Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvén; székileg 422 Bejegyzett czégek. ifj. Leitersdoríer Lipót és Wiesel Károly bizományi és szállitási üzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, VH, Károly-körút 15. Telefon 18—81. Leitersdoríer Mór, társt. Leitersdoríer Mór és Braillard Károly, borkeresk., együttes czégjegyzési joggal, IV, váczi-u. 10. Telefon 36—84. Leitner Henrik, Heinrich Leitner, czégb. Leitner Hen­rik, «Folies Caprice» tul., bor-, sör-, korlátolt pálinka­mérési és vendéglős üzlettul. IV, rostély-u. 2. Tele­fon 14—22. Leitner M. L. és fia, M. L. Leitner & Sohn, czégb. Leit­ner Márk Lipót, papirkeresk., V, váczi körút 18. Telefon 27—82. Lemberger M., czégb. Lemberger Mór, órás, VH, kere­pesi út 4. Lemberger S. és fiai, S. Lemberger et Söhne, társt. Lemberger Samu, építőmester és fakereskedő és Lemberger József, építési vállalkozó és fakereskedő és Lemberger Alfréd, építőmester, önálló czégjegyzési joggal, X, monori út 8624. Telefon 51—83. Lemberger Vilmos, czégb. Lemberger Vilmos, papír­kereskedő, VT, Eötvös-u. 6. Lénárd S., keleti szőnyegüzlet, V, nádor-u. 11. di Lenardo tastvérek, Fratelli di Lenardo, társt. di Le­nardo Fortunató budapesti lakos és di Lenardo Jó­zsef, trieszti lakos, déli gyümölcskereskedők. A czég képviseletére és jeyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak, IX, Erkel-u. 2. Telefon 62—98. Lencz Ferencz (ifj.), bőr- és czipészárukereskedése, Franz Lencz junior, Leder- und Schuhwaarenhandlung, czégb. ifj. Lenz Ferencz bőr- és czipészárukereskedő, IH, Lajos-u. 163. Lendvai Ida, czégb. Lendvai (ezelőtt Schweder) Ida, élő­virágkeresk.. VH, Erzsébet-körút 52. Lengyel Lipót, czégb. Lengyel Lipót, kő- és könyv­nyómda-üzlettul., V, vadász-utcza 35. Telefon 13—35. Lengyel és Stark, czégb. Lengyel Márkus, szemfedél­készítő, VH, Kazinczy-u. 7. Lenz Ferencz, czégbej. FranzLenz, czégb. Lenz Ferencz bőrkeresk., H, fő-u. 68. Lenz Ferencz és fiai timárüzlete, Franz Lenz et Söhne Botbgärberei, társt. idősb Lenz Ferencz, Lenz Antal és Lenz Henrik, timárüzlettulajdonosok, önálló czég­jegyzési joggal, IH, Lajos-u. 163. Lenz Lambert, czégb. Lenz Lambert, bor- és vegyes­kereskedő, H, csalogány-utcza 11. Lenz testvérek, czégb. Brüder Lenz, társt. Lenz Ferencz és Lenz Gyula, déli gyümölcs- és főzelékkereskedők, a képviseletre egyformán jogosultak, IV, Petőfi-tér 4. Telefon 31—44. Lepter János, Johann Lepter, czégb. Lepter János, laka­tos, VHI, Szilágyi-u. 3. Telefon 55—22. Lesch József, czégb. Lesch József, füszerkereskedő, IV, Lipót-u. 40. Telefon 61—55. Lévai József, Josef Lévai, kézmüárú ügynöki iparüzlet­tulajdonos, V, mérleg-u. 12. Lewitzky Albert, czégb. Lewitzky Albert, bőrkereskedő, VH, csömöri út 38. Libái Lajos, czégb. LibálLajos, látszerész, IV, zöldfa-u. 13. Libái és März, czégb. März Károly, látszerészeti czikk és kézmüárukereskedő, IV, egyetem-u. 7. Lichtenstein A., czégbej. A. Lichtenstein, czégb. Lich­tenstein Adolf, vegyeskereskedő, I, apród-u. 7. Lichtenstein G., Lichtenstein Tódor, kész férfi ruha- és rőfös-keresk., IX, soroksári u. 57. Lichtenstein József L., Josef L. Lichtenstein, czégb. Lichtenstein József, füszerkeresk., YIH, üllői út 40. Lichtenstein Julia, czégb. Lichtenstein Julia férj. Taud­lich Sándorné, bőrkeresk. és czipészüzlettulajd. VH, csömöri út 44. Lichtenstein Miksa, Max Lichtenstein, czégb. Lichten­stein Miksa, terményker. VI, király-u. 26. Lichtenstern testvérek, Brüder Lichtenstern, társtag Lichtenstern József és és Lichtenstern Albrecht, bor­és szesznagykereskedők, önálló képviseleti joggal, VI, gyár-u. 26. Lichtenstern és társa, Lichtenstern & Comp., czégb. Lichtenstern Edéné szül. Eibenschiitz Hermina, kész női ruhaker., czégv. Lichtenstern Ede, IV, bécsi u. 2. Lichtig Henrik, czégb. Lichtig Henrik, zab- és takar­mánykereskedő, VH, Huszár-u. 3. Lichtschein Mayer, 1. Lichtschein Mayer, rőföskeresk., IX, soroksári u. 8. Lieblich Lipót és társa, czégb. Ellenbogen Hirsch, kefe­és sörteáru-kereskedő, czégv. Lieblich (Leib) Lipót, Vn, király-u. 59/a. Lieblich Miksa és társa, Max Lieblich & Co., czégb. Pol­lák Ede, kefekötő, VII, Csányi-u. 12. Liebner Zsigmond, Sigmund Liebner, czégb. Liebner Zsigmond, diszmű- és játékkeresk., V, n. korona-u. 14. Liedemann és Zsigmondy, czégb. Liedemann Rudolf, bizományi és szállitási üzlettulajd., V, Zoltán-u. 11. Telefon 36—15. Ligeti Sándor üvegfestészeti műterme, czégb. Ligeti Sándor, üvegfestész, IV,papnövelde-u. 6. Lillits A. J., czégb. Lillits István, keresk. ügynök, Yd, dob-u. 25. Limbeck Béla, Béla Limbeck, czégb. Limbeck Béla, füszerkereskedő, Vin, József-körút 69. Lingel Károly, Carl Lingel, czégb. Lingel Károly, eszter­gályos, VII, rózsa-u. 4—6. Telefon 50—49. Linhart Vilmos, czégb. Linhart Vilmos, müczimer- és­czimfestő, VHI, Hunyady-u. 27. Telefon 58—83. Link Gyula, Julius Link, czégb. Link Gyula, spiritus és terményáru bizományi üzlettulajdonos, VT, Teréz­körút 37. Link István, czégb. Link István Fülöp Győző, arany­műves, IV, váczi u. 9. Linzer Károly és fia, Carl Linzer et Sohn, társt. Linzer­Károly és Linzer Imre terménykereskedők, a képvise­letre egyformán jogosultak, V, váczi út 80. Tele­fon 19—31. Lippmann Sámuelné és társa, társt. Lippmann Sá­muelné szül. Altmann Irén, érczesztergályos és mű­szerszámgyártási üzlettulajdonos és Schönert Károly,, vasesztergályos, VH, dohány-u. 78. Lippold Pál, Paul Lippold, osztálysorsjegy elárusitási üzlettulajdonos, IV, Ferencz József rakpart 6—7. Liptay Alajos, Alois Liptay, czégb. Liptay Alajos, czi­pész, V, Deák Ferencz-u. 14. Liptai Ármin, czégb. Liptai Ármin, bankházüzlettulaj­donos, n, váczi körút 61. Lissauer Henrikné és társa, közkereseti társaság, társt. Lissauer Henrikné szül. Kohn Cecilia, férfiruhakeres­kedő és Glancz Adolf, szabóiparos. A czég képvisele­tére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, Vm, kerepesi út 57. Lissauer Manó, Emanuel Lissauer, czégb. Lissauer Manó, férfi- és gyermekruhakészitési iparüzlettulajd., TV, Károly-u. 3. Liszer és Droth, Liszer & Droth, társt., Liszer Lipót és­Droth Zsigmond, norinbergi és diszmüárukereskedők, önálló czégjegyzési joggal, V, sas-u. 1. Litschauer és Götz, társt. Litschauer József és Götz. János, mázolóiparüzlettulajdonos. önálló czégjegyzési. joggal, n, Horvát-u. 34. Telefon 41—52. Littauer Sámuel, Samuel Littauer, czégb. Littauer Sá­muel, vászonáru- és fehérnemükereskedő, IV, Ká­roly-körút 8. Littmann S. Sándor, Alexander S. Littmann, czégb.. Littmann Sámuel Sándor, arany-, ezüstműves és drágakőkereskedelmi ügynök, V, nagykorona-u. 17. Litzmau I. Izidor, czégb. Litzman Ignácz Izidor, kéz­müárú ügynök és bizományos, V, bálvány-u, 26. Tele­fon 32—80. Litzmann Ign., Ign. Litzmann, czégb. Litzmann Ignácz,. bizományos ós ügynök, V, Erzsébet-téi 13. Litzmann Mór, czégb. Litzmann Mór, borkereskedő^ Vm, n. fuvaros-u. 14. Lobmayer J. F., J. F. Lobmayer, czégb. Lobmayer­János Ferencz, bizományos és ügynök, czégv. Lob­mayer, szül. Saager Etelka, TV, Károly-körút 18. Lohonvai J., czégb. Lohonyai Jenő, papírkereskedő, VI, váczi körút 23. Lohr Mária és Társai, társt. özv. Lohr Vilmos Ferenczné sz. Ertlbauer Mária és Kohlring Károly Albert, csipke vegyészeti tisztító és kelmefestészetiüzlettul., egyforma, czégjegyzési joggal, VHI, Baross-u. 85. Telefon 57—08.. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 SXF"

Next

/
Oldalképek
Tartalom