Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 291 Elemi iskolák. 19. VII. ker. izr. leányárvaház elemi iskola. (Dob-utcza 57.) Igazgatónő: özv. Steiner Jakabné. Tanítók és tanítónő: Stern Mór, izr. bitoktató, •Glück Sámuel, ének-tanár, Singer Hermina. 20. VII. ker. Aut. orth. izr. elemi fiúiskola. (Király-utcza 3.) Igazgató: Feuerlöscher Adolf. Tanító: Habermann József. Hitoktató: Neumann Ferencz. 21. VIII. ker. orsz. izr. tanitóképezdével kapcsolatos fiu gyakorló elemi iskola. (Rökk Szilárd-utcza 26.) Igazgató: dr. Bánóczi József. Tanítók: Füredi Ignácz, Ozer Zsigmond. G) Községi elemi iskolák. I. kernlet. i. Iskola-téri elemi iskola. (I, iskola-tér 1.) Igazgató-tanító: Farkas József. Tanítók és tanitónők: Petzina Ödön, Vaskó Bert., _Appl Lajosné, Csonka Józsa, Farkas Józsefné, Kosutányi Ilona, Kornitzky Frigyesné, Bozóky Géza, Fábián János, Oszoly Kálmán, Sehr Gyula s. t. 2. Szarvas-téri elemi iskola. (I, szarvas-tér 8.) Igazgató-tanító: Hetzer József. Tanítók és tanitónők: Kettner Ferencz, Patka Kál­mán. Dallos István, Gurka Béla, m. t., .Tanycsek Matild, Perviz Ottilia, Markovits Sándorné, Andreanszky Vilma, Kosutány Ilona, Rabolt Ferenczné, Oprée Bóza, Csáthy Blanka, özv. Bekény Nándorné, km., Hauszmann Antónia, km., Vrabély Mihály, Oszoly Kálmán. Hesz Árpád, Vad­nai Dezső. Schirl Tódor, Kasits Margit, Czagányi Gás­párné, Erdős Géza. 3. Czakó-utczai kőzs. elemi iskola. (I, Czakó-u.) Igazgató : Hümpfner Ferencz. Tanítók : Dallos István, Dikovics Tóth Dániel, Jako­povits Lajos, Rózsa Ignácz s.-t., Schirl Tivadar. Tanitónők: Berénvi Antalné, özv., Fleschut Mária, •Takabffy Elemérné, Kollmann Mária, Witkovszky An­talné, Pap Ilona, óraadó. 4. Fehérvári-úti elemi iskola. (I. fehérvári-út 10566/t. hrsz.) Vezető-tanító: Kirnig Jakab. . Tanítók és tanitónők: Lendvay Ferencz, Sziláveczky Arp., Bordi János, Vrabely Mihály, Prohászka Anna, Tvliczpera Anna, Gold Jánoosné, özv., Km., P. Gondocs Emma, Wagel Irma. 5. Eelentöldi elemi iskola. (I. Kelenföld, vasúti állomás.) Vezető-tanitó: Martos Ágoston. Tanítók és tanítónő: Zsadányi Ferencz, s.-t., Filó <Géza, Hirschmann Irma. 6. Krisztina-téri elemi iskola. (I, Krisztina-tér 2.) Igazg.-tanító: Garay Antal. Tanítók és tanitónők: Czike Imre, Újhelyi Sándor, f dar ász László, Reményi Aranka, Karkis Istvánné, Csehál Anna, Dorogsághy Dénesné, Szűcs Ferenczné, özv., Kasics Margit, Fehérvári Fe­renczné, Oltay Kábellá. 7. Attila-utczai elemi iskola. (I, Attila-u. 155.) Igazg.-tanitó: Patacsics János. Tanítók és tanitónők: Fehérvárv Ferencz, Szabó Ágoston, Hajós Mihály, Pál Albert, Frimel János, Hangi János, Starker Iíár., Szőllősy Géza, s.-t., Mihalecz Jó­zsefné, Trettina Józsefné, Schönreither Irén, Aczél An­tónia, Valter Vilmosné, Scliönreither Anna, Téri Bene­dekné, Ehmayer Berta, Schischka Jenőné, Jamrischka. Jozefa, km., Gottwald Józsa, s.-t, Váradi Amadéné. 8. Mayer Ferencz fiárvaházi elemi fiúiskola. (I, városmajor-u. 31.) Igazgató: Somlyay József. íolügy. tanitók : Kovács Jakab, Schwartz Ágost. » 9. Istenhegyi elemi iskola. (I, Istenhegy 7316/a. hr. sz.) Igazg.-tanitó: Gotléb György. Tanitók: Krasznai István, mb., Weisz Irma, mb., Zomor Mária mb., Kovách Alajos. 10. Zugligeti elemi iskola. (I. Zugliget 6471—6476/e. hr. sz.) Vez.-tanitó: Gergely István. Tanitó és tanítónő: Teleki Lajos s.-t., Eperjesy Istvánné. 11. Lahancz-űti elemi iskola. (I, labancz-út 6391/a. hr. sz.) Vez.-tanitó: Eperjesy István. Tanítónő: Eperjesy Istvánné. Segédtanító: Teleki Lajos. 12. Lipótmezei elemi iskola. (I, Lipótmező 7110—7111.) Vez.-tanitó: Velősy Lipót. Tanítónő: Borovszky Lászlóné. II. kernlet. 13. Ponty utczai elemi iskola. (H, fő-út 30.) Igazg.-tanitó : Schinabeck Engelbert. Tanitók és tanitónők: Szabó Dezső, Witkovszky Antal, Stein Istv., Dvorzsák Alajosné, Kép Sarolta, Csutor Pálné, özv. Perényi Mártonné, Hauszmann Borbála, km., Leicht Leopoldina. 14. ledve-utczai elemi fiúiskola. (H. niedve-u. 7.) Igazg.-tanitó: Almási .János. Tanitók és tanitónők: Szabó Lajos, Bácz József, Kápolnai Gyula, Valló Mihály, Szmetan Nándor, Hude­czek Ferenczné, Szabó Lajosné. 15. Iskola-utczai elemi leányiskola. |H. iskola-u. 48—50.) Igazg.-tanitó: Könyves Károly. Tanitónők: Brukner Józsefné, Váradi Aladárné, Krá! Lászlóné, Nóvák Lajosné, Valló Mihályné, Pauer Mária, Steidl Irma, Hirschberg Vilm.-né, km., Kecskeméthy I.-né, km., Waschek Mária, s.-t.-nő. 16. Toldy Ferencz-utczai elemi iskola. (H, Toldv Ferencz-u. 64.) Igazg.-tanitó: Jurányi János. Tanitók és tanitónők: Zip ser Károly, Koncsek Lajos, 19*

Next

/
Oldalképek
Tartalom