Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága

Budapest törvényhatósága. Artézi-fürdő igazgatóság. (Városliget, Nádorsziget.) Igazgató hely. : Barczen Lajos. Orvos: Dr. Hlatky József. PénzLárosnők: Biedermann Erzsébet, Pajor Teréz, Gazdasági hivatal. IX, Csepel-rakpart 10. — Hiv, óra: d. e. 7 1/»—S 1/« óráig.) Gazdák : Weinberger István, Kulcsár Ferencz. Számtisztek : Leipold Tál, Förster Lajos. Segéd: Wittenbarth Győző. Raktárnok: Kirchner Márton. írnokok: Wenger József, Polencz Lajos, Arany Sándor. Városházi gondnok : Bicskey Jenő. Erdészeti személyzet. Erdőmester: Guelder Károly. Erdőtiszt: Korény Jenő. Duna-jobbparti gazdasági hivata 1. (I, mészáros-u. 5.) Gazda: Kulcsár Ferencz. írnok : Pek Lnjos. Főv. tűzoltóság. (Főőrség : VIE, kún-u. 2.) (Hiv. órák: d. e. 8—12-ig, illetve éjjel-nappal.) Főparancsnok: Szcerbovszky Szaniszló. Tüzfelügyelő: Janicsek Andor. Segédtiszt: Breuer Szilárd, Markusovszky Béla. Kezelőtiszt: Kállay Imre. őrségek : I. koronaőr-u. 4. II. tölgyfa-u. 3, III. Kálvin-u. 16, V. újépület, V. pavilion, VI. pruféta-u. 4, VIII. Stáhly­u. 2, IX. Csepel-rakpart 9, Közraktárak, Közvágóhíd. X. mázsa-tér. Vízvezetéki igazgatóság. Főv. mérnöki hivatal V, szakoszt. (V, Arany János-u. 1.) (Hiv. órák: V28—V2 3-ig.) Igazgató: Wein János. Számvezető: Lakner János. Mérnökök: Morbitzer Máty., Bäsch Ágost, Vogler Józs., Altenburger Károly, Fyalkovszky Lajos. Raktárnok: Soyk 1 Károly. Segédraktárnok: Lingenberger Péter. Anyagsz. ellenőr : Rimanóczy Lajos. Felszerelési segéd: Rockszer Ágoston, írnok: Markovits Ferencz. Főgépészek: Braunstein János, Heumann Mihály, Terletter Antal. Gépész: Pokicser Lajos. Szt-Rókus-kórház. (Vin, gyöngytyuk-u. 2.) Nyitva a közönség számára d. u. 2—4 óráig. (Szt-László-kórház, IX, üllői-út; Uj dologházi fiókkór­ház, VIII, kun-u. 4.) Igazgató : dr. Müller Kálmán. Igazgató szaksegéd: dr. Purjesz Ignácz. Foorvosok: dr. Mezey Adolf, dr. Elischer Gyula, dr. Navratil Imre, dr. Barbás József, dr. Siklósv Gyula, dr. Angyan Béla, dr. Gerlóczy Zsigmond, dr.' Farkas Laszlo, dr. Székács Béla, dr. Jordán Ferencz. Boncznok főorvos: dr. Pertik Ottó Halottkém : dr. Ertl Géza. Rendelő orvosok : dr. Böke Gyula, dr. Moreili Károly, dr. Rona Samu, dr. Habere'rn J. Pál. Alorvosok: dr. Stein Ad., dr. Motkovits Vilmos dr. Gobel József, dr. Zwiekl Gyula, dr. Pilisy László, Czim- és lak jegyzék. 96—97. dr. Hültl Hümer, dr. Siklóssy Gy., dr. Halász Lajos, dr. Kanitzer J., dr. Ehrenthal Vilmos. Segédorvosok: dr. Greizinger Iván, dr. Schwarz Ede, dr. Rea' h Dezfő, dr. Altstüdter Izidor, dr. Raisz Aladár, dr. Tandlich Mór, dr. Rupf Adolf, dr. Reisman Arnold, dr. Friedländer Pál, dr. Frankel Lipót, dr. Keményíti A. Gondnok: Farkas László. Ellenőr: Nagy Lajos. Gondnoki segéd : Vigady Vilmos. Raktárnok: Simoncliich Ferencz. Ruhatárnak: Szabó Lajos. Felügyelő: Ts chid i Ferencz. I. oszt. számsegédek: Geböck Richárd, Feszüli Kár. Kezelők : Birner Lajos, Gáspárdy Károly, Száraz József, írnok : Halász Mihály. Kórházi biztosok: Kimig Vilmos, Schöber Viktor, Csapó Imre, Kresz Károly, Bereczky Imre, Dancz Lajos, Both Adolf. Szt-István-kórház. (üllői út.) Igazgató : dr. Müller Kálmán. Állandó orvosi felügyelettel megbízott főorvos: dr. Dulácska Géza. Főorvosok: dr. Janny Gyula, dr. Schwimmer-Ernő, dr. Bakody Tivadtr. dr. Hochhält Kár., dr. Dulácska Géza. Boncznok főorvos : dr. Genersich Antal. Rendelő orvosok : di* Hei-czel Manó, dr. Feuer Náthán. Alorvosok: dr. Teichner Lipót, dr. Groszmann Arthur, dr. Gedeon János, dr. Bassa Ign., dr. Kohn Márk. Segédorvosok: dr. Keresztes István dr. Körmöczi Emil, dr. Steiner Gyula, dr. Brjckmayer Fenncz, dr. Bo­senberg J. Felvételi tiszt: König Sándor. Gyakornok: Csáka Lajos. Lelkész: Veszelv Alajos. Ideigl. gondnok: Petzrik István. Felügyelő: Hollósi Lajos. Fővárosi bakteriológiai intézet. (Szt-István-kórház üllői-iíton.) Igazgató : dr. Gebhardt Lajos. Vezető főnök : dr. Pertik Ottó. Segéd : dr. Balog Oszkár. Szt-Iános-kórház. (II, szegényház-uteza 35.) Igazgató : dr. Ludvik Endre. főorvosok: dr. Gyurmán Emil, dr. Grossmann Lipót. Rendelő orvosok: dr. B ikó Sánd., dr. Irsai Arthur, dr. Sontágli Fel., dr. Dimer Gusztáv. Rendelő orvos a megfigyelő osztályon: dr. Lau­fenauer Károly. Alorvosok: dr. Uthy István, dr. Bozóky Jenő, dr. Hirschl László, dr. Nagy Béla, dr. Ranschburg Pál. Segédorvos : dr. Laczkovich Elemér. Gondnok: Petlieő Miklós. Ellenőr: Pogány Ferencz. Óbudai fiók-kórház. (III, kórbáz-u. 35.) H. igazgató : dr. Tatay Adolf. Alorvos : di-. Ehrlich Dávid. Felügyelő: Alm Flóris. Dologházi fiók-kórház. (VIII, kun-u. 4.) Intézeti kezelő : Birner Lajos. Alorvosok: dr. Kanitzer Ignácz, dr. Ehrenthal Vilmos. Segédorvosok : dr. Friedender Pál, dr. Franki Lipót, írnok : De Rivó József. Kórházak gyógyszertárai. ügykezelő : dr. Moluár Nándor. Rókuskórházi gyógyszertár: Gondnok: Harmos Gyula. Segedek: Csáp Laj., Teszák Gyula, Gosz Aladár. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom