Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek

III. Szakasz. 164 Be liigy minister ium . Seeler Sándor, Polyák Ignácz, Ott Károly, Prohászka Hen­rik, Nyirák Ede, Schneider Antal (beosztva). Számvizsgálók : Kleeberg Vilm., Zvolenszky Aladár, Pap Istv., Szlávik Dániel, Yelekay Tófor Arányi Károly, Kapeller Krist., Preszler Antal, Briinnich Károly, Bátyay Zsigm., Tolnai Imre, Schober János, Beischer Aurel, Akter Sánd., Gligorescu Ág., Petz István, nagyajtai Kovács Gyula, Kheim Nándor, dr. gróf Wickenburg Márk, Juhász Ignácz, Szigeti Elek, Ruzitska Béla, Solyom Jenő. Számtisztek: Dipold Ján., Buresch Bóbert, Tölg Jó­zsef, Semadam József. Krejcsi Ferencz, Vascjiek Álaj., Goldgrubei Péter, Petricsek Kár., Koczányi Sándor, Mol­terer Antal, Borosnyay Kár., Netzasek Ernő, Barbácsy Já­nos, Küttner Antal, Lukáts Gyula, Bauscher Győző, Surá­nyi Imre, Hantosy Istv., Kirchmayer Laj., Bauch József, Gombos Géza, Hrabár Sánd., Boér József, Bittner János, Kanyó Dániel, Lunda József, Buresch Fer., Patachich György, Jávolits János, Wolff Henr., Jávorszky Szilárd, Schmidt Antal, Szász Laj., Ágotha Kár., Bernay Imre, Fischer Béla, Teöreök Laj., Hoógh Gyula, Debreczenyi Istv.,..Szukováthy István, Jandl Antal, Virter Mih., Szlá­bigh Ödön, Darnay Flóris, Szentkirályi Ant., Winkler Jó­zsef, Király Béla, Stiasny Pál, Nagy Laj., Kadics Ármin, Tichy Miki., Kozák Károly, Bildovszky Ant., Höbert Béla, Petkovits Miki., Simon György, Martin József, Sopronyi Gedeon, Marschall Gyula, Köllner Adolf, Losonczy Győző, Páldi Károly, Kaiser Alajos, Yörösmarthy Zsigmond, Kör­mendy Sánd., Horanszky Bertalan, Szuppan Ferencz, Mé­száros Béla, Moser György, Seiler Géza, Joanovich Vazul, Király Dániel Kerékgyártó Árpád, Kovács Gyula, Koczy Sánd., Dvorzák Alajos, Asztay József, Sigmund Sánd., Koczó Zsigmond, Conrád Mór, La Borda Sándor, Vöhler Erich, Palugyay József, Pigl Kár., Kiss Kelemen, Faluvégi Áron, Pausinger Bódog, Mondok József, Bajics Péter, Spanner Fer., Eysert Baimund, Siskovits Laj., Egyed Gyula, Sárközy Géza,Verner Zsigm., Merkás Gusztáv, Boda Zsigmond, Kovách Jenő, Laky Sándor, Schwarzkopf Be­zső, Zapf Kár., Gvozdanovich Kornél, Gaber Laj., Fellner Fer., Szuly Gyula, Dlopolszky Laj., Barczán Sándor, Zdra­hál Gyula, Bozóky Kár., Wohlrath Bikárd, Bleszkányi Géza, Benkhardt János, Kovács Ign., Papp György, Fa­ludi Kár., Mayer Béla, Pamlényi Sánd.. Nyikos Laj., Ferschin Jenő, Saxinger József, Karay Imre, Kratzer Bezső, Illich György, Szántó Gyula, Löw György, Du­sitska Fer., Mayer Henrik, Durst Győző, Méhes Ern., Zeitler Sánd., Vas Ferencz, Thoma Ferencz, Fidler La­jos, Jekely Károly, Endrey József, Herold Lajos, Darm­städter József, Tessely Frigyes, Csépay Jenő, Cserhalmi Sámuel, Ross Gyula, Fejér József, Balogh Bertalan, Cse­hál Fer., Schieb Vict., Gaal László, Hell Béla, Balogh Gusztáv, Gremsberger Istv., Hobián János, Fodor Zoltán, Androvich József, Háry Istv., Mohácsy Istv. Bitay Sánd., Kovács Sándor, Szerbák Emil, Bada Ján., Lukács László, Lekly Nándor, Borovits Károly, Udvardy László, Binder Ottó, Devics Antal, Schmotzer György, Christian József, Bodnár József, Sziiva Géza, Boross Zoltán, Stefanovits Emil, Miskey Béla, Tallián Gyula, Lángos Gerzson, Kisasszondy Sándor, Fruscha József, Schleicher István, Panajot Miksa, Münstermann Gyula, Moldován Gyula, Velősv János, Pápay Károly, Gulya Sándor, Berzsenyi Béla, Smekál Alajos, Lévay Gyula, Pfriem Dénes, Marti­nidesz Ödön, Filip Ferencz, Destek József, Kupecz Elemér, Szalmási József, Lipovchich Alajos, Mika József, Bonn Károly, Dzubay János, gróf Porcia Aladár, Nyárády Zsig­mond, Korbáss Ferencz, Szánthó Gyula, Mártiny László, Stöger Aladár, Filó Keresztély, Gold Ferencz, Molnár Mik­lós, Koszterschitz József, Oláh Elemér, Barthos Lajos, Ovárv István, Melczner Jenő, Pintér Endre. Számvevőségi gyakornokok: Krajnyák Antal, Boron­kay Gyula, Hittner Endre, Ostia n Antal, Dusbaba Károly, Holbes József, Stadler Nándor, Molnár László, Lüske Lajos, Mayr Ottó, Andreánszky István, Széli István, Brink­mann Sándor, Niemann Vilmos, Schillinger Ferencz, Ha­lács János, Junker Kristóf, Tóth György, Tóth Dezső, Art­ner Mátyás, Stern Géza, Gelléri Gyula, Dénes Fülöp, Badzó József, ifj. Kemény István, Horn Imre, Danes Árpád, Ha­bel Pál,- Behák Antal, Fejér Elemér, Szmrekovszky Ágos­ton, Gelb Fülöp, Martinék Géza, Illésy Zoltán, Cserma János, Müch Richárd, Vidéky Aladár. B) Alárendelt hatóságok, inté­zetek stb. I. Pénzügyi közigazgatási bíróság, (I, Budavár, városház.) Elnök: gojzesti és mezőmadarasi Madarassy Pál, a Szt­István-rend kiskeresztese. Itélőbirák : dr. Kogler Ján., Hegedűs Ferencz, Székely József dr., Taray Andor, Beniczky Gyula, Detrich Márt., a Hl. o. vaskoronarend 1. Fülpösdaróczi ós gárdonyi Bóné Géza Victor, cs. és kir. kamarás, a Hl. o. vaskorona-és­Ferencz József-rendek lovagja, Exner Nándor, Pfriem László, Teleszky Ferencz, Szilassy Aladár, Baic György. Elnöki titkár: Soóváry Ferencz p. ü. min. titkár. P. ü. minist, fogalmazók: Mészáros Cesar, Lasitz Pál, Szigethy Ferencz, Pap Elek, Koczián Sámuel, Bajza Ist­ván, Szabó Imre, Zárday József, dr. Vallon Dezső, Turján József. Beosztott p. ti. fogalmazó: Both János. Segédhivatali igazgató : Csalogányi Ignácz. Kiadó: Lang Sándor. Iktató: Urbán Lajos. Irattárnok: Ajtay Felix, II. Pénzügyigazgatóságok. a) Badapest vidéki m. kir. pénz­(H, fhg-Albrecht-út l.j (Működési köre kiterjed: Pfst-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esz­tergom vármegyékre). Pénzügyigazgató : Fináczy Gyula, kir. tanácsos. Pénzügyigazgatói helyettesek: Leypold Kornél p„ ü. tanácsos, Krausz Vilmos p. ü, titkár. Titkárok: Vezerle István. Kántor Ferencz, Szilágyi Márton, Bóka József, Farkas Győző. Fogalmazók: Ermel János, dr. Opáczky Pongrácz, Tanyay Géza, Zsarnóczay László, Major Lajos, Cserna Károly, Sörös Béla. Karpinecz Cyrill, Saxun Elek, Elek Árpád, Szeles Sándor, Földváry György, Hann Arnold, Neviczky Sándor, Hubner Bichard, Gosztonyi Miklós, dr. Molnár Imre. Fogalmazó gyakornokok: Nitsche Győző, Eberhardt. Antal, Bolberitz Károly, Marguis Géza, Kovács József. Pénzügyőri főbiztos : Gyulai Kálmán. Nyilvántartási biztosok : Loosy Gyula p. ü. titkár, Funk Gyula p. ü. titkár, Bátkav György p. ü. fogalmazó' Kataszteri irattárt kezelő iródatisztek: Molnár József és Márton József. Segédhivatalok. Irodavezető : Eperjessy János. Iródatisztek: Szokop Leo, Lechner József, Gajzágó­Ferencz, Tenus Tivadar. Számvevőség. Számtanácsos: Jánosffy Kálmán. Számvizsgáló: Balló Endre. Számtisztek: Steffula Konrád, Galovics József, Fets Nándor, Dittrich Antal, Fekete Dezső, Balázsovits Gyula, Kohn József, Haas Dezső, Schönreiter Lajos, Babarczy Géza, Abray Zoltán, Csánky Dániel. Számgyakornok: Steiler Aladár, Állami végrehajtók: Radácsy Ede, Benke Gyula,. Szaager Imre, Dermár Frigyes, Heimlich János. b) Budapesti-pesti ni. kir. pénz* iigyigazgatóság. (IX, Csepel-rakpart 1.) (Értesités nyerhető naponkint d. e. 10—12 óra közt. Do­hánytőzsde ügyekben, minden csütörtökön; italmérési (regale) ügyekben pedig minden szombaton.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom