Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Tanitóképezdék. 280 Polgári iskolák. Hitoktató: — Tanárok: Tröszter Mária, angol kisasszony, Ember Károly. Oswald Sarolta. StelkoviesGizella, ang. kisasszo­nyok, dr. Kopp Lajos, Zadubánszky Irén. Tavaszy Erzsé­bet, ang. k. a., Eberling József, dr. Glattfelder Gyula, Zemplényi Irén a. k., Táborszky Andorin, világi. 2. VI. ker. áll. polgári iskolai tanítónőképző intézet «Erzsébet nőiskola». (VI, Andrássy-út 65. — Telefon: 23—33.) Igazgatónő : Lázárné Kasztner Janka. Tanárok és tanitónők: Groó Vilmos, kir. tanácsos, Komáromy Lajos, dr. Lázár Gyula. Sebestyén Gyuláné, Rybár István, Csemoz József, Hollós Károly, Szarvas Gáborné. Tocsek Helén. Óraadó tanárok: Karkis István, Oberolly János. C) Elemi iskolai tanitóképezdék. 1. I. ker. állami elemi iskolai tanítóképezde. (I. győri út 7.) Igazgató : dr. Kiss Áron. Tanárok : dr. Baló József. Horvay Ede, Sztankó Béla, dr. Koch Ferencz, dr. Hanzély Béla. Miklós Gergely. Nagy Károly. Snasel Fer., Oberolly János, Szabó Gábor. Segédtanár: Farkas Sándor. 2. VIII. ker. orsz. izr. elemi iskolai tanítóképezde. (VIH, Bökk Szilárd-u. 26.) Igazgató: dr. Bánóczi József. Rendes tanárok : dr. Krausz Sámuel, Major J. Gyula, dr. Málnai Mihály. Mendl Lajos. Stern Mór. Ideiglenes tanárok: Balogh Ármin, Barna Jakab, Bein Károly. D) Elemi iskolai tanítónő­képezdék. 1. II. ker. állami elemi iskolai tanítónöképezde. (II, csalogány-u. 43. — Telefon: 90—26.) Igazgatónő : thuriki és komjátlmai Thuránszky Iréu. Rendes tanárok : Karkis István, Lubinszky Emilia. Molnár Leontin, Nagy Károly. Nagy László, Oheroly János, Badó Vilmos, Kárpéti Irén, Watzesch Gizella, Bit­tenbinder Miklós, Badó Vilmos, Seil Malvin, Geöcze Sa­rolta, Nagy F. Károly, Bauer Irén, Thuránszky Mária. Óraadó tanárok: Csors Andelin. Major J. Gyula, Szente Pál, dr.Hanzély Béla, Tordai Grail Erzsi. Hitoktatók: dr. Goldberg Báfael. izr., Vörösváry Ernő, r. k., Haypál Benő, ev. ref., Steuer Lajos, ág. ev. 2. IV. ker. Orsz. nőképző elemi iskolai tanítónő­képezdéje. (IV, zöldfa-u. 38.) Igazgató: Vámossy Mihály. Rendes tanárok: Borauke Helén. Kurucz Ernő, Mo­kos Gyula, Patzelt Anna. Pályi Sándor, Petrányi Géza, Pielock Málta. Szerényi József. Óraadó tanárok: Farkas József, Nagy László, Bo­senberg Auguszta, Szotyori Nagy Károly, Torkos László, Tóth Lászlóné, dr. Kiss Áron. Hitoktatók: Büschatt János, róm.kath., Klaár Fülöp, ág. ev., Laky Dániel, ev. ref., Schön Dávid, izr. 3. IV. ker. róm. kath. elemi iskolai tanítónöképezde (Angolkisasszonyok zárdájában). (IV, molnár-u. 9.) Igazgatónő: Almásy Mária. Rendes tanárok: Ernst Sándor, dr„ Ember Károly, Ellenbacher Adél, ang. k. a.. Tröszter Mária, ang. k. a., Li­mony Hugóné, Szenessy Mihály. Neugschwentner Kata­lin. ang. kisassz., özv. Gerhardt Alajosné, Szautner Zsig­mond. Zadubánszky Irén, Kovács Amália. 4. IX. ker. róm. kath. elemi iskolai tanítónöképezde. (IX. gyep-u. 23.1 Igazgatónő: Holczmann Auguszta. Rendes tanárok. dr. Nagy Elemér, Schieberna .T. Cla­rissa testvér, Ekessy M. Amália testvér. Bach P. Flóra testvér, Sebők M. Vilma testvér, Hiller Cl. Winczentia testvér. Kogler K. Anna testvér. Óraadó tanárok: Vass Etel, Bili Ágostonné. E) Ovónőképezdék. 1. VI. ker. magyarországi központi Fröbel-nőegylet kisdedóTónőképezdéje. (VI, Bajza-u. 27.) Igazgató: Peres Sándor. Rendes tanárok: KirchnerBéláné, Petrasevich Mária, Stepankó Albert, Preszmeyer Emilia. Óraadó tanárok: dr. Ziffer Károly. Vodicska Lajos, r. hitoktató. Kovács Emil, ev. ref. hitokt., Kaczián János, ág. ev. liitokt., Mandel Bernát, izr. hitoktató. 2. VII. ker. Orsz. kisdedóvó egylet óvónőképezdéje. (VII, szegényház-tér 7.) Igazgatónő: Drescher Irma. Rendes tanárok: Ferenczy Izabella. Gegus Ida, Pé­terfy Sándor. Óraadó tanárok: Eberling József, Késmárky Árpád, dr. Schermann Adolf. Hitoktatók: Keresztes Sámuel, ev. ref., Nóvák Istv., r. kath., Paulik János, ág. ev. F) Dadogók és hebegők oktatására képesítő tanfolyam. (Evenként julius és augusztus hónapokban Budapesten.) A tanfolyam vezetője: Roboz József, az emberbaráti tanintézet orsz. szakfelügyeletével megbízott váczi siket­néma-intézeti igazgató. X. Polgári iskolák. A) Polgári fiúiskolák. 1. I. ker. állami polgári iskolai tanitóképezdevel kapcsolatos polgári gyakorló fiúiskola. (Győri-út 7.) Igazgató: dr. Kiss Áron. Tanárok: Ábrahám Sándor. Trombitás Gyula. Ugray János, Zoltay Mátyás, Lányi Ernő, Szabó Gábor. 2- II. ker. községi polgári fiúiskola. (Medve-utcza 5.) Igazgató: Szenessy Mihály. Tanárok: Búzás István. Derlik Sándor. Gyulay Elek, Matis Lajos. dr. Patrubány Lukács. Szaffka Manó óra­adó, Sziklay Béla, helyettes, Tausz Ferencz. Turcsányi Dezső óraadó, Vajda Pál. Valter Vilmos óraadó, dr. Bo­zóky Endre, Glück Károlv. Szerelemhegvi Tivadar, Újlaki Ödön. Hitoktatók: ifj. Kiss Áron, ev. ref.. Klein József, izr., Steuer Lajos, ág. ev., Thym Adolf. r. kath. 3. III. ker. községi polgári fiúiskola. (Kiskorona-utcza, 10.) Igazgató: Halász Gyula. Tanárok : Derlik Sándor, Kecskóczy Ödön. Stipanics

Next

/
Oldalképek
Tartalom