Alajos, Luczenbacher Pál, Lukács Antal, dr. Országh Sándor, Steindl Imre, Mándy Lajos. b) A székesfőváros részéről: Kármán Lajos, Kléh István, Quittner Zsigmond, dr. Emmer Kornél, Pucher József, dr. Heltai Ferencz, Mihalovits Antal, Scheich Ká­roly, Tolnay Lajos. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Freund Vilmos, Kauser János, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről : Kun Gyula, Vosits Károly. Fő- és székváros középitészeti igazgatója és fő­mérnöke : Heuffel Adolf. V. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (VIII, vámház-körút 7. — Telefon: 50—91.) A vallás és közoktatásügyi m. k. minist, főhatósága alatt. Igazgató : bányavölgyi Tost Gyula, min. tan. Aligazgató: Tonházy Gyula. Jogügyi tanácsosok: Kakass Kálmán, dr. Steffanits István. Alügyészek: dr. Juhász Pál, dr. Bozóky Kálmán. Segéd-fogalmazó : ifj. Bácsay Géza. Irodaigazgató: Bácsay Géza. , Irodatisztek: br. BrauneckerÁrmánd, Hegedűs Béla. Segéd-iroda tisztek: Mick József, Zlóczky Miklós. VI. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. Vezető: zágoni Bodola Lajos műegyetemi tanár. Próbamester: Sztári Ferencz. VII. Magy. kir. állami központi mértékhitelesítő bizottság. (X, köztemető-út. 20/a Telefon: 58—41.) Igazgató: zágoni Bodola Lajos, műegyetemi tanár, egyetemi tanár. Főfelügyelő : károly-patyi és vasvári Károlyi Lajos. Felügyelő: Harsányi Dezső, gépészmérnök. Segédíelügyelő: Bátori Ferencz, gépészmérnök. Mértékhiteles. segéd: udvarhelyszéki Jakab Győző. Ministeri számellenör: Bőssel Nándor. Mért. hit. próbamester: Sztári Ferencz. Mechanikus laboráns : Éri Lajos. VIII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. (II, oszlop-u. Telefon 90—36.) Feladata: a magyar korona országai közállapotának és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czélszerü összeállítása és közrebocsátása. Igazgató: jekel- és margitfalvi Jekelfalussy József, a L. r. és a F. J. r. 1., a m. tud. akad. r. t., dr., köz- és váltó-ügyvéd. Aligazgató: Vargha Gyula, a HI. o. v. k. r. 1., a m. tud. akad. 1. és a Kisfaludy-társaság tagja. Min. osztály-tanácsos : dr. Vizaknay Antal Ministeri titkárok: Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1., szovátai Hajdú László, dr. Hegyeshalmy Lajos, a F. J. r. 1., sz. t. a keresk-ministeriumba beosztva, podhorai és kotyossói dr. Podhorszky László. Min. segédtitkárok:' Bánlaky Adorján, dr. Kovács Ala­dár. dr. Fenyvessy József, dr. Heiczeg Fer. Min. fogalmazók: dr. Szabóki Alajos Farkas Fer., dr. Buday László, dr. Mészáros János. Ministeri segédfogalmazók: dr. Kenéz Béla, Ku­binyi Albert, dr. Baross János, Truskovszky Jenő. Statisztikai főtisztek: Gorondi Lajos, a kor. ar. é. k. tul., kir. tan., tinódi Varga Sándor, a F. J. r. 1., Mészöly Dezső, Pál Flóris, a kor. ar. é. k. tulajd., Kövy Alfqnz, dr. Fülöp Kornél, Kallós József, Simonyi Ottó, Kercsely Károly, Pálos Adolf, Lükő Alajos, Erdős Frigyes, Demjén Timót. Statisztikai tisztek: Pétery Sándor, Pogány Ernő, Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Hevesi Kár., Orosz Lajos, Kászonyi Béla, Korláth József, Halász Sim., Wittich Sándor, Pázmány Jenő, Nóvák Ernő, Patócslstv., Benyovszky Imre, Zsolnay Vilmos, Hávor Imre, Váradi Frigyes, Foster Oszkár, Madocsái József, Jeszenák Ist­ván, br., Tolcsvai Győző, Tettey Emil, Antalffy Mihály. Gyakornokok: Varjas Miklós, Kovács Alajos, Tóth Vilmos. Statisztikai beltag: György Aladár, a Petőfi 1.1. Könyvtárnok: Farkasfalvi Imre, a kor. ar. é. k. tul. Térképész: Dubovszky Gyula. Irodaigazgató: Nánásy Imre. IX. M. kir. távbeszélő hálózat. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. (VI, Szerecsen-u. 7—9. — Telefon: 27—86.) 1. Felügyelő-bizottság. Elnök: Szabó Béla, m. kir. p. és t. főigazgató. Bizottsági tagok : ifj. Kiss József, Follért Károly és Kolozsváry Endre, m. kir. p. és t. igazgatók. — Balla Pál, m. kir. műszaki tanácsos. — Schaden Frigyes, m. kir. főmérnök. Jegyző: Batkovszky Gyula, m. kir. főmérnök. 2. Igazgatóság. Az igazgatóság vezetője : Balla Pál, m. kir. műszaki tanácsos. Titkár: Nyári Pál. Segédtitkár: Szegfy Mátyás. Fogalmazó: Dezsewffy László. Főmérnök: Holczmann Károly. Mérnökök: Katona Gyula, Paskay Bernát, Búzás Elemér. Beosztott személyzet: Pálmai Gyula, p. és t. főtiszt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom