Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

ül. Szakasz. 194 Duranik Antal, Hauser Jakab, Venosz Károly, Tettámánti Károly, Szidanits Ferencz, Sovács József. Tanítónők : Fodor Anna, Taborszky Luiza. Testvér főnöknő : Yid Flóra. Hittanárok: Papanek Ferencz, Laky Dániel, Kosztits Simon, dr. Back Izráel. Orvosok: dr. Verebóly László, dr. Goldzieher Vilmos. 2. Izraelita siketnémák országos intézete. (VŐ, István-út 7. és Bethlen-tér 2.) Igazgató: Grünberger Lipót. Tanítók : Tolnai Béla, Adler Simon, Hertzka Gusztáv. Tanítónők : Lustig Emma, Szécsón Hermina, Schwarz Szeréna, Bak Etel, Netter Bóza. 3 Fővárosi Klotild-szeretetház. (I, városmajor-u. 59.) Igazgató : Magyar József. Tanítók: Dikovits Dániel, Kök! Péter. Főorvos: dr. Adler Zsigmond. Orvos : dr. Bányai Fülöp. 4 lária-intézet. (L. női zárdák, 202. 1.) 5. Hülyék nevelő- és ápoló-intézete. (I, alkotás-u. 8005/6.) Igazgató tulajdonos: Frim Jakab. 1) ARVAHÁZAK. aj Budapest főv. «József» fi-árvaház, Vili, üllői út 76. Gondnok és igazgató : Tanos Sáodor. — Felügyelő-tanitók: Balla László, Varga László. b) «Erzsébet» leány-árvaház, VH, Rottenbiller-u. 50. igazgató-tanítónő : Matzinger Lujza. — Hitelemző: ,Tóth­falusy Béla. — Tanítónők: MiksitsGizella,ZennerÁgnes, Zadra Julia, Zadra Mária. (L. elemi iskolák alatt is. c) «Meyer Ferencz» árvaház, I, városmajor-u. 31. Igaz­gató : Szőke István. — Tanítónő: Szőkéné Stern Janka.— Tanítók : Vargha László, Dikovits Tóth Dániel. d) Községi szeretetház, H, n.-rókus-u. 36. Igazgató: Szőts András. — Tanítók : Borsay János, Szabó Dezső. — Orvos : dr. Grosz Sándor. e) Izraelita nőegylet árvaleány-háza, VH, Damjanich­utcza 26. Gondnoknő : Ellinger Hermin. Tanítónők: Stein Bóza, Nagel Gizella. f) Magyar gazdasszonyok orsz. árvaháza, VH, Damja­nich-u. 29/31. Fentartj a a magyar gazdasszonyok országos sgyesülete. (L. VH. szakasz «közhasznú» egyletek.) g) Országos kisded-árvaház, VH, szegényház-tér 7. h) Pesti izr. hitközség ü-árvaháza, VI, epreskert-u. 7. Igazgató : Csajági Béla. — Tanítók : Hertzka Ján., Feld­mayer Mór, Kulner Miksa. i) Protestáns orsz. árvaház, VH, szegényház-tér 1. Igaz­gató választmány : Elnök : báró Koclimeister Frigyes. — Álelnök: Várady Károly, kir. tan. Nőválasztmány: Véd­asszony : özv. gr. Teleky Sándorné. —Elnök: özv. Székács Józsefné. - Tisztviselők: Igazgató: Brocsko Laj. — Árvák anyja: özv. Máchlik Gyuláné — Tanitónő: Be<^k Klemen­tina. — Tanító: Katona Géza. — Pénztáros: Bendl Henrik. k) Izraelita nőegylet leány-árvamenhelye, VH, k. dob­utcza 13. Gondnoknő : Bleier Adolfné. — Nevelőnő: Sin­ger Hermin. I) Tanitók orsz. árvaháza, I, alkotás-u. Árvaatya Bohn József. J) POLGÁRI-, IPAR-, IPARRAJZ- ÉS ELEMI ISKOLÁK. Fővárosi kir. tanfelügyelőség. (VIH, József-körút 50.) Tanfelügyelő : dr. Verédy Károly, kir. tan. Segédtanfelügyelő : Eördögh Dezső, k. i. tanár, Berendelve ; Szentiványi Ján., akad. tan. 1. Polgári iskolák. a) KÖZSÉGIEK. 1. I. ker. polgári leány-iskola. (I, iskola-tér.) Igazgató: Póra Fer. Tanárok: Baróti Lajos, Sajóhelyi Béla, Gruber Nán­dor, Vajda Pál, dr. Varga Bálint, dr. Csapodi István. Tanítónők: Staudinger Zsófia, Ujházy Irma, Forberger Alberta, Ivauits Gizella. , , r ,:: f, v.­2. II. ker. polgári fiú-iskola. (H, medve-u. 5.) Igazgató: Lengyel Sándor. Rendes tanárok: Balogh Alajos, Búzás István, Ek­kert Antal, Garai Ede, Gyulay Elek, Hajnal Márton, dr. Körömy Árpád, Tahy Antal, Schlachta Lajos, Vajda Pál, Vándory József, Wagenhofer József, Zachár Gyula. Ideiglenes tanárok: Palágyi Antal, Bévay György. 3. II. ker, polgári leány-iskola. (H, iskola-u. 50.) Igazgató: Kozma Gyula. Tanárok: Turcsányi Dezső, Tahi Antal,Tausz Ferencz, dr. Csapodi István, Vajda Pál, Erdődy Imre, Gyulay Elek. Tanítónők: Ekkert Antalné, Gőőz Józsefné, özv. Szüts Ferenczné, Schmidt Stefánia. Hitoktatók: Horváth József, Kontra János, Frank Leo r Baits Döme, Steuer Lipót. } 4. III. ker. polgári fiú-iskola. (Hl, Ó-Buda, timár-u. 12.) Igazgató: Halász Gyula. Tanárok: Barna Jónás, Gyulay Elek, Kecskóczy Ödön, dr. Krann Jakab, Mátis Lajos, Tahi Antal, Tausz Ferencz, dr. Trübsvetter Ferencz, Vajda Pál, Vándory József, Sze­kér István, dr. Bosenberg Ede, dr. Bozóky Endre, Martin Konrád, Simkó József, dr. Zsengeri Samu. 5. III. ker. polg. leányiskola. Igazgató : dr. Goöz József. Tan. szem.: Hortobágyi Antal, Balázs Dénes, Maurer Bezső, Tellér Gyula, Tiborcz Ida, Noszeda Gyula, Bichter Emília, dr. Csapodi István, Váli Károly. 6. IV. ker. polgári leány-iskola. (IV, Lipót-u. 5.) Igazgató: Sztojanovics Istv. Tan. szem. : Bellovics Imre, Bereczky Sándor (ág. hv.), Brestyenszky János (rk. hv.), Hahoty Sándor. Hochrein Lajos, Kosztics Simon (g.-kel. szerb liv.), Laky Vilmos, Legeza Viktor, Pramer Ágost, Bosnagel Irma, Serákné Hentaller Elvira, Szabó Sándor, Tavaszy Bóza, Tialiosz György (gkel. szerb hv.). Török Zsigmend (ref. hv.), Weisz­berger Antónia. 7. V. ker. polgári leány-iskola. (V, vadász-u. 31.) Igazgató : dr. Gyulay Béla. Tanárok : dr. Kerékgyártó Béla, Szalai Dávid, Földesi Joachim, Hokkes József, Szabó József, Erney József, Pramberger Dezső, Lengyel Alajos, Deutsch Jakab. Tanítónők : Schmidt Stefanie, Tomasek Emma, Bo­senberg Augusta, Engelbach Alajosné, Bélay Ilona. R.-k. hitoktató: Bozóky Géza. 8. VL ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (VI, nagy-mező-u. 1.) Igazgató : Boller Mátyás. Tan, szem.: dr. Bokor József, dr. Burián János, Klaar Fülöp Fertig Vilmos, Göll János, Gulyás István, Horcsik Kálmán, Hubacsek Alaj., Kaczián János, Kereszti István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom