Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

7. rész. Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 436 Bejegyzett czégek. Höchl Ilka, mázoló iparüzlettul., VHI, Rökk Szilárd­u. 43. Telefon 58—74. Váradi Gyula, czégb. Yáradi Gyula, vas- és érczáru ügy­nök, V, Podmaniczky-u. 27. Váradi és Schaffan, társt. Váradi Adolf és Schaffan Ká­roly, férfidivat- és diszműárúkeresk.,V, Lipót-körút 25. Várady Béla, czégb. Várady Béla, vegyes-kereskedő, TV, kishid-u. 9. Telefon 67. Várady József, czégb. Várady József, füszerkeresk., I, sz. János-u. 3. Telefon 90—18. Varga Antal, czégb. Varga Antal, czipésziparüzlettul., IV, eskü-tér 7. Varga Emil. Emil Varga, czégb. Varga Emil, tőzsde­ügynök, V, Wurm-u. 1. Telefon 505. Varga Ferencz, czégb. Varga Ferencz, férfiszabó, IV, régi posta-u. 15. Varga József, czégb. Varga József, füszerkereskedő, VI, király-u. 86. Varga Károly, czégb. Varga Károly, szabó, VH, kere­pesi út 6. Varga Mihály és Társai, magyar bútoripar-társasága, Be­téti társaság, beltagok Goldstein Salamon és Varga Mihály, bútorkereskedők, közülök a czéget csakGold­stein Salamon jegyzi, czégv. ifj. Goldstein Ignácz, IV, koronaherczeg-u. 2. Telefon 53—14. Varga Sándor, czégb. Varga Sándor, hentesáru-, charcu­terie- és csemegeáru-keresk., bor-, sör, szilva- és boró­kapálinka-, rum-, cognac-, arrac-és likör-árusitó, IV, muzeum-körút 21. Telefon 58—96. Varjú és Társa, társt. Varjú Dezső és Kubinyi Károly, hangszerkészitési üzlettul., önálló czégjegyzési joggal, VHI, József-körút 20. Várnai Fülöp, FilippVárnai, czégb. Vámai Fülöp, kő- és könyvnyomtató üzlettulajd., IV, régi posta-u. 3. Tele­fon 63—37. Vas Felix, Felix Vas, czégb. Vas Felix, nagybani fake­reskedő és fatermelési iparüzlettul., IV 7, Eötvös-tér 2. Telefon 572. Vas Tivadar, czégb. Vas Tivadar, kő- és könyvnyomda üzlettul., V, alkotmány-u. 7. Telefon 242. Vasadi Gyula és társa, Julius Vasadi u. Co., társt. Vasadi Gyula és Fantó Ernő, boríték- és papirnemü­gyárosok, együttes czégjegyzési joggal, VI, Podma­niczky-u. 41. Telefon 21—14. Vasvári Mór, czégb. Vasvári Mór, férfiszabó üzlettul., IV, Károly-körút 28. Telefon 18—81. Vázsonyi Fivérek, Brüder Vázsonyi, társt. Vázsonyi (Weiszfeld) Zsigmond és Vázsonyi (Weiszfeld) Jakab, papirkereskedők, önálló czégjegyzési joggal, IV, Deák Ferencz-u. 23. Telefon 16—76. Vecsei Mózes, czégb. Vecsei Mózes, férfiszabó, IV, régi posta-u. 1. Veégh Elek, czégb. Veégh Elek, női divat- és pipere­kereskedő, IV, váczi u. 1. Veith Lipót, Leopold Veith, czégb. Veith Lipót, czim­készités, festés és nyomás iparüzlettulajd., IV, Mária Valéria-u. 4. Velvart és Werber, társt. Velvart Lipót és Werber Ber­nát, papirkeresk., önálló czégjegyzési joggal, V, nagy korona-u. 10. Telefon 746. Vértes és Sebestyén, társt. Vértes (Wassermann) Emil és Sebestyén (Stern) Bertalan, uri divat- és kalapkeres­kedők, önálló czégjegyz. joggal, IV, muzeum-körút 15. Vértesi M., czégb. Vértesi M., fehérnemű- és férfidivat­áru-keresk., V, Dorottya-u. 11. Vértessi Sándorné, özv.,'illatszerker., TV, Kristóf-tér 8. Veszprémi Samu utódai, társt. Bihovszky Frigyes és Pejcsik Károly, vegyészeti készítmények, fényképészeti czikkek- és festékkereskedők, önálló czégjegyzési jog­gal, IV, Károlv-u. 1. Telefon 17—04. Veszvalevits Antal, czégb. Veszvalevits Antal, kölcsön­közvetitő ügynök, czégv. Farkas István, \TH, József­körút 50. Vidinszky István, czégb. Vidinszky István, edényker., X, bánya-tér 4. Vidor és Grünhut, társt. Vidor Jakab Jenő és Grünhut Emil, építészeti vállalkozók, VI, Csengery-u. 67. Vidorfalvy Bódog, Felix Vidorfalvy, czégb. Vidorfalvy Bódog, füszerkeresk., VII, Wesselényi-u. 25. Vincze és Bartók, Vincze u. Bartók, társt. Vincze József és Bartók Budolf, nyomdai papíripari és irodai fel­szerelési czikk ügynöki és bizományi üzlettul., önálló czégjegyzési joggal, V, nádor-u. 11. Telefon 901. Virág Kálmán, czégb. Virág Kálmán, általános ügynök­ség, VI, Podmaniczky-u. 61. Virányi J. Imre, Emerich J. Virányi, czégb. Virányi Izidor (Imre), czipőkellék- és börägynök, VI, hajós­u. 2. Telefon 17—61. Vitéz László és Böszörményi, sertéskereskedők, X, mo­nori u. 3. Vogel Gyula, Julius Vogel, czégb. Vogel Gyula, füszer­kereskedő, VI, Andrássy-út 29. Telefon 17—75. Vogel testvérek, Brüder Vogel, társt. Vogel Géza és Vogel Kálmán, rövidárukeresk., önálló czégjegyzési joggal, VI, Andrássy-út 33. «Volta» electrotechnikai czikkek kiviteli vállalata, VI, Andrássy-út 83. Vörös Kálmán, Coloman Vörös, czégb. Vörös Kálmán, bizományi és szállitmányi üzlettul., V, Arany János­u. 7. Telefon 534. Vuk M. és Fiai, M. Vuk u. Söhne, társt. Vuk Gyula és Vuk Lajos, kádármesterek és kádárfa-keresk., a képvi­seletre egyformán jogosultak, V, vizafogó 1447/48. Te­lefon 19—12. Waagner B. F., társt. lovag Leon Gusztáv és lovag Leon Jaques vasgyára, készítményeinek mintaraktári iparüzlettulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal, czégv. Günther Otto, lovag Leon Eugen és lovag Leon Pál, főtelep Bécs, fióktelep Budapest, VI, Teréz-kcriit 19. Telefon 23—74. Wachtel Fülöp, Philipp Wachtel, czégb. Wachtel Fülöp, czipőkereskedö, VI, király-u. 4. Wachtel Gusztáv, Gustav Wachtel, czégb. Wachtel Gusz­táv, bizományos, IV, hajó-u. 12. Wack Keresztély, ügynöki és bizományi üzlete, Chris­tian Wack, Agentur- u. Commissions-Geschäft, czégb. Wack Keresztélv, kereskedelmi ügynöki üzlettul., ÍV, I rostély-u. 11. Telefon 19—84. j Waczula Antal, Anton Waczula, czégb. Waczula Antal, láncz- és csatárúkészitő, VHI, kerepesi út 33. ' Wadisteiner F., czégbej. F. Waldsteiner, czégb. Wald­steiner Nándor, iivegker., V, nádor-u. 13. Telefon 933.. Wagner András, Andreas, Wagner, czégb. Wagner An­drás, füszerkeresk., V, Arpád-u. 6. Wagner Bernátné, czégb. Wagner Bernátné, szül. Glasz Josefa, fénymáz- és tintakészitő, czégv. Wassermann Adolf, VD, tömő-u. 40. Wagner H. József, czégb. Wagner József, kávés, V,. József-tér 5. Telefon 368. Wagner Jenő, dr. és Emil, Dr. Eugen und Emil v. Wag­ner, társt. dr. Wagner Jenő és Wagner Emil, vegyé­szeti iparüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, IX, soroksári u. 96. Wagner József F,, czégb. Wagner József, kőműves, VII, nagy diófa-u. 16. Wagner, Werner és Schleicher, I. budai szódavizgyára,. II, kacsa-u. 3. Wahl Bernát, czégb. Wahl Miksa, vászon- és női divat­árúkeresk., VI, király-u. 6. Wald Gyula, Julius Wald, czégb. Wald Gyula, rövidáru­keresk., VII, király-u. 21. Wald Testvérek, Brüder Wald, czégb. Wald József, bizo­mányi és szállitási üzlettulajd., VII, király-u. 3. Tele­fon Í9—48. Waldhauser A. G., A. G. Waldhauser, czégb. Waldhau­ser Adolf György, vaskereskedő, VII, dohány-u. 6. Telefon 17—79. Waldner Ágoston, August Waldner, czégb. Waldner Ágoston, könyvkötő és könywonalozó-üzlettulajd., V, vadász-u. 17. Waldner Miksa, czégb. Waldner Miksa (Mózes, Hirsch), szatócs, VH, nyár-u. 14. Telefon 58—52. Walla József, Josef Walla, czégb. Walla József, czement­öntő, VH, Bottenbiller-u. 13. Telefon 50—67. Wallenfeld János, kőbányabérlő, VII, akáczfa-u. 49. Te­lefon 54—48. Walter Bernát, czégb. Walter Bernát, kávés, Vili, Jó zsef-körút 29. Telefon 57—28. TÖKÖK A. és TÁRSA a in. kii*, szab. osztálysorsjáték főelárusítója,V. váczi-kürat 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom