Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - L) Közoktatás

Szakiskolák : 277 Katonai és kereskedelmi iskolák. VIII. ker. Bezerédy-utczai iskola. Igazgató: Weinberger Alajos. Tanítók: Scknöller Imre, Szabó Kálmán, Péterffy József, Barna Jakab, Szémiller Antal, Schnöller Lajos, Nyárasdy János, Szőke István, Móra István. VIII. ker. Madách-utczai iskola. Igazgató: Baumann József. Tanítók: Bakita Árpád, Nohn Nándor, Töpfner Józs., Kréhnyai Adolf, Héczey Nándor, Kurucz Vilmos, Farkas János, Simkó József. IX. ker. Bakács-téri iskola. Igazgató: Jeny József. Tanítók: Hunfalvi Lajos, Tárnok Kár., Eller Ferencz, Horváth László, Pagács János, Nagy Lajos, Vlaszák Istv., Váradi Amadé, Bereczk Kornél. IX. ker. Mester-utczai iskola. Igazgató: Fetter György. Tanítók: Hanisch János, Balla László, Bigell Vincze, Kovalovszky József, Abafi Mihály, Kiss Antal, Erdőssy Béla. X. ker. Bánya-téri iskola. Igazgató: Walter Károly. Tanítók: Oleják Károly, Tóth Lajos, Bóth Imre, Bácz tödön, Császár Lajos, Taksonyi József. Ziakatos-szakcsoport: Tanító: Leviczky Aladár. Kő műves-szakcsoport: Tanító: Biedl Győző. X. ker. Bákosi iskola. Igazgató: Stelly Géza. Tanítók: Dausz Ferencz,Bathmann Ján., Stelly Géza. Gyári iparos-tanoncziskola. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (Margit-kőrút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (Kőbányai út.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal, Klein Miksa, gépészmérnökök. Állami iparos-tanoncziskolák. VI. ker. M. Á. V. nyugoti főműhelye. (Podmanitzky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató : a nyugoti műkely főnöke. Tanárok : Wagner Antal, Kallós Bernát, Kövessy Sán­dor, Beck (Bálint) Miksa, mérnökök. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (Kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Gold Lipót, Löbl Mór, Helischauer Bóbert, •Jákobéi Arnold, gépészmérnökök. V. ker. Vendéglősök szakirányú tanoncziskolája. (Szemere-u. 5.) Igazgató: Walter Károly. Tanítók: Száva János, Tausz Ferencz, Török István, Vaszkó György. G) Katonai iskolák. Ludovika-Akadémia. (Lásd 226. lapon.) Gs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 228. lapon.) Előkészítő tanfolyam egyéves önkéntességi képe­sí'ő vizsgálatra. (VII, lövölde-tér 2.) A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis­terium által engedélyezett középiskolai internátus. Igazgató: Gerő Ferencz, sz. k. honvéd főhadnagy. Pedagógia vezető: Saniú István, a Barcsay-utczai fő­gymnasium rendes tanára. Felügyelők és correpetitorok. Szakképzett ne­velők. Iroda : V, Arany János-u. 3. Fissinger ny. százados katonai iskolája. (V, nagy-korona-u. 13.) Igazgató: Fissinger Jenő. Tanárok: Ullerich Gyula. Vajda Ignácz, Erdődi Imre, Pályi Sándor, Fialovszky Lajos dr., Kelemen Géza. Lásd hirdetést. D) Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. Keleti kereskedelmi tanfolyam. Felügyelő-bizottság-. Elnök: dr. Falk Miksa. Tagok: dr. Erődi Béla, tanker. főigazgató. — Falk Zsigmond, lov., kir. tanácsos. — Biró Tamás, min. tan.— Szterényi József, kir. tan., orsz. iparoktatási főigazgató. Verédy Károly, székes fővárosi tanfelügyelő. Tanári kar. Dr. Kunoss Ignácz, h. igazgató, dr. Alexics György, dr. Asbóth Oszkár, Bogyó Samu, dr. Fuhrmann Ferencz, Mátray Elemér, Méboldt F., Nóvák Sándor, dr. Budán Amadé, Busszopulosz Busszos, Strausz Adolf, Ömer Ferudin, Wünretter Arthur. Kei-esltedelmi iskolák. 1. Budapesti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 11.) Vezérlő bizottság-. Elnök: Kochmeister Frigyes, br., főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Schweiger Márton, kir. keresk. tan. Bizottsági tagok: Bánhegyi József, Deutsch Sándor, Deutsch Simon, Falk Zsigmond, lovag, kir. tan., Gold Zsigmond, keresk. tan., győri Gschwindt Mihály, Hüttl Tivadar, Jálics Kálmán, Kohner Zsigmond, dr. megyeri Krausz Izidor, Kreische Antal, ifj. szobi Luczenbacher Pál, Markó. Albert, Neuschlosz Marczel, kir. tan., tornyai Schosberger Zsigmond, br., kir. tan.. Spitzer Ignácz, Szávoszt Alfonz, Tömöry Károly, Waldhauser Adolf. Tanári kar. Igazgató: Névy László, oki. tanár, a Petőfi-társ. tagja. Titkár: Bricht Lipót, oki. tanár. A kereskedelmi akadémia tanárai: Dr. Barna Ignácz, köz- és váltóügyvéd, dr. Beke Manó, Bogyó Samu, dr. Brózik Károly, Erdélyi J. Jenő, dr. Hein­rich Alajos, dr. Heinrich Károly, dr. Koltai Virgil, dr. Koós Gábor, Mébold F. J., Nóvák Sándor, Palóczy Lipót, Badó Vilmos, Bados Ignácz, Beif Jakab, Bévy Fer., dr. Bónay TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom