Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 208 Ktizokt. rcinisterium. Szeverin, Kováts Ede, Schön József, Ehmann Ferencz, Kapy Rezső, Horváth Gyula. Tanítónők: Kállay Jenőné, Nemecskay Irma, Raschka Emiiné, Wendler Irma, Sretvizer Lajosné, Gammel Irma, Mossung Gézáné, Benke Balázsné, Cziklay Blanka. 36. Bajnok-utczai fi-iskola. (Bajnok-u. 18.) Igazgató: Létay Péter. Tanítók: Ehrlich Béla, Farkas János, Hanisch Ján., Soltész Kálmán, Frits h József, Bomhányi Sándor, Wil­kovszky Sándor, Moussong Géza, Wilhoffer János, Csorna Zsigmond, Kökényi Péter, Fitsch Lajos (s. tan.) 37. Bajnok-utczai leány iskola. (Bajnok-u. 18.) (Hivatalos órák: d. e. 8 — 11, d. u. 2—5.) Igazgató: Szőke István. 'fanitónők : Futó Ferenczné, Heinrich Ilona, Kempe­len Gyuláné, Angletta Anna, Hausser Adorjánné, Lakits Etelka, Lukáts Lajosné, Richter Károlyné, Sziberth Ar­thurné, Justus Bóza, Fröhlich Erzsébet, Gyürky Béláné, özv._Aul Sándorné, Vincze Bózsa. Hitoktatók: Saláth Witály, Kacziány János, Ilyefalvi Vitéz Kálmán, Goldberg Mayer. VII. lie riilet. 38. Kazinczy-utczai fi- és leányiskola. (Kaz''nczy-u. 25.) Vez.-tanitó : Sántlia Lajos. Tanítók: Kugler János, Ötvös Gyula, Benke Elek, Kiss Károly, Bárdi Lajos, Cserjéssv Károly, Kálóczy Imre, Korda Sámuel, Oravszky Kálmán. Tanítónők: Bertalan Gizella. Sipos Hermin, Heim Róza, Bródy Mária, Pick Ludovica, Engelné Hecht Józsa, Huszi Mária,Kratsek Janka, StreilingB.-né,Klein Sám.-né. 39. Nagy-diófa-utczai leányiskola. (N.-Diófa-u. 8.) (Hivatalos órák: d. e. 8—12, d. u. 2—4.) Igazgató: Wolkenberg Gyula. Tanítónők : Glatz Begina, Héczey Nándorné, Kaczér Sarolta, Kempf Józsefué, Krug Pálné,Molnár Imréné,Mol­nár Katalin, Nóvák Iz^óné, Schmidt Antalné, Spring Má­ria,Szabó Béláné,Szakmáry Czeczilia, Szattinger Alfrédné, Takács Jánosné, Váradi Amadéné, Zerbs Antalné, Török Sarolta. 40. Rottenbiller-utczai fi- és leányiskola. (Bottenbiller-u. 37 4.) Igazg.-tanító : Tanos Imre. Tanítók: Márk Árpád, Pollák Kaim, Mészáros Sánd., Oláh Dezső, Yolák Lajos, Ladányi Miksa, Boss Nándor, Gyuris Géza, Fodor Gyula, Grósz Lajos, Varga László. S.-tanítók : Kamenár Ferencz, Xautos Bálint. Tanítónők: Wolkenberg Gyuláné, Peller Mariska,Csen­gery Lenke, Steidl Irma, Virágh Anna, Simonyi Irma, Grabowieczky Leóné, Simkovics Jenőné, Bimanóczy Ká­rolyné, Hoppé Vilmosné, Pekka Ilona. Harsányi Anna, Harsányi Teréz, Grünstein Teréz. Benedek Rafaeíné (s. t.). Hitoktatók: Liha Géza, Kaufmann József, Salamon Náthán, Ilyefalvi Vitéz Kálmán, Menyhárd Frigyes. 41. Wesselányi-ulozai fi- és leányiskola. (Wesselényi-u. 44.) Igazgató: Schmidt Albin. Tanítók: Cserjesi József, Dallos Mór, Göndöcs Józs., Hun fal vy Lajos, Jablonkay Géza, Koczók Pál, Neufeld Manó, Pink János, Székely János, Zanker Fer., Schön­viszky Adolár, Cserjesi József, Száva János. Tanítónők :Együd Ilona, Görög Istvánné, Sántha La­josné, Szedlacsek Lajosné, Szokolay Mariska, Schneider Hona, Horváth Melánia, Streiling Ilona, Göndöcs Józs.-né. 42. Dohány-utczai fi- és leányiskola. (Dohány-u. 65. 67. Hivatalos órák: 11—12.) Igazgató-tanitó: Horváth Sándor. Tanítók : Herzog Emil, Kiss Ildebert, Schöffer Sándor, Héczey Nándor, Pastinszky István, Locsova Aurél. Tanítónők: Hermann Lászlóné, Febérné Sebastiani Ilona, dr. Walloné Egyed Mária, dr. Burián Jánosné, Tarnóczy Károlyné, Lintner Sándorné, Springholz Ala­josné, Kőler Gizella, Szilágyi Erzsébet. 43. Erzsébet-leányárvaházi iskola. (Bottenbiller-u. 50.) Igazg.-tanítónő: Matzinger Luiza. Tanítónők : Miksits Gizella Istvánka (igazg.-helyettes), Zádra Mária (kézimunka), Bertalan Irén. Hitoktatók: Schmiedt Fe.encz, róm. kat., Menyhárd Frigyes, ág. ev. lelkész. 44. murányi-utczai fi- és leányiskola. (Murányi-u. 10,'a és 10/b.) Igazgató: Senyei Ferencz. Tanítók : Farkas János, Horváth Sánd., Passuth Ödön, Neiger Sándor, Szabó László, Ronts István, Kempf Lajos, Lelóczky Fer., Balogh Márk, Viola Lajos, Sándor Péter. Tanítónők: Liptai Zsigmondné, Aul Sándorné, Kuz­micli Gizella, Thury Ilona, Farkas Jánosné, Badnai Sarolta, Smidt Irma, Viola Bózsa, Wetschl Gyuláné, Kuzmich Etelka, Stradl Luiza. 45. VII. ker, aréna-úti fi- és leányiskola. Igazgató : Stolmár László. Tanítók: Tóth Ferencz, Dudich Dezső, Szentpétery István, Kneif Ödön, Brenner István, Tóth József. Tanítónők : Tanos Berta Kneif Ödönné, özv. Hoffmann Tódorné, Krafft Aranka, Stróbl Vilma, Glatz Teréz, Gyu­lai Etelka. 46. Hungária-úti fi- és leányiskola. (Hungária-út 1798.) Igazg.-tanitó: Czimmevinann Antal. Tanítók: Gábor Gyula, Weisz Adolf, Bartos Rezső, Ligeti Károly, Landlierr Rezső. Tanítónők: Czimmermann Antalné, Slouplrma, Szme­rekovszky Andorué, Halácsy Ilona, Szedlacsek Emilia. Hitoktatók : Markos Gyula, Menyhárt Frigyes, Plütek Ferencz, Goldberger Simon. 47. Kis-zuglói fi- és leány-iskola. Vez.-tanitó: ifj. Jókuthy Sándor. Tanítók: Hofecker Imre, Erős Antal, Szabó Adolf. Tanítónők: Belle Mariska, Szokolay Adolfin. VIII. kerület. 48. Szentkirályi-utczai fi- és leányiskola. (Szentkirályi-u. 12.) Igazg.-tanitó : Spannberger Alajos. Tanítók: Bogonyi Adolf, Kömlödy Mór, Nohn Nándor. Tanitónők: Csuka Ilona, Landherr Emilia, Günther Károlyné, Gligoreszku Claudia, Fodor Bóza, Pruckmann Péterné, Brodi Aranka, Molien Hona, Kanovics Hedvig. Hitoktatók: Stampien Ferencz, Szabó Ján., Bereczky Sándor, Rotter Salamon. 49. Rökk Síilárd-utczai fi- és leányiskola. Igazgató: Laczkovich Károly. Tanítók: Barna Jakab, Hoffmann Zsigmond, Palkovits József, Telek József, Kréhnyai Adolf, Jaucsek Pál. Nóvák Izsó, Móra István, Bredl Sándor, Gábel Gyula, Mazurek Pál. Nyárasdv János. Tanítónők : Jablonszky Lajosné, Vlasics Mária, Hein­zinger Katalin, Porzsolt Benőné, Schweudtner Antalné, Kurtz Gizella, Piller Gizella, Marschalkó Emilia, Greszler Hermin, Greszler Etel, Fónay Jolán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom