Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Könyvnyomd. kell. Czím-jegyzék. 448 Czím-jegyzék. Kötélgyártók. Piscli Miki., V, Arany János-u. 25. Pollak József utóda, V, váczi-körút 26. Baichl Péter ifj., ET, halász-u. 2. Beithauser Ján., X, bajtsár-u. 7307. Seffer Antal, IV, Károly-u. Í2. Simanek Péter, IX, viola-u. 37. Rtern Frigyes, V, bálvány-u. 21. Tyroler B.', IV, Petón-tér 2. Weszely János, V, Wurm-u. 6. II. Cohner és Társa, VH, csömöri-út 165. Nedelkó Sándor, VB, Károly-körút 15. Wachtel Gusztáv, IV, sútö-u. 4. Kötélgyártók és kötéláru-raktár. Brunner J. C. és Társa, V, váczi-kör­út 46. Kötéláruk nagy raktár. Bleier és Wei - z, VH, Károly-körút 1 (gróf Hadik-Barkóczy-féle ház). Kötéláru-raktárak. (Lásd kötélgyáitók között is.) Böhm Ignácz, ifj., VI, váczi-körút 17. Gruber Leó és Tsa, VH, Károly-körút 7. Hauschild Albert, VB, Károly-körút 15. Helle Antal, V, váczi-körút 43. Pollák József utóda, V, váczi-körút 26. Sacherl Izidor, V, váczi-körút 38. Silberstein József, V, váczi-köiút 26. Stern Frigyes és Társa, VI, ó-u. 4. Köt ögép-rak tárak. Pápai Manó, VI, Andrássy-út 14. Magyarország leg nagyobb varró- és kötőgép raktf ra, Iíötő-gyárak és intézetek. I. (A budapesti ipartestület kimutatása szerint.) Blumgrund Laura, VI, Vörösmarty­utcza 53. Braun Ilona, VH, kis-diófa-u. 14. Czéh Sándorné, özv., szül. Horváth Vilma, IV, Lipót-u. 7. Deutsch Eszter, VH, n.-diófa-u. 34. — Laura, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Deutsch Netti.V,Lipóttemplom-bazár 8. Farkas Hermina, V, S/échenyi-u. 1. Fazekas Károlyné, özv., I, Attila-u. 95. Kéry Márta, IV, kishid-u. 9. Klein Adolf, VH, király-u. 75. Koch Károly. VH, dob-u. 59/61. KranczthorM.-né, özv.VII,Klauzál-u.19. Krausz Mór, VH, Izabella-u. 12. Lindmayer Beza, H, Fazekas-tér. Lisznyay Danó Zsi^mondué, özv., VIH, üllői-út 4. Mayer Mariska. V, Lipót-bazár 8. Mandel Lajosné, özv., V, sólyom-u. 18. Munkhárt Imréné, VH, rózsa-u. 16. Mojsitovics Lajos, V, Lipót-körút 19. Pick Amália, V, Lipóttemplom-tér 16. — Simonné, V, Lipóttemplom-bazár 2. Politzer Mór és fia, VI, király-u. 56. PuhrEdéné, VII, Klauzál-u. 35. Bózsa Klotild, IV, kötő-u. 8. Schmitz Ferencz, III, Lajos-u. 178. Steiner Dávidné, VH, Dohány-u. 42. Steiner Mór, VIH, ujvásár-tér 14. Somló Károly, VH, akáczfa-u. 9. Tauschek József, H, vitéz-u. 18. Wechsler Lajosné, V, Széclienyi-u. 1. Weiser Izidorné, VH, n.-diófa-u. 34. II. Hendrik Elek, VH, Károly-körút 9. Leichtner Benő, Eötvös-u. 48. Kötöszergyár. Moldoványi Sándor, H, halász-u. 1. Kötszerészek. Auer Ferencz, IV, Kossuth Lajos-u. 12. Keleti J., IV, koronaherczeg-u. 17. g^F" L. hirdetést. Paulovits János, VH, akáczfa-u. 22. Pollitzer Mór és fia, cs. és kir. kötszerész, V, Deák Ferencz-u. 10. L. hirdetést. Watzke Gyula, VH, király-u. 9. Kövezők. Adolt'er Józs., VHI, Magdolna-u. 30. Benz Fer., VI, rózsa-u. 88. Hauskmcht István, VIH,Dugonits-u. 12. Hirsch Mihály, VII, Damjanich-u. 3. — Sebestyén és fia, VH, Erzsébet-kör­út 24. Kantner Nándor, VHI, Bökk Szilárd­utcza 16. Kresats József, IH, Lajos-u. 66. Obendorfer József, VHI, kálvária-tér 3. Phoser Ferencz, VH, csömöri-út 111. Beinisch Henrik, VII, István-út 35. Schoffer György, H. petrezseb-m-u. 8. Schrödling Tamás, VHI, Baross-u 102. Siinkovits János, VH, csömöri-út 75. Szemlér Lőr., VIII, Karpfenstein-u. "12. Wagner Antal, H, kapás-u. 51. Winkler István, VHI. jázmin-u. 8. Közjegyzők, kir. A közjegyzői kamara elnöke: Tokaji Nagy Lajos, kir. tanácsos, V, Deák Ferencz-tér 6. Gászner Béla, dr., V, bálvány-u. 2. Görgey Istv., IV, régi posta-u. 10. JeszenszkyDanó,IV,koronaherczeg-u.8. Kiss Aladár, IX, Kálvin-tér 9. Mannheimer Ign.. dr., V,Erzsébet-tér 15. Bupp Zsigm., kir. tanácsos, n, fő-u. 1. Schilling Budolf, k. tanácsos, VI, váczi­körút 17. Steinbach Istv., dr., V, Deák Ferencz­utcza 6. Tokaji-Nagy Lajos, kir. tanácsos, VI, Deák Ferencz-tér 6. Weinmann Fülöp,dr.,VI,Andrássy-út 9. Weiser Kár., dr., VI, váczi körút 17. Zimányi Alaj., H, lánczhid-u. 2. Közlekedési berende­zések. Bészvénytársaság villamos és közleke­dési vállalatok számára, VH, Kazincy­utcza 21. Központi fűtések. Fort Oszkár és társa, VIH, Mária-u. 13. Knuth Károly, VH, Garay-u. 6—8. ®0g~ L. hirdetést. Körting B. és E. szellőztetés, sugárké­szülékek és pulzométer gyár, VH, Erzsébet-körút 53. Közraktárak. A magy. leszámitoló- és pénzváltó-bank közraktári vállalata, IX, Csepel-rak­part. Igazgatóság: V, Dorottya-u. 6. Keleti pályaudvar közraktári vállalat, VI, keleti pályaudvaron. Közraktárak, IX, csepelrakpart. Közszolga-intézetek. Duller Ármin, az <(Express»-intézet tu­lajdonosa,iroda : VH, dohány-u. 32. Herz Ferencz és fia, «Első budapesti hordár-intézet» tulajdonos, irodája VH, kis-diófa-u. 11. Közszolgák díj­szabályai. (Található a «Budapesti czimek tájé­koztató kézikönyvé «-ben.) Közvetítő irodák. (L. elhelyező intézetek.) Kupak-gyártó. Sternberg Gedeon, IX, soroksári-út 23. Kútcsinálók. (Lásd légszesz- és vízvezetéki berende­zések.) I. (A budapesti ipartestület kimutatása szerint.) Angelus Jakab, VHI, Hunyadi u. 18. Buílanda Jakab, VH, százház-u. 28. Bürgermeister Ferencz, X, állomás­utcza 11. Domjan István, H, Horvát-u. 28. Gold József, H, szegényhás-u. 29. Haslinger Jánosné, özv.,X, ó-h gy-u. 8. Hauptmann Fer., VI, Lehel-u. 16. Hofbauer J. K., VI, Po lmaniczky-u. 49. Hunderup Niels, VI, király-u. 106. Lefeber Á., VI, f.-erdősor 35. Iroila: VII, Erzsébet-körút 20. Malle János, VIH, Conti-u. 45. Mészáros Jánosné, özv..YIH.üllői-út52. Morgenbesser Pál, 1, alkotás-u. 5. Nagy József, IV, molnár-u. 13. Nonn Ferenczné,özv.,H,törökőr-u. 2522. Pichler József, X, fűzér-u. 52. Biesmnyer Józs.-né, özv.,Banolder-u.14. Bind Kár., VIH, práter-u. 31. Boell Lajos, IX, üllői-út 65. II. j Feigl János, Újpest, fő-út 15. Uhlik Lajos, Újpest, Lőrincz-u. 44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom