Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 181 Igazságügy ministerium. Magyar gazdasszonyok orsz. egyletének polg. leányisko­lája, VH, Damjanich-u. 29. Igazgató: Sarcsevics Borb. — Tanítónők: Erőss.Ilona, Beck Irén. Országos nőképző egylet polg. leányiskolája, IV, zöldfa­utcza 36. Igazgatónő: özv. Janisch Józsefné. — Igazgató tanár : Yámossy Mibály. — Tanári kar: Lollok Lénárd, Laky Dániel, Falvay Antal, dr. Bak Izráel, Baráth Fer., Beck József, dr. Kiss Áron, dr. Cherven Flóris, Farkas József, Fekete József, Karkis István, Kmethy István, Lehr Albert, Nagy László, Petrányi Géza, Oheroly János, ifj. Szotyory Nagy Károly, Báth Arnold, Szente József, Szto­janovits István, Torkos László, Vámossy Mihály. — Taní­tónők és nevelőnők: Bindernagel Erzsébet. Bromeis Zoé, Guyot Elise, Gressler Hermin, Krug Ter., Laghné-Vaucher Mária, Miller Anna, Pielock Mária, Bosenberg Augusta, Tóth Lászlóné, Wetzer Irma. — Intézeti orvos: dr. Bar­bás József. Ágostai ev. egyházközségi polgári leányiskola, IV, Deák­Ferencz-tér 2. Igazgató: Falvay Antal. — Tanítók: Mi­kolik J. Kálmán, Scholtz Lajos, Kardeván Vilmos, Ditt­mann Antal. — Munkatanitónő : özv. Grissza Kálmánné. — Tornatanitó : Maurer Bezső. — Énektanitó : Schmidt Tivadar. Polgári és kereskedelmi iskola, V, n.-korona-u. 13. Igaz­gató : Aranyossy Miksa. — Tanárok: Fényes Dezső, Ke­lemen Géza, Guttenberg Pál, Lenkei F. Henrik, dr. Szi­lágyi Jakab, Sztrojiny Lajos, Szalai Dávid, Beich Fülöp. II. Ipar- és nő-ipariskolák. KÖZSÉGI IPARISKOLÁK. I. ker. : szarvas-téri (8. sz. a.) községi ipariskola. Igaz­gató : Hetzer József. n. ker.: török-utczai (8. sz. a.) községi ipariskola. Igaz­gató : Trájtler Kár. Hl. ker : kis-korona-utczai (10. sz. a.) közs. ipariskola. Igazgató: Gyulányi Adolf. IV. ker.: gr.-Károlyi-utczai (10. sz. a.) közs. ipariskola. Igazgató : Wehner Gyula. — Tanárok: Oberg Ján., Witt­mann Ferencz. —Tanítók: Bérczy Márton, Cserényi Ján., G urkovits Béla. Kenderovits Károly, Magdics Károly, Patasits János, Pély Ferencz, Somlyay József, Töpfner József, Varga Pál. V. ker.: a) Lipót-téri (8. és 9. sz. a.) községi ipar­iskola. Igazgató: Iritsek Ferencz. — b) Külső-váczi úti (2929/7. sz, a.) közs. ipariskola. Igazgató : Hajnal Adolf. VI. ker.: érsek-utczai (4. sz. a.) közs. ipariskola. Igaz­gató: Bosmanith Vilmos. Vn. ker: a) Kazinczy-u. (25. sz. a.) községi ipariskola. Igazgató: Sántha Lajos. — b) Wesselényi-u. (44. sz. a.) közs. iparisk. Igazgató: Schmidt Albin. VHI. ker.: a) stáczió-utczai (62. sz. a.) közs. iparisk. Igazgató : Barczen Ján. — h) Madách-u. (31. sz. a.) közs. iparisk. Igazgató: Baumann József. —_c) Szentkirályi­utczai (7. sz. a.) ipariskola. Igazgató: Örley János. — Tanítók: Laczkovich Károly, Stolmár László, Pachalek György, Tanos László. Táborffy Béla, Zettner Ede. IX. ker.: Bakács-téri (12. sz. a.) közs. ipariskola. Igaz­gató: Jeny József. X. ker.: kőbánya-ligeti községi ipariskola. Igazgató: "Kálmay Nándor. — Tanítók : Mihalik József, Bácz Ödön, Olesák Károly, Bagonyi Adolf, Schüler Alajos. NŐ IPARISKOLÁK. (Lásd Szakiskolák alatt, 176.1.) H. ker. lánczhid-u. 3. 1/48. VHI. k.: Szentkirályi-u. 7. Igazgató: Szukováty Ottilia, III. Fővárosi községi iparrajziskolák. Felső iparrajziskola. (IV, gr. Károlyi-u. 8, 10.) Igazgató: Vidéky,János. — Tanárok: Gyöngyi Kálmán, Gerhardt Alajos, Hofhauser Antal, Lechner Gyula, Pa­Jóczi Antal, Száraz István, Vasaly Farencz, Oberg Ján., Szirányi János, Bostagni Achilles, Csizik Gvula. IV. Elemi iskolák. a) KÖZSÉGIEK. I. kerület. 1. Iskola-téri íi- és leányiskola. (Vár, iskola-tér 1.) Vez.-tanitó: Mayer Fereucz. Tanítók: Velősy Lipót, Farkas József, Mihalecz József, Tanítónők: Csonka Józsa, Appl Lajosné,GozsduMária, Krünner Anna, özv. Czagányi Fáni. 2. Szarvas-téri íi- és leányiskola. (Tabán, szarvastér 8.) Igazg.-tanitó: Hetzer József. Tanítók: Ambrus István, Györffy János, Jakopovits Lajos, Kovách Alajos, Palkovics József, Serényi Alajos, Sztemerics Géza, Szpomi István, Specziár Béla. Tanítónők : Göth Ilona, Jusits Teréz, Kovalszky Kata­lin, Moravetz Hona, Nikolics Sz. Amália, Sörös V. Adél, Trozonyi Sch. Emma, Ürményi Emilia. Helyettes tanítónő: Schönrester Irén. Kézimunka tanítónők: Bock L. Irma, Hengl Henriette, Korritzky Ilka. 3. Hadnagy-utczai fi- és leányiskola. (Tabán, liadnagy-u. 55.) Vez.-tanitó : Hümpfner Ferencz. Tanitók: Janycsek Bobért, Horváth Lajos. Tanítónők: Perviz Ottilia, Zeuner Anges, Gyürky Matild. 4. Bocskay-téri fi- és leányiskola. (Tabán, Bocskay-tér 4.) Vezető-tanitó: Garay Antal. Tanítónő: Janycsek Matild. 5. Fehérvár-úti fi- és leányiskola. (Tabán, fehérvári-út 17.) Vez.-tanitó: Kirnig Jakab. Tanító: Martinék Ágoston. Tanitónők: Nóvák Mária, Szuly Gizella, özv. Gold Jánosné. 6. Kelenföldi fi- és leányiskola. (a kelenföldi vasúti állomás épületében.) Vezető tanitó : Somlyai József. 7. Krisztina-téri községi fi- és leányiskola. (Krisztinaváros, Krisztina-tér 5.) Vezető-tanító: Belicza József. Tanitók: Szaliota Mihály, Czike Imre, Kápolnai Gyula, Scliwetz Vilmos. Tanitónők: Karkis Istvánné, Farkas Józsefné, Csehal Anna, Nehrebeczky Mária, Schwetz Vilmosné, Jamriska Józsa, Hirschberg Mária. Hitoktatók: Bozóky Alajos, Kaizer Nándor, Tokai István, Balogh Elemér, Deutsch József, 8. Isten- (sváb)hegyi fi- és leányiskola. (Krisztinaváros, Isten-hegy 7316.) Vez.-tanitó: Gotléb György. Oszt. tanitónő : Gotléb Györgyné. Hitoktatók: Spertl György, Klippel Alajos. 9. Lipótmezei iskola. (Kültelek, kovácsi-út 457.) Vez.-tanitó: Hofer Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom