Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 198 Közokt. miiiístorium. Tanítónők: Sántha Lajosné, Sehmid Irma, Szedlacsek Lajosné, Tallián Istvánné, Wolkenberg Gyuláné, Schnei­der Ilona, Gl atz Regina, Finta Teréz, Walter Róza. 35. Dohány-utczai fi- és leányiskola. (Dohány-u. 65. 67.) Igazgató-tanitó: Horváth Sándor. Tanítók: Fehér József, Herzog Emil, Ki s Ildebert, Schöffer Sándor. Tanítónők: Vidor Fánny, Fehérné Sebastiani Ilona, dr. Walloné Egyed Mária, dr. Burián Jánosné, Kádár Mária, Springholcz Lujza, Moravecz Ilona, Vlasits Anna, Szalkay Matild, Krugné Sarolta, Fleissig Matila. 36. Erzsébet-leányárvaházi iskola. (Rottenbiller-u. 50.) Igazg.-tanitónő: Matzinger Luiza. Tanítónők: Miksics Gizella, Zádra Mária, Zádra Julia, Zeiner Ágnes. Hitoktató: Tótfalussy Béla. (L. «árvaházak» alatt is. 37. Murányi-utczai fi- és leányiskola. (Murányi-u. 10/a és 10/b.) Igazg.-tanitó : Senyei Ferencz. Tanítók: Kelemen Gusztáv, Neiger Sándor, Jókuthy Sándor, Leloezky Ferencz, Inkay Ántal, Barna Jákó, Beck Márk, Passuth Ödön. Tanítónők: Kuzmich Gizella, Arányi Krisztina, Thury Ilona, Grabovszky Leoné, Mile Irén. Hitoktatók: Kazacsay Árpád, Tótfalussy Béla, Ke­resztesi Soma, Mejba Vilmos, Tauszky Samu. 38. Hungária-úti fi- és leányiskola. (Hungária-út 1798.) Igazg.-tanitó : Czimmermann Ant. Tanítók: Gábor Gyula, Soltész Kálmán, Weisz Adolf. Tanítónők: Czimmermann Antalné, Sloup Irma, Die­nes Mária, Schröder Irma, Rimanóczy Károlyné. Hitoktatók: Czenner Lajos, Fischer Márk., Ilyefalvi Vitéz Kálmán, Bereczky Sándor. 39. Rákosmezei fi- és leányiskola. (Bákosfalva, álmos-u. 2176.) Vez.-tanitó: Stelly Géza. Tanitó: Farszky János, Szedlacsek István. Tanítónő : Stern Ilona, Tanos Berta. VIII. lieriilet. 40. Szentkirályi-utczai fi- és leányiskola. (Szentkirályi-u. 12.) Igazg.-tanitó : Örley Ján. Tanítók : Laczkovich Kár., Maurer Ján., Nohn Nándor. Tanítónők: Csuka Ilona, Landherr Emilia, Husszy Gizella, Gligorescu Claudie, Bruckmann Péterné. Hitoktatók: dr. Purt Iván, Bereczky Sándor, Török Zsigmond, Botter Salamon. 41. Mária-utczai fi- és leányiskola. (Mária-u. 8.) Igazg.-tanitó: Spannberger Alajos. Tanítók: Bagonyi Adolf, Kömlődi Mór. Tanítónők: Greszler Hermina, Krug Pálné, Kurtz Gizella, Csikasz Teréz, Marschalkó Emília, Kassevitz Francziska. 42. Stáczió-utczai fi-iskola. (Belső-Stáczió-u. 62.) Igazg.-tanitó: Barczen Ján. Tanítók : Stolmár László, Fülbier Béla, Pély Ferencz, Bérezi Márt., Karnpis Lajos, Jablonszky Alajos, Budinszky Károly. Eitner Ödön, Ságh József. Tanítónők: Villányi D. Gizella, Greszler Amália, Fied­ler Jenőné. 43. Rigó-utczai leányiskola. (Rigó-u. 16.) Igazg.-tanitó: Vörös Kálmán. Tanítónők : Császár Iréné, Farkas Flóra, Greszler^ Etelka, Eperjessy Istvánné, Boros Antalné, Szabó Jenőné, Stabiszevszky Irma, Jusits Tera. Kézimunlia-tanitónők : Müllerné Ullericb Józsa, Horváth Lajosné. 44. Praíer-utczai fi- és leányiskola. (Prater-u. 12.) -r • • Vez.-tanitó: Magdics Károly. Tanítók: Partényi István, Ámbrus István, Galambos László. Tanítónők: özv. Ádámy Béláné, Bucz Irén, Faylné Hentaller Mária, Weiler Stefania. 45. Bezerédi-utczai leányiskola. (Bezerédi-u. 18.) ­Igazg.-tanitó : Dinszt Istv. ' Tanítónők: Dinszt Anna, Clair Istvánné, Enyvári Gi­zella, Grau Ludovika, Kauser Katinka, Losz Ferenczné, Morzsányi Katalin, Pesty Gizella, Péterffy Józsefné, Schwendtner Antalné, Sziti Ida, Szász Lajosné. Tanítók: Hunkár Géza, Klaár Fülöp, Török József, Tauszky Sámuel. 46. Bezerédi-utczai fi-iskola. (Bezerédi-u. 18.) Vez.-tanitó: Weinberger Alaj. Tanítók: Bredl Sándor, Clair István, Ehmann Fe­rencz, Körmendy Gyula, Péterffy József, Bakita Árpád, Schnöller Lajos, Seemiller Antal, Streiling Géza, Szabó Kálmán, Héczey István, Takács Ferencz. Tanítónők: Hermann Lászlóné, szül. Schmalhoffer Etelka, Fleischhacker Istvánné. Hitoktatók: Hunkár Géza, Klaár Fülöp, Török József, Tauszky Sámuel, Bárd Rezső, Neufeld Mór. 47. József fiárvaházbeli fi-iskola. (Üllői-út 76.) Igazg.-tanitó : Tanos Sándor. Felügyelő tanitó : Vargha László. Tanítók: Rigell Vincze, Schlisz Imre, Vajda Ferencz, Farkas János, Balla László. 48. ISadách-utczai fi- és leányiskola. (Madách-u. 31.) - •• Igazg.-tanitó: Baumann József. Tanítók : Ocskay Ferencz, Kapocsy László, Schindler Jakab, Sipöcz Béla, Ekker Antal, Deák Jenő. Tanítónők: Ifj. Aul Sándorné, Bucsányi Ilona, Kabe­lik Irma, Vogl Irma, Döck Berényi Lujza, Lehel Pálné, Jónás Ferenczné, Stern Lujza. 49. Szigony-utczai fi- és leányiskola. (Szigony-u. 18.) /,-j Vez.-tanitó: Tanos Imre. Tanitó: Váradi Amadé. Tanítónők: Császár Irén, G.Krenn Irma, BalóGézáné, Nouvierné Buriau Mária, Etzmansdorfer Ilona, özv. Kri­govszky Antonia. Hitoktatók: Fischer Ágost, Lustig Susman, Jausz Vil­mos, Horváth Imre. 50. Külsö-stáczió-utczai fi és leányiskola. (Kőbányai-út 12. régi vámház.) Igazg.-tanitó : Sehmid Gyula. Tanitó : Stuchlik András." ^Tanítónő: Sehmid Antónia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom