Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvén; székileg 454 Bejegyzett czégek. könyvnyomtató üzlettulajd., IV, régi posta-u. 8. Tele­fon 63—37. Várnay és fia, társt. Yárnay Lipót és Várnay Dezső, könyvnyomdászok és papirüzletulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, VH, dokány-u. 9. Vas Felix, Felix Vas, czégb. Vas Felix, nagybani fake­reskedő és fatermelési iparüzlettul., IV, Eötvös-tér 2. Telefon 35—72. Vas Tivadar, czégb. Vas Tivadar, kő- és könyvnyomda üzlettul., V, alkotmány-u. 7. Telefon 242. Vasadi Gyula és társa, Julius Vasadi u. Co., társt. Vasadi Gyula és Fantó Ernő, boríték- ós papirnemü­gyárosok, együttes czégjegyzési joggal, VI, Podma­niczky-u. 41. Telefon 21—14. Vasvári Mór, czégb. Vasvári Mór, férfiszabó üzlettul., IV, Károly-körút 28. Telefon 18—81. Vázsonyi Fivérek, Brüder Vázsonyi, társt. Vázsonyi (Weiszfeld) Zsigmond és Vázsonyi (Weiszfeld) Jakab, papirkereskedők, önálló czégjegyzési joggal, IV, Deák Ferencz-u. 23. Telefon 16—76. Vecsei Mózes, czégb. Vecsei Mózes, férfiszabó, IV, régi posta-u. 1. Veégb Elek, czégb. Veégh Elek, női divat- és pipere­kereskedő, IV, váczi u. 1. Veigert Ilona, czégb. Veigert Józsefné, szül. Emmerling Ilona, gőzmosó és vegytisztitó iparüzlettulajdonos, IX, bokréta-u. 3. Veitb Lipót, Leopold Veith, czégb. Veitb Lipót, czim­készités, festés és nyomás iparüzlettulajd., IV, Mária Valéria-u. 4. Vellbach Zsigmond, czégb. Vellbach Zsigmond, hajó­bizományos, V, Ferencz József-rakpart 37. Tel. 39—92. Velvart és Werber, társt. Velvart Lipót és Werber Ber­nát, papirkeresk., önálló czégjegyzési joggal, V, nagy korona-u. 10. Telefon 15—86. Vermes és Kozma, társt. Vermes Gyula és Kozma (azelőtt Kurcz) Arnold, női divat és készruhakeres­kedő, IV, Deák Ferencz-u. 15. Vértes és Sebestyén, társt. Vértes (Wassermann) Emil és Sebestyén (Stern) Bertalan, uri divat- és kalapkeres­kedők, önálló czégjegyz. joggal, IV, muzeum-körút 15. Vértesi M., czégb. Vértesi M., fehérnemű- és férfidivat­áru-keresk., V, Dorottya-u. 11. Vértessi Sándorné, özv., illatszerker., IV, Kristóf-tér 8. Telefon 13—50. Veszprémi Samu utódai, társt. Bihovszky Frigyes és Pejcsik Károly, vegyészeti készítmények, fényképészeti czikkek- és festékkereskedők, önálló czégjegyzési jog­gal, IV, Károly-u. 1. Telefon 17—04. Veszvalevits Antal, czégb. Veszvalevits Antal, kölcsön­közvetitő ügynök, czégv. Farkas István, VIII, József­körút 50. Vidinszky István, czégb. Vidinszky István, edényker., X, bánya-tér 4. Vidor és Grünhut, társt. Vidor Jakab Jenő és Grünbut Emil, építészeti vállalkozók, VI, Csengery-u. 67. Vidosfalvy Bódog, Felix Vidosfalvy, czégb. Vidosfalvy Bódog, füszerkeresk., VB, Wesselényi-u. 25. Vincze és Bartók, Vincze u. Bartók, társt. Vincze József és Bartók Budolf, nyomdai papíripari és irodai fel­szerelési czikk ügynöki és bizományi üzlettul., önálló czégjegyzési joggal, V, nádor-u. 11. Telefon 37—99. Virág Kálmán, czégb. Virág Kálmán, általános ügynök­ség, VI, Podmaniczky-u. 61. Virág Menyhért, czégb. Virág Menyhért, széna, szalma és zabkereskedő. VIII, Déry-u. 1/6. Virányi J. Imre, Emerich J. Virányi, czégb. Virányi Izidor (Imre), czipőkellék- és bőrügynök, VI, hajós­u. 2. Telefon 17—61. Vitéz László és Böszörményi, sertéskereskedők, X, mo­nori u. 3. Vogel Gyula, Julius Vogel, czégb. Vogel Gyula, fűszer­kereskedő, VI, Andrássy-út 29. Telefon 17—75. Vogel M. utóda, czégb. Seiler Armin, üvegkereskedő, VIH, József-körút 7. Vogel testvérek, Brüder Vogel, társt. Vogel Géza és Vogel Kálmán, rövidárukeresk., önálló czégjegyzési joggal, VI, Andrássy-út 33. Vogl Jenő, rövidáru és szalagkereskedő, IX, üllői út 57.. Vogl Mór és fia, Mór Vogl & Sohu, társt. Vogl Mór,, aranyműves és Vogl Bernát, ékszerész. A czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosul­tak, VÜ, Károly-körút 15. Voglhut és Besenberg, Voglhut & Bosenberg, társt. Voglhut Jakab és Bosenberg Ede, kalapos czikkekben ügynökök és bizományosok. A czég képviseletére és­jegyzésére a társtagok egyformán jo-gosultak, VI, Bévay-u. 4. Voglhut és Weil, társt. Voglhut Vilmos, posztókeres­kedő és Weil Náth., kézmübélés és gyapjukereskedő*. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak, VI, Deák Ferencz-u. 6. «Volta» electrotechnikai czikkek kiviteli vállalata, Pick Jakab, «Volta» Export-Unternehmung Electrotechni­scher Artikel. Jacob Pick, czégb. Pick Jakab «Volta» electrotechnikai czikkek kiviteli vállalati üzlettulaj­donos, VI, Andrássy-út 83. Telefon 22—01. Vörös Kálmán, Coloman Vörös, czégb. Vörös Kálmán,., bizományi és szállítmányi üzlettul., V, Arany János­u. 7. Telefon 35—34. Vuk M. és Fiai, M. Vuk u. Söhne, társt. Vuk Gyula éa Vuk Lajos, kádármesterek és kádárfa-keresk., a képvi­seletre egyformán jogosultak, V, vizafogó 1447/48. Te­lefon 19—12. Waagner B. F.. társt. lovag Leon Gusztáv és lovag. Leon Jaques vasgyára, készítményeinek mintaraktári iparüzlettulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal, czégv. Günther Otto, lovag Leon Eugen és lovag Leon Pál, főtelep Bécs, fióktelep Budapest, VI, Teréz-körút 19. Telefon 23—74. Wachtel Fülöp, Philipp Wachtel, czégb. Wachtel Fülöp,, czipőkereskedő, VI, király-u. 4. Wachtel Gusztáv, Gustav Wachtel, czégb. Wachtel Gusz­táv, bizományos, IV, haj ó-u. 12. Wack Keresztéiy, ügynöki és bizományi üzlete, Chris­tian Wack, Agentur- u. Commissions-Geschäft, czégb.. Wack Keresztéiy, kereskedelmi ügynöki üzlettul., IV, rostély-u. 11. Telefon 19—84. Waczula Antal, Anton Waczula, czégb. Waczula Antal, láncz- és csatárúkészitő, VIII, kerepesi út 33. Wadisteiner F., czégbej. F. Wadlsteiner, czégb. Wadl­steiner Nándor, üvegker., V, nádor-u. 13. Tel. 39—33­Wagner András, Andreas, Wagner, czégb. Wagner An­drás, füszerkeresk., V, Arpád-u. 6. Wagner Bernátné, czégh. Wagner Bernátné, szül. Glasz. Josefa, fénymáz- és tin tak észitő, czégv. Wassermann Adolf, VB, tömő-u. 40. Wagner H. József, czégb. Wagner József, kávés, V,. József-tér 5. Telefon 33—68. Wagner Jenő, dr. és Emil, Dr. Eugen und Emil v. Wag­ner, társt. dr. Wagner Jenő és Wagner Emil, vegyé­szeti iparüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, IX,. soroksári u. 96. Telefon 60—88. Wagner József F,, czégb. Wagner József, kőműves, VII,. nagy diófa-u. 16. Wagner dr. és társai egyesült gyárak mint betéti tár­saság. Wagner, Werner és Schleicher, I. budai szódavizgyára,. B, kacsa-u. 9. Telefon 41—05. Wahl Bernát, czégb. Wahl Miksa, vászon- és női divat­árúkeresk., VI, király-u. 6. Wald Gyula, Julius Wald, czégb. Wald Gyula, rövidáru­keresk., VH, király-u. 21. Wald Testvérek, Brüder Wald, czégb. Wald József, bizo­mányi és szállitási üzlettulajd., VH, király-u. 3. Tele­fon Í9—48. Wälder János és fia, Johann Wälder u. Sohn, társtagok. Wälder János és Wälder Pál Bezső, asztalosok, önálló czégjegyzési joggal, VIH, gólya-u. 43. Telefon 50—09. Waldhauser A. G., A. G. Waldhauser, czégb. Waldhau­ser Adolf György, vaskereskedő, VH, dohány-u. 6.. Telefon 17—29. Waldmann Dávid, czégb. Waldmann Dávid, szabó, sas-u. 11. Waldner Ágoston, August Waldner, czégb. Waldner­Ágoston, könyvkötő és könyvvonalozó-üzlettulajd., V.. bálvány-u. 8. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 SXF"

Next

/
Oldalképek
Tartalom