Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 167 Belügy ministeri tu n. Irodatisztek: Szepessy Gyula, Kovacsevits György, Bereczky Fer., Dévai József, Poszelt József, Berzseny Ign., Friedmann Laj., Lederer Fer., Moser Sánd., Darányi Géza, Burkoffszky Pál, Kleebergi Strohmayer Kár., Varró Sám., Eszényi I., Drechsler M., Julek Ján., Sóltz Gynla, Quillmann György, Holndonner Orbán, Kovács Aurél. Irodasegédtisztek: Beisch Antal, Balogh Viktor, Ludvigh Károly, Harsányi Elek, Szincsák Mihály. Számvevőségek. Számvevőségi főnök : Szobovics Lajos oszt. tan. Pénzügyi tanácsosok: Völgyi Nándor, Yecseghy Jó­zsef, Badich Géza, Teutsch Károly, Bihovszky Miksa, Pechár Gusztáv, czim. és jelleg. Számtanácsosok: Balczár Kár., Stichleitner György, Kral László, Stolcz Imre, Schneider Antal (beosztva), Szabó Ján., Palugyay Imre, Szalmási József, Laky Kál­mán, Nyirák Ede, Szabó Ignácz, Preszeller Antal, Seeler Sándor, Polyák Ignácz, Ott Károly, Prohászka Henrik, Arányi Károly, Bátyay Zsigmond, Kheim Nándor, Akter Sánd., Sólyom Jenő, Tolnai Imre, Preszler Antal. Számvizsgálók : I. Stratzinger Józs., Szlávik Dániel, Szobovics Ferencz, Püspök János, Kleeberg Vilm., Kapel­ler Krist., Schober János, Beischer Aurél, Gligorescu Ágost, Újhelyi Sándor, Peez István, Blabunka Gyula, Mathes J., Juhász Ignácz, Szigethy Elek, Jávolits János, Bauch József, Kanyó Dániel, Páldi Károly, Pigl Károly, Mihájlo«its Arzén, Pecze Károly, Papolczy Antal, Séma- j dam József, Krejcsi Ferencz, Vaschek Alaj., Goldgrubei Péter, Petritschek Káioly, Geréb Zsigmond (ideiglenes) II. Koczányi Sándor, Molterer Antal, Netzasek Ernő, Bar­hácsy János, Küttner Antal, Bauscher Győző, Surányi Imre, Hantosi János, Kirchmayer Laj., Gombos Géza, Boér József, Lunda József, Baj a Ferencz, Jankovich Béla, Jávorszky Szilárd, Wolff Henr., Schmidt Antal, Szász Lajos, Bóbel Bomán, Bernay Imre, Jandl Antal, Fischer Béla, Teöreök L-- Debreczeny I., Hoógh Gyula, Virter Mih., Szlábigh Ödön, Szentkirályi Ant., Winkler József, Király Béla, Stiasny Pál, Horánszky Bertalan, Ke­rékgyártó Árpád, Kóczy Sándor, Asztay József, La Borda Sándor, Simontits Jenő, Meiszlinger Alajos, Buresch Róbert, Boronyay Károly, Nágv Lajos, Höberth Béla, Kadics Ármin, Kozák Karoly, Beich Gyula, Szecsödy Kálmán, Kovács Gyula, Soprony Gedeon, Marschall Gyula, Moldován László, Durst Győző. Számellenőrök: Velekay Tófor, Lukács Gyula, Ágotha Kár., Tichy Miki.,Martin Józs., Losonczy Viktor, Darnai Flóris, Köllner Ad., Vörösmarthy Zsigmond, Kaiser Ala­jos, Balázsovics Gyula, Körmendy Sánd,, Mészáros Béla, Moser György, Joanovics Vazul, Pusztai Lipót, Dworzsák Alajos, Sigmund Sánd,, Koczó Zsigmond, Faluvégi Áron, Pausinger Bódog, Mondok József, Bajic Péter, Eysert Raimund, Siskovich Laj., Zeisler Sándor, Mezriczky Elek, Király Dániel, Boda Zsigmond, II. Conrád Mór, Marti­nidesz Ödön, Kubinyi József, Egyed Gyula, Sárkozy Géza, Werner Zsigm., Kiss Kelemen, Sailer Géza, Spanner Fer., Zapf Kár., Fellner Fer., Szuly Gyula, Dlopolszky Laj., Bozóky K., Markó Vendel, Wohlrath Richárd, Bleszkányi Oéza, Papp György, Kovács Ignácz, Tillmann István, Faludi Károly, Mayer Béla, Pamlényi Sándor, dr. Nyikos Lajos, Saxinger József, Karai Imre, Kratzer Bezső, Du­sitska Fer., Illich György, Löw György, Méhes Ern., Vas Ferencz, Fidler Lajos, Jekely Károly, Endrey József, Herold Lajos, Darnai József, Tessely Frigyes, Bordán Gyula, Kupecz Elemer, Hobián János. HI. Heidler Gyula. Heresy Lajos, Cserhalmi Samu. Fejér József, Balogh Bertalan, Csehál Ferencz, Gaál László, Hell Béla, Balogh Gusztáv, Gremsperger István, Jovánovics György, Au­talffy Sándor, Filó Keresztély, Perczel Béla, Somogyi Zsigmond, Fodor Zoltán, Androvicli József, Frusa József, Gulya Sándor, Kubányi Andor, gr. Porcia Áladár, Zsem­binszky Elek, Bitay Sánd., Devics Antal, Kovács Sándor, Schuwtzer György, Lipovchicli Alajos, Christian József, Bodnár Józs,, Szliva Géza, Szerbák Emil. Boros Zoltán, Radu János, Koszterszitz József, Lukács László, Borovits Károly, Stephanovics Emil, Talíián Gynla. Számtisztek: I. Kisasszondy Sándor, Münstermann Gyula, Moldován Gyufa, Velősy János, Berg Antal, Mis­key Béla, Pápay Károly, Berzsenyi Béla, Balastby Kálmán, Bohonczi Rezső, Destek József, Nyárády Zsigmond, Szántó Gyula, Mártiny László, Filip Ferencz, Molnár Miklós, II. Bonn Károly, Konop Károly, Széli István, Melczner Jenő, Puza Károly, Ostián Antai, Elemy Károly, Kozák Lajos, Kiszely Bóbert, Molnár László, Lüske Lajos, MayrOttó, Niemann Vilmos, Tóth György, Gelléri Gyula, Glazovics Béla, Winter Istv., Várady Béla, Artner Mátyás, Badzó József, Danes Árpád, Sibrik György, Beregszászi Kálmán, Wester Henrik, Kerényi Ján., Mezei Sándor, Hittner Endre, Nagy Géza (ideiglenesek), Hemer Antal, Gauss Viktor, Tóth Dezső. b. .Tovits Ant., ín. Mück Rih., Beke Lajos, Horn Imre, Habel Pál, Szmrekovszky Ágost., Martinék Géza, Illésy Zoltán, Székely János., Pünkösti Mihály, Bárczy Barna, Papp Gyula, Miokovich Mátyás, Kutsera Sándor, Kovács Gyula, Duday Sándor, Cselkó József, Saager Béla, Jakabffy Elemér, Orosz Ernő. B) Alárendelt hatóságok, inté­zeteit stb. I< Pénzügyi közigazgatási biróság. (I, uri-u. 49.) Elnök: Ludvigh János, a III. o. v. k. r. és a L. r. 1., a Szt-István-rend kiskeresztese. Tanácselnök: dr. Kogler Ján., dr., Székely József. Itélőbirák: Taray Andor, Bóné Géza kain., Exner Nándor, Pfriem László, Teleszky Ferencz, Szilassy Ala­dár, Vöröss Sándor, Reviczky Ambrus, Zubkovics Árzén, Hammer Károly. Elnöki titkár: Koczián Samu. Min. segédtitkárok : Szabó Imre, dr. Bajza István, Turián József, Brabecz Sándor, Vályi László. Min. fogalmazó : dr. Griinn János. P. ü. segédtitkárok : Szaxun Elek, Földyáry György, dr. Molnár Imre, Bieber G*ula, Udvardy Árpád, Végh Ödön P. ü fogalmazó : Kréivoj István. S. h. igazgató : Csalogányi Ignácz. Min. irodatiszt (kiadó): Lángh Sándor. » » (iktató) : Urbán Lajos. » ii (irattárnok): Ajtay Félix. II. Pénziigyigazgatőságok. Cl) Budapest vidéki ni. kir. pénz­iigyigazgatósá g. (H, székely-uteza 1. — Hiv. órák: 8—2-ig.) (Működési köre kiterjed: P< st-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esz­tergom vármegyékre.) Pénzügy igazgató : Bárczy László, kir. tanácsos. Pénzügyigazgatói helyettesek: Cotelly Ernő, p. ü. titkár, Dob okay Kálmán, p. ü". titkár. Titkárok: Kántor Ferencz, Szilágyi Márton, Bóka József, Farkas Győző, Kubinyi Béla, Orel Géza, Dombay Lajos. Segédtitkárok: Ermel János, Tanyay Géza, Cserna Károly, Sörös Béla, Bott János, Péntek Gáspár, Széles Sándor, Hann Arnold, Taubinger Géza, Petheö Attila. Fogalmazók: Gosztoijyi Miklós, dr. Stoffer Gusztáv, dr. Exner Kornél, Stiebertíi Lothár, Bálint József, Kalmár Ferencz. Fogaim, gyakorn.: Haraszty Vidor. Nyilvántartási biztosok: Loosy Gyula p. ü. titkár, Funk Gyula p. ü. titkár, Bátkay György p. ü. dr. Inkei Viktor. Pénzügyőri főbiztos : Ardai Ignácz. Kataszteri irattárt kezelő irodatisztek: báró Majtérni Béla, segédtitkár, Brunner Béla, p.ü. fogalmazó. Kezelési gyakorn. : Slvanits János. Segédhivatalok. Irodavezető : Boros József. Irodatisztek: Szokop Leo, Lechner József, Tenus Tivadar, Bobolt Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom