Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 164 Pénzügy ministerinm. Számvevőségek. Pénzügyi tanácsosok: Beosztva: Szigethy Béla, kir. tanácsos, Völgyi Nándor, Vecseghy József. Badich Géza, Teutsch Károly. Számtanácsosok: Bzihovszky Miksa, Balczár Kár., Stichleitner György, Gundel Ferencz, Král László, Pe­chár Gusztáv, Stolcz Imre, Palugyay Imre, Laky Kál­mán, Szalmássy József, Szabó Ignácz, Presseller Antal Seeler Sándor, Polyák Ignácz, Ott Károly, Prohászka Hen­rik, Nyirák Ede, Schneider Antal (beosztva), Szabó Ján., Arányi Károly, Bányay Zsigmond, Kovács Gyula, Kheim Nándor, Akter Sánd., Sólyom Jenő. Számvizsgálók: Kleeberg Vilm., Szlávik Dániel, Kapeller Krist., Preszler Antal,, Tolnai Imre, Schober János, Beischer Aurel, GligorescuÁg.,Petz István, Juhász Ignácz, Szigeti Elek, Buzitska Béla, Jávolits János, Bauch József, Kanyó Dániel, Páldi Károly, Pigl Károly, Mihájlo­, rich Arzén, Papolczy Antal, Tiborcz Péter, Geréb Zsigm., Stratzinger Józs., Buresch Bóbert, Tölg József, Semadam József, Krejcsi Ferencz, Vaschek Alaj., Goldgrubei Pé­ter, Petricsek Károly, Koczányi Sándor, Molterer Antal, Netzasek Ernő, Barbácsy János, Küttner Antal, Bauscher Győző, Surányi Imre, Hantosy Istv., Kirchmayer Laj., Gombos Géza, Hrabár Sánd., Boér József, Lunda József, Buresch Fer., Wolff Henr., Jávorszky Szilárd Schmidt Antal, Szász Laj., Bernay Imre, Fischer Béla, Teöreök Laj., Hoógh Gyula, Debreczenyi Istv., Jandl Antal, Virter Mih., Szlábigh Ödön, Szentkirályi Ant., Winkler József, Király BélaStiasny Pál, Horánszky Bertalan, Kerékgyártó Árpád, Koczy Sándor, Asztay József, La Borda Sándor, Simon, iscs Jenő. Meiszlinger Alajos. Számellenőrök: Dipold Ján., Buresch Bób., Borosnyay Kár., Lukács Gyula, ÁgothaKár., Nagy Laj., KadicsÁrm., TichyMikl., Kozák Kár., HöbertBéla, Simon György, Mar­tin Józs., Sopronyi Gedeon, Marschall Gyula, Köllner Ad., Darnai Flóris, Losonczy Győző, Kaiser Alajos, Vörös­marthy Zsigmond, Körmendi Sánd., Szuppan Ferencz, Mészáros Béla, Moser György, Seiler Géza, Joanovich Vazul, Király Dániel, Kovács Gyula, Dvorzák Alajos, Sigmund Sánd v,Koczó Zsigmond, Conrád Mór, Kiss Kele­men, Faluvégi Áron, Pausinger Bódog, Mondok József, Bajics Péter, Spanner Fer., Eysert Baimund, Siskovits Laj., Egyed Gyula, Sárközy Géza, Verner Zsigm., Merkás Gusztáv, Boda Zsigmond, Kovách Jenő, Schwarzkopf Bezsö, Zapf Kár., Fellner Fer., Szuly Gyula, Dlopolszky Laj., Bozóky Kár., Wohlrath Bikárd, Bleszkányi Géza, Kovács Ign., Papp György, Faludi Kár., Mayer Béla, Pamlényi Sánd., Nyikos Laj., Ferschin Jenő, Saxinger József, Karay Imre, Kratzer Bezső, Blich György, Szántó Gyula, Löw György, Dusitska Fer., Mayer Henrik, Durst Győző, Méhes Ern., Zeitler Sánd., Vas Ferencz, Fidler Lajos, Jekely Károly, Endrey, József, Herold Lajos, Darnai József, Tessely Frigyes, Csépay Jenő, Cserhalmi Sámuel, Fejér József, Balogh Bertalan, Csehál Fer., Gaal László, Hell Béla, Balogh Gusztáv, Gremsberger István, Jovánovics György, Hobián János. Számtisztek: Láday Kálm., Fodor Zoltán, Androvich József, Bitay Sánd., Kovács Sándor, Szerbák Emil, Bada János, Lukács László, Borovits Károly, Devics Antal, Schmotzer György, Christian József, Bodnár Józs,, Szliva Géza, Boross Zoltán, Stefanovits Emil, Miskey Béla, Tal­lián Gyula, Kisasszondy Sándor, Fruscha József, Panajot Miksa, Münstermann Gyula, Moldován Gyula, Velősy Já­nos, Pápay Károly, Gulya Sándor, Berzsenyi Béla, Lévay Gyula, Pfriem Dénes, Martinidesz Ödön, Filip Ferencz, Destek József, Kupecz Elemér, Lipovchich Alajos, Mika József, Bonn Károly, Nyárády Zsigmond, Szánthó Gyula, Mártiny László, Filó Keresztély, Molnár Miklós, Kosz­terschitz József, Oláh Elemér, Óváry István, Melczner Jenő, Elemy Károly, Képes József, Kozák Lajos, András­sovics Géza, Kiszely Bóbert, Glazovics Béla, Winter Istv., Várady Béla, Sibrik György, Hemer Antal, Korányi Ján., Gauss Viktor, Beregszászi Kálmán, Mezei Sándor, báró Jovits Antal, Hittner Endre. Ostian Ántal, Molnár László, Lüske Lajos, Mayr Ottó, Széli István, Niemann Vilmos, Tóth György, Tóth Dezső, Artner Mátyás, Gelléri Gyula, Badzó József, Horn Imre, Danes Árpád. Habel Pál, Szmrekovszky Ágoston, Martinék Géza, Illésy Zoltán, Székely János. J{) Alárendelt hatósagok, inté­zetek stb. I. Pénzügyi közigazgatási bíróság, (I, uri-u. 49.) Elnök: Ludvigh János, a III. o. v. k. r. és a L. r. 1., a Szt-István-rend kiskeresztese. Itélőbirák: dr. Kogler Ján., dr., Székely József, Taray Andor, Beniczky Gyula, Bóné Géza kam., Exner Nándor, Pfriem László, Teleszky Ferencz, Szilassy Aladár, Vöröss­Sándor, Beviczky Ambrus, Keömley Nándor. Titkár: Soóváry Ferencz, p. ü. min. titkár. Segédtitkárok : Szigethy Ferencz, Koczián Sarau, dr. Bajza István, Szabó Imre, Turián József, Wály László,. Brabecz Sándor. Fogalmazó : dr. Grünn János. P. ü. fogalmazók: Bieber G\ula, Földváry György, dr. Molnár Imre. Min. segédhivatali igazgató : Csalogányi Ignácz. Irodatisztek: Láng Sándor, Urbán Lajos, Ajtay Felix. II. Pénzügyigazgatóságok. a) Budapest-vidéki m. kir. pénz­ügyigazgatóság. (H, fhg-Albrecht-út 1. — Hiv. órák: 8—l-ig.) (Működési köre kiterjed : Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esz­tergom vármegyékre). Pénzügyigazgató : Fináczy Gyula, kir. tanácsos. Pénzügyigazgatói helyettesek: Leypold Kornél p. ü. tanácsos, Krausz Vilmos p. ü. tan. Titkárok: Vezerle István. Kántor Ferencz, Szilágyi Márton, Bóka József, Farkas Győző, Kubinyi Béla. Segédtitkárok: Érmei Ján., Tanyay Géza, Zsarnóczay László, Cserna Károly, Sörös Béla, Karpinecz Cyrill, Bott János, Fogalmazók: Elek Árpád, Szeles Sándor, Hann Arnold, Gosztonvi Miki., dr. Stoff er Gusztáv, Taubinger Géza, dr. Mátray Ödön, dr. Exner Kornél, dr. Wéber Tibor. Fogaim, gyakorn.: Bálint József, Haraszty Vidor, Stibert Lázár, Degré Andor, dr. Vértessy Sándor. Nyilvántartási biztosok: Loosy Gyula p. ü. titkár, Funk Gyula p. ü. titkár, Bátkay György p. ü. fogalmazó. Pénzügyőri főbiztos: Gyulay Kálmán. Kataszteri irattárt kezelő irodatisztek: Molnár József és br. Majtémi Béla. Kezelési gyakorn.: Mosolygó György, Csikós József. Segédhivatalok. Irodavezető : Boros József. Irodatisztek: Szokop Leo, Lechner József, Gajzágó Ferencz, Tenus Tivadar. Számvevőség. Számtanácsos: Jánosffy Kálmán. Számvizsgáló: BallóEndre, SteffulaKonrád, Galovics József, Fets Nándor, Dittrich Antal. Számellenőrök: Fekete Dezső, Balázsovits Gyula, Kohn József. Számtisztek: Haas Dezső, Babarczy Géza, Ábray Zol­tán. Nitsche Frigyes, Halács János. Számgyakorn.: Magdich György. Állami végrehajtók: Benke Gyula, Szaager Imre, Dermár Frigyes, Simenszky János. b) Budapesti-pesti in. kir. pénz. ügyigazgatóság. (IX, Csepel-rakpart 1. — Hivatalos órák 8—2-ig.) (Ertesités nyerhető naponkint d. e. 10—12 óra közt. Do­hánytőzsde ügyekben, minden csütörtökön; italmérési (regale) ügyekben pedig minden kedden és pénteken.) Pénzügyigazgató: hireghi dr. Hirsch Károly, knv tanácsos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom