Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - I) Közlekedés

Közlekedés : 228 Vasutak. B. ÜL a) ügyosztály. (Helyi áruforgalom.) ügyosztályvezető: Mayer Antal, felügyelő. Főellenőrök: Klinkárt Bódog, Szilágyi Vincze, Koblitz .Antal, Keller Gyula, Nóvák Mór. Ellenőrök: Thold József, Sátori Jakab, Rózsahegyi István, Kribl Sándor, Bernardi István, Stark Antal, Greth Géza, Littke Jenő, Szurok János, Pauer Bona­ventura. Hivatalnokok: Wallenfels Károly, Veres Sándor, Lu­dányi Gyula, Medgyesi Bertái., Fernkorn Gusztáv, Badi­meczky János, Bánffy István, Schertzinger Alajos, Hüffler Miksa, Strasser Ferencz, Haydn József. B. IH. b) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (Szomszédos áruforgalom.) Ügyosztályvezető: Szontágh Titusz, felügyelő. FőeHenőrök: Zaphiry György, Hrabovszky Lajos. Kil­lius Gyula, Szemere János. Ellenőrök: Ploskál János, Babies János, ErhardtFül., Schneider Antal, Annau Károly, Strommer Lajos, Szedo­glavits Adolf, Sámy Endre, Molnár Vilmos, Schuster Zsigmond. Hivatalnokok: Axaméthy Ign., Badula Milán, Zeller Győző, Kardhordó Aladár, Jilli Béla, Soós Miklós, Ellin­ger Antal, Grawatsch Bezső, Béla Péter, Gebauer Vilmos, Geber Antal, Zeller Albert, Eisner Bóbert, Adamy Bezső, Czóbel Béla, Baranyai Ján., Bakovszky Dezső, Turcsányi Béla, Markó Pál, Fabry Ede, Lukács József. Segédfogalmazó: Artner Károly. B. IH. c) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, osztrák és boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom.) Ügyosztályvezető: Teichmann Mátyás, felügyelő. Főellenőrök: Bretschneider Othmár, Koch Henrik. Ellenőrök: Kocsy Ignácz, Villax Béla,LeitnerVilmos, Sporschil Ármin lov., Poppel Gusztáv, Stark Elek, Weiner Antal, Balogh Benő, Egyed Sándor. Hivatalnokok: Galateo Antal, Incze József, Both Béla, Tolnai Lázár, Perrei Perron János, Kelemen Antal, Berkovits Vilmos, Minich József, Fischer Sándor, Wer­ner Károly, Finda József, Fedortsik Sándor, Kádár Lipót, Singer Antal, Aszódi Salamon, Harmos János, Lingsch János, Hollósy Jenő, Lászlóján., Erdélyi Gyula, Hlavács Samu, Busay Kálm., Kruttschmid Pál, Faludi Mór. Bős­sel Ödön, Kajári Simon, Varsányi Dezső. Számtiszt: Prokesch Antal. B. HI. d) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (Külföldi árúforgalom és az összes bevételek egybe­foglalása.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőrök: Danielló János, Hollerung Oszkár, Svi­dersky József, Endredy Árpád. Ellenőrök: Fellner Károly, Pinkus Zsigmond, Piliczár Lajos, Lipp Mátyás, Weissmann Mór, Lesska Károly, Swaton Ágoston, Weiglein Vilmos, Hassak Henrik, Hann Adolf, Dobai József, Holzschuster Antal, Solarez József, Várnai Jakab, Bozóky Bonaventura, Saly Ágoston, Lillek István, Schneider Árthur, Gervay Károly, Besenbeck Gyula, Tatárka Antal, Fiala Mátyás, Csillag Mór, Simo­nies Béla. Hivatalnokok: Szerényi István, Mendl Márk, Bendes József, Czóbel Sándor, Pachler Ferencz, Ország Mór, ínczédi Gyula, Lantos Vilm., Schiebinger Kár., Schöpflin Hugó, Erős Lajos, Nagy Zsigmond, Bobleter Károly, Herbert Tivadar, Sándor Gyula, Plutznák János, Kónya Mihály. Számtiszt: Ángyán Kálmán. B. HI. e) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60,) Személy- és podgyászforgalom. ügyosztályvezető : Benke Elemér felügyelő. Főellenőrök: Scharrer János, Steinhübl Antal, Nagy Antal. Ellenőrök: Zbittek Ferencz,Pfeifíer Manó, Travnicsek Ede % Babik József, Bató István. Hivatalnokok: Brunner István, Zettel János, Pribis Ferencz, Némethy Ernő, Majer Lajos, Wahl Ignácz, Wa­ezowsky Ferencz, Nagy Gábor, Franki Miklós, Hegedűs Lajos, Vágó Jeremiás. S.-fogalmazó: Czobor Károly. Irodatisztek: Polgár István, Engl Ottó, Susdor József,. Ehrenreich Henrik, Frey Ernő. B. IH. f) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) Állomáspénztári szolgálat és az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. Ügyosztályvezető: Kassovitz Henrik, főellenőr. Főellenőr: Freytag Buppert. Ellenőrök: Liedemann Lipót, .Kuncze Lajos, Fischer József, Bezucha Gyula, Kobárits Ödön, Eckbauer Andor. Hivatalnokok: Jakabházy László, Pausenberger Frigy, Bergh Albert, Molnár Fer., Haág Bezső, Wikkenhauser Ferencz, Friedl Károly. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy út 73—75.) Igazgató: galgóczi Schober Antal, ministeri tanácsos. Igazgató-helyettes: Szájbely Kálmán, kir. tanácsos,, a por. HL o. kor. r., a rom. kor. r. tulajd., főfelügyelő. Hivatalnok: Bácz István. C. I. Díjszabási szakosztály. Belföldi ós Ausztriával való áruforgalom. Szakosztályvezető: Szájbely Kálm., kir. tan., főfelügy. Főfelügyelő: Hendel Béla, kir. tan., (berend. a ker. ministeriumba). C. I. a) Díjszabási ügyosztály. Helyi és belföldi köteléki forgalmak. Ügyosztályvezető : Jellinek Lajos, felügyelő. Felügyelők: Méhely Pál, (berendelve a kereskedelmi ministeriumba), Hajnal Vilmos, (berend. a ker. minis­teriumba), Főellenőrök: Bethlen István, gr., (berendelve a ker. ministeriumba), Engberth János, Schneider Albert, Néger István, Bene László, Mátray Elemér, (berend. a keresk. ministeriumba), Rónay Emil, (berendelve a ker. minis­teriumba), Binder János, (berendelve a kereskedelmi ministeniumba). Ellenőrök: Kapus Béla, (berendelve a keresk. minis­teriumba). Proszt Emil, Posta Miklós, Weltner Emil. Segédtitkár: Krivácsy Géza dr. Fogalmazók: Balogh Arthur dr., Képessy István dr., Hivatalnokok: Gonda József, Kondor Mihály, Neisar Károly, Strovsky Lajos, Boros Andor, Pech Ödön, Urba­novich Tihamér, Urbanovidi Zoltán. C. I. b) Díjszabási ügyosztály. Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. Ügyosztályvezető: Ehrlich István, felügyelő. Főellenőr: Molnár Mór. Ellenőrök: Pichler Károly. Halász Jenő, Bajkay Józs., Radó Jenő. Segédtitkár: Balázsovits Domokos dr. Hivatalnokok: Trozonyi Ferencz, Darázs Zsigmond, Horváth Gyula, Hegyi Imre, Czenner Kálmán. Sulyok Imre. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 EUF"

Next

/
Oldalképek
Tartalom