Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXI. Tanuló ifjúság egyesületei - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 332 Társas egyes. L Első egyetértés magyar társaskör. IX, Tompa-u. 32. Elnök: Prokopp József. — Alelnök : Purcser László. —­Jegyző : Krammer Mihály. — Ellenőr: Kiroky Pál. — Pénztáros : Magdus Kálmán. — Gondnok: Tanács Ká­roly. — Könyvtárnok : Tanács Gyula. U Eő- és székvárosi háztulajdonosok egyesülete. V, Erzsébet-tér 10. — Titkár : Roth Albert, Gondűző magyar asztaltársaság. VÜ, dohány-u. £9ja. Elnök : Karakás Gyula., — Alelnök: Richter Péter. — Pénztáros: Herschaít Ádám. — Ellenőrök: Ungvári Sándor, Krémer Mihály. — Gazda : Dvorzsák János. U- Győri kör Budapesten. VÜ, Royal szálloda. — Elnök: kisteleki Lévay Lajos, orsz. képviselő. — Alelnökök: Samu István, tanár, és Herczfeld L. Lajos, dr. — Tit­kár: Polgár Adolf. — Ügyész: Hesslein Henrik, dr., ügyvéd. — Jegyző : Steiner Imre, mérnök. — Könyv­táros : Kont Ai pád. — Háznagy : Arany Dániel, tanár. Pénztáros : Bossáuyi Lajos. —Ellenőr: Fried Samu, dr., orvos. L Kőbányai kereskedők, iparosok és gazdák köre. X, jászberényi út 10. — Elnök: Földváry Imre. — Al­elnöKök: Brodeszer János, Bockenbauer Pál. — Titkár: Bákóczy Lajos. — Ellenőr: Schuster Géza. — Pénz­táros : Rabolt Antal. «Máv.» altiszti kör. VHI, koszorú-u. 24. — Védnök: Ludwigh Gyula. — Elnök: Blnzsek István. — H. elnök : Nagy István. — Alelnökök: Váry József. Gyur­kovich Henrik. — Titkár: Beretka István. — Jegyző : Árendás Péter. — Pénztáros: Németh Gyula. — Ellen­őrök : Ulimann Adolf, Péterffy Béla, Szilágyi Zsigmond és Dénes Bertalan. — Könyvtárnok: Tutsek Lajos. — Körgíizda: Buchter János. — Ügyész: Luby Gyula, dr. — Számvizsgáló bizottság: Szántay József, Nagy Ján., Szombath Mihály. L Militärwissenschaftlicher und Casino-Verein. IV, Károly-körút 28. — Elnök : Parmann Oszkár, altábor­nagy.— Titkár : Astleitner Arthur, százados. ^ Nemzeti Casino. (V, Kossuth Lajos-u. 5. — Igazgatóság: Andrássy Aladár, gr., Esterházy Mihály, gr*., Beöthy Ákos. — Titkár-pénztáros : lik Mihály. V^ Országos Casino. IV, ujvilág-u. —Igazgatók: Wekerle Sándor, dr., v. b. t. t., Teleki Géza, gr., v. b. t. t.. Atzél Béla, br. — Gazda: Splényi Ödön, br. — Titkár: Weber Tibor, min. fog. Orsz. magyar kir. zeneakadémiai olvasókör. VI, Vörösmarty-u. 35. — Tanárelnök: Harrach József, dr. Park Club. VH. Stefánia út 36. — Intéző igazgató : Atzél Béla, br. Titkár-pénztáros : Nyirák Lajos. V^ Ügyvédjelöltek és joggyakornokok köre. V, Szemere­utcza 10. Elnök: Payer Imre.— Jegyző: Madárlmre, dr. 2. Művészek és irók klnbbjai. , Budapesti újságírók egyesülete. VH, kerepesi út 17. — Elnök: Mikszáth Kálmán. —Alelnökök : Hoitsy Pál, Vei­gelsberg Leó, Vészi József. — Gazda: Cziklay Lajos. — Főtitkár : Szatmári Mór. — Ellenőr: Káinoki Henrik. — Pénztáros: Deutsch Antal. — Könyvtáros: Zempléni P. byula. — Számvizsgálók: Adorján Sándor, Bán Zsigmond dr., Jancsó Dezső. Liszt Ferencz zsnemüvész-kör. VI, Andrássy út 24. — Elnökök: Fenyvessy Ferencz és Mihalovich Ödön. — Alelnökök: Erney József, Gobbi Alajos és Szentirmay Elemér. — Igazgató és pénztáros: Mészáros Imre. — Titkár: Antalik Károly, dr. — Ügyész: Déri Ernő, dr. Könyvtáros : Steiger Lajos, dr. — Háznagy: Maleczky Vilmos. L Magyar zeneszerzők társasága. VH, akáczfa-u. 63. — Elnök: Siposs Antal. Alelnök: Major J. Gyula. - Tit­kár : Dombay Arthur. — Jegyző : Ivereszty István. — Pénztáros: Zoltay Mátyás. — Könyvtárnok: Dombay Arthur. , Otthon irók és hírlapírók köre. VH, dohány-u. 79. — v Tiszteletbeli elnökök: Jókai Mór, Falk Miksa, dr., Csáky Albin, gr. — Elnök: Rákosi Jenő. — Alelnök : Gajári Ödön, Beöthy Zsolt. — Főtitkár: Radó Antal, dr. — Titkár : Sajó Aladár. — Gazda : Gelléri Mór. — Pénz­táros : Falk Zsigmond, lovag. — Ellenőr: Lendvay Sándor. — Könyvtárnok : Kovács Dénes. — Számvizs­gálók: Fáy Béla, Papp Dávid, dr., Vidor Pál. 3. Polgári kluhbok. I. kerület. Budai polgári casino. I, Krisztina-tér 1. — Elnök : Kupp ^ Imre. min. tan. — Alelnök: Peringer Ferencz, városi biz. tag. — Titkár: Zubriczky József, dr., ügyvéd. — Pénztáros : Szuppán Ferencz. — Ellenőr: Csillag Benő. Gondnok: Renezen István. Budapest zugligeti egylet. I, Labancz-út 31. — Elnök : t^ Sigray Pál. — Alelnökök: Vajda Adolf, dr., Sarbó Vilmos. — Pénztáros : Walther Gida. — Ellenőr: Kun­hardt József, dr. — Titkár: Eperjessy István. — Tele­fon 91—78. Budapesti várbeli casino-egylet. I, dísz-tér 9. — El­^ nők : Széli Ignácz, államtitkár. — Igazgató : Szobovics Lajos. — Titkár : Mennyey István. — Pénztáros : Gunda Zoltán. — Gazda: Keömley Nándor, dr. — Jegyző : Ra­dinovits Iván, dr. I. kerületi polgári kör. I, alagút-u. 1. — Elnök: Elás­va kovich Sándor. — Alelnökök: Hegedűs János, dr., Gyalokay Lajos. — Pénztáros : Kun Alajos. — Ellenőr: Záborszky Ferencz. — Titkár: Czike Imre. — Könyv­tárnok : Erényi Antal. — Gazda : Babocsay Béla. Kelenföldi kör. Sósfürdő. — Elnök: Országh Sándor, ^ dr. Másodelnök: Hirschler,Mór.— Alelnök: Káhn Gusztáv. — Titkár: Martinék Ágoston. -Ügyész : Papp József, dr., — Pénztáros: Hein Sámuel. — Ellenőr: Weidinger Kálmán. — Gazda: Zsadányi Ferencz. — Könyvtárnok : Dóvay Mór, dr. Kelenföldi magyar asztaltársaság. I, budaeörsiút8193. II. kerület. Budai polgári kör. H, fő-u. 10. — Eluök: Rupp Zsigm. II elnökök: Kollár Lajos, dr., Ludwigh János.— Tit­károk: Bozóky Ádám, dr., Bartha Oszkár. — Pénztá­ros : Ott Lajos.— Ellenőr: Vater József. — Jegyző: Gallner József. — Gazda : Depóid Lajos. — Igazgató : Franzmann Oszkár. — Könyvtáros : Debreczeny István. III. kerület. Budapest III. kerületi polgári kör. IH, Zichy-u. 6. — L^ Elnök : Stern József, dr. — Alelnökök: Csilléry Dávid, Lang György. — Titkár: Maurer Bezső. — Jegyzők : Csillák Gyula, Koller János. — Pénztáros: Lauturner , Jakab. — Ellenőr: Birkllván. — Gazda: Schäffer Bezső. Ó-budai olvasóegylet. Hl, föld-u. 13. — Elnök: Halb­ritter János. •— Álelnök: Malaschich Géza. — Pénz­táros : Skuba József. — Ellenőr: Csuka József. Székesfővárosi III. kerületi társaskör. Hl, laktanya­utcza 2. — Elnök : Gyulányi Adolf. — Alelnök : Wieser Ferencz és Sitz Károly. — Pénztáros : Háry Fer. — Gazda: Linczenpolcz János. Titkár: Muschl Imre. Ellenőr: Finály Zsigmond. — Jegyző : Georgi Sándor. IV. kerület. Belvárosi polgári kör. IV, koronaherczeg-utcza 6. — Elnök: Láng Lajos, v. b. t. t. — Alelnökök: Emich Gusztáv. Grünbaum Miksa, Kunz Jenő, dr., Majovszky Vilmos, Tömöry Kár. —Titkárok: Bakovszky Géza, dr., Gergő Izor, dr. Háznagy: Saczelláry Mihály. — Pénztáros: Lobmayer J. Ferencz. — Ellenőr: Girardi József. — Ügyész: Bunczel Alfréd, dr. — Könyv­vezető : Kanitz József. Könyvtáros: Bévai Mór. Budapesti negyedik kerületi társaskör. IV, Irányi­V_^-utcza 17. — Diszelnök : Kléh István. — Elnök : Polonyi Géza. — Hely. elnök : Hahothy Sándor. — Alelnökök : Geszler József, Kővári Armin, Nómai Antal, Schwarcz Lajos. Szadovszky József, dr. — Titkár: Eulenberg Salamon, dr. — Jegyző : Goreczky Zsigmond. — Igaz­gató : Dobrowszky Ágost. — Gazda: Boross Soma — Ügyész: Burián Béla, dr. — Könyvtárosok: Boross Ernő, dr., Nigrinyi György. .-— Pénztáros: Kramer Ká­roly. — Ellenőr : Görög István. V. kerület. Budapesti V. kerületi polgári kör. V, Arany János­it utcza 30. — Elnök : Hüttl Tivadar. — Alelnökök: Fried­mann Bernát, dr., Grünwald Bernát. — Igazgatóság: Ivádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom