Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VIII. Házépítő egyesületek - IX. Iparosok különféle egyesületei

Iparos egyes. 318 Iparos egyes. I Budapesti fodrász-segédek betegsegélyző pénztára, a budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartestület kebelében. IV, ujvilág-u. 18. — Hiv. órák: hétfőn, szerdán, csütörtökön 6—8; kedden, pénteken 3—8-ig. — Elnök: Joszt Péter. — Titkár : Kurtz Imre. — Ellenőr: Sztreba Dezső. — Pénztárnok: Flesch Péter. — Könyvelő : Váry Gyula. 8. Böröndösök és szíjgyártók. / Budapesti böröndös-, szijgyártó- és nyergessegé­dek betegsegélyző- és temetkezési egyesülete, Vin, főh. Sándor-u. 3. — Elnök: Kell Márton. 9. Czímfestők. v Budapesti czimfestők köre. VH. Kazinczy-u. 53. — ^ Elnök : Neumann Ignácz. — Alelnök : Glück Ignácz. — Titkár: Spinner Lajos. 10. Csizmadiák egyesületei. , Budapesti csizmadia ipartestület betegsegélyző pénztára. IX, üllői út 29. Hiv. órák: hétfő, kedd, csütörtök és péntek d. u. 5—7-ig. — Elnök: Szobek József. — Pénztárnok: Szabó Sándor. — Titkár: Duka Imre. — Ellenőr : Lovrencsics Kálmán. Budapesti csizmadia-segédek szakegylete. VIII, ^ Futó-u. 36. ajtó 3. — I. elnök: Kovács Sámuel. — II. elnök: Seitzner Károly. — Jegyző: Lovrencsics Kál­mán. — Pénztárnok : Bükkerti Károly. — Gondnok: Schmidt Jak. — Ellenőrök: Búzás Lajos, Molnár Lajos. 11. Czipészek egyesületei. Budapesti czipész ipartestület betegsegélyző pénz­- tára. VH, dohány-u. 18. sz. Hiv. órák: d. e. 8—12, d. u. 3—8. — Elnök: Speray János. — Elnök-helyettes: Bedő József. — Pénztárnok : Pöstyényi Molnár László.— Irodavezető : Papp Zoltán. — Nyilvántartó tiszt: Farkas István. — Könyvelők: Muzsik Ferencz, Mészáros János. Első budapesti czipészsegédek szak- és munkaköz­vetítő egyesület. VH, doliány-u. 42. — Elnök : Farkas István. — H. elnök: Lukács István. — Jegyző: Klug István. — Pénztáros : Bacsics János. — Ellenőr: Papp Mihály. Fővárosi czipésziparosok köre. Kálvin-tér 3. — Elnök: Lőrincz István. — Titkár: Kvintovics Lajos. Pesti czipész ipartársulat temetkezési egylete. VII, Wesselényi-u. 9. — Elnök: Krazsóf János. — Titkár: Gubicza Lajos. — Pénztárnok: Deppler Károly. 12. Cznkrászok. Budapesti czukrászifjak szakegylete és önképző köre. VH, Barcsay-u. 16. — Elnök: Moll Gyula.— Alelnök : Eitz József. —- Pénztáros : Zilinka Károly. — Ellenőr: Ledig Károly. — Háznagy : Englthaler János.— Könyvtáros: Kertin Alajos. 13 Építő iparosok egyesületei. L A budapesti ács-segédek szakegylete. VIH, Gyöngy­tyuk-u. 14. — Elnök: Tóth Imre. — Alelnök: Börcz József. — Titkár: — Pénztárnok: Benedek Antal. — Ellenőrök: Chrapál István, Szűcs Lajos, Milacsek Ede. — Számvivö : Kriszter József. — Jegy­zők : Győrffy József, Halász József, Horváth József. Budapesti épitőmesterek, kőmives-, kőfaragó és ácsmesterek ipartestülete betegsegélyző pénz­tára. VI, gyár-u. 14. Hiv. órák: 8—2-ig. — Elnök : Szabó János. — Alelnök : Horváth Ferencz. — Főpénz­tárnok: betöltetlen. — Titkár és jogtanácsos: Besze Antal. — Irodavezető: Vass Imre. — Pénztárnok: Bor­bély Imre. — Ellenőr: Nagy Bezső. — Irodatisztek: Csóka Gyula, Tóth Imre, Zamlinszky Ferencz, Matti Ii. Ignácz, Kriszter József, Kubiczky Béla. — Főorvos: Büchler Lipót. dr. A budapesti kőművesek nemzeti egyesülete. VIH, kerepesi út 55. — I. elnök : Sándor Imre. — II. elnök: Kovács János. — Jegyző : Tóth Ádám. — II. jegyző : Wolleck Bézső. — Pénztáros: Bácz György. Ellen­őrök : Árvái Lajos, Kovács Géza. — Számvizsgálók: Eller Károly, Bada Ferencz, Teltsch Ferencz, Schmuck Jenő, Sinagel József. Budapesti kőműves-segédek szakegylete. VII. ker. Szövetség-u. 28. — Elnök : Tóth Péter. — Másodelnök: Biró Ferencz. — Titkár: Nagy Bezső. — Pénztárnok: Beikala József. — Ellenőr: Zsebők Lajos.— Jegyző: Matti B. Ignácz. — Könyvtárnok: Zimmermann Sándor. Építési és műszaki rajzolók országos egyesülete. ..- VI, Teréz-körút 39. — Díszelnök: Melczer Nándor. — Elnök: Majorossy Géza. — Alelnökök: Ziegler Géza és Horváth Antal, — Jegyzők: Himmler Miksa, Dudás Kálmán. — Ellenőrök: Griger Gyula, Molnár Jenő. — Pénztárosok : Crotellini Lajos, Ippel Bezső. — Gazda : Heininger János. — I. könyvtárnok : Melczer Károly. — II. könyvtárnok: Kontnly Géza Vilmos. Magyar építésvezetők köre, VH. kerepesi út 32. — í— Elnök: Horcher József. — Alelnök : Krebs Frigyes. — Titkár: Eller Károly. — Jegyző: Nemes Ferencz. — Pénztáros: Baltzer József. — Ellenőr: Schick Gyula. Szt. Rókus és Sebestyén kőművesek betegsegélyző L""és temetkezesi egylete. H, liattyu-u. 17.— Elnök: Pulpán Ignácz. — Alelnök : Igali József. — Jegyző : Bu­zicska Ferencz. 14. Esztergályosok egyesülete. , Budapesti esztergályos munkások szakegylete. \y VIII, kender-u. 15. •— Elnök: ltenner János. — Al­elnök: Weiszinger Ferencz. — Pénztáros: Furkovics Mihály. -— Munkaközvetítő : Grossmann Hugó. 15. Fazekasok egyesületei. Budapesti fazekasok, üveg, porczellán és rokon v^szakmák szakegylete. VII,kertész-u. 32. —I. elnök: Müller Dőrr János. — II. elnök: Kováts Géza. — Pénz­tárnok : Zelenka Imre. — Jegyző : Theimer Heinrich. — Ellenőr : Bondi István. Budapesti fazekas-segédek szakegylete. VII, Wesse­\^_Jényi-u. 32. — Elnök: Müller Dezső. — Pénztárnok: Kolb János. — Jegyző: Zelenka Imre. — Ellenőr: Gá­nóczy N. 16. Fehérnemű tisztítók egyesülete. Budapesti fehérnemű-tisztító munkások, munkás­l__jiők és rokonszakmabeliek szakegylete. VH, nagy­diófa-u. 3. — Elnök: Holzmann Henrik. — Pénztá­ros : Bárdos Zsigmond. — Jegyző : Darázs Kálmán. — Ellenőr: Baneth Adolf. Fehérnemű tisztító munkások szakegylete. VII, l_^*rttgydiöfa-u. 3. — Elnök : Holczmann Henrik. 17. Fényképészek egyesülete. I Fényképészek köre. IV, himző-u. 5. — Elnök: Kiss L/József. — Alelnök: Hanelka Ernő. — Titkár: Zit­kovszky Béla. — Pénztáros : Brunliuber Béla. — Ház­nagy : Belgram Lőrincz. 18. Gépészek egyesületei. \ Országos gépész-egyesület. V, váczi-körút, 33. II. em. 22. ajtó. — Elnök: Kiss Lajos. — Alelnök: Haisler Gyula. — Titkár: Mihajlovits Antal. — Pénztáros: SZÍVÓS Imre. VI, csömöri út 2. — Elnök: Vakkel István. — Al­elnökök : Bárányi József, Gyöpös András. — Pénztár­nokok: Molnár József, ^Bumpier Géza. — Szám­vizsgálók : Weszely Ferencz, Győry Gábor. — Titkár: Heller Sándor. Gépészek, művezetők és elektrotechnikusok köre. V, Kálmán-u. 19. — Elnök: Minaczky Sándor. — Al­elnök : Bostos János. — Titkár : Juhász László. — Pénz­táros : Duliczky Sándor. , Magyarországi mechanikusok és rokonszakmák munkásainak egylete. VI, Hunyady-tér 7. — Elnök : Glück Arnold. — I. jegyző: Guttliard Imre.— H. jegyző : Treier Dániel. — Pénztáros: Gromm Gottfried. — Könyvtáros: Strassfeld Henrik. — Ellenőr : Baftia Vil. Kádár Miliály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom