Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 161 Keresk. ministerinm. Török József, Váradi Aladár, Törő Ferencz, Gröber László, Derencsay Dániel, Japschen Károly, Popovics Badivoj, Hanysoki Károly, p. és t.-tisztek. Iroda. Iktató és kiadó és irattárnok: Hendel Ottó, p. és t.-számtiszt. Főnöki irodatiszt: Szilassy Géza, p. és t.-tiszt. Könyv és térképtári igazgatóság. Igazgató : Kléh Kálmán, középítészeti felügyelő. Algazgató : Ambró Géza. Irodatiszt: Koch Károly. Berendelve : Medvés Sándor, s. h. aligazgató. Segédhivatalok. Igazgató: Bozóky István. 1. Iktató-hivatal. Irodatisztek : Weisz József, Gaál Géza. 2. Irattár és mutató Aligazgató: Schmidt Ferencz. Tisztek : Pollák György, Mayerffy István, Tóth Mih., Nyilvay György, Fehér József. Általános kivezetésnél: Schölsz Antal, irodatiszt. 3. Kiadó hivatal. Aligazgató: Furmann János. Irodatisztek: Persa Szilárd, Kovács Ferencz, Boros Lajos, Grejili Károly, Uferbach Lajos, Ludikár Gusztáv. B) Alárendelt hatóságok, intéze­tek, közegek. I. Országos statisztikai tanács. Elnök: bellusi Baross Gábor kereskedelmi minister. Előadó: dr. Keleti Károly, minist, tan. Jegyző : Kollerffy Mihály, minist, oszt. tan. Kormányképviselők: br. Andreánszky István, Ber­czely Jenő, Hummel Szaniszló, Kilényi Hugó, Lipthay István, Ribáry József. Tagok: dr. Barsi József. Dr. Fodor József. Dr. Föl­des (Weisz) Béla. Freund Károly. Dr. Grósz Lipót. Havas Sándor. Hegedűs Sándor. Dr. Hericli Károly. Hieronymi Károly. Horváth Lajos. Dr. Jekelfalussy József. Dr. Kautz Gyula. Báró Kochmeister Frigyes. Dr. Korányi Frigyes. Körösi József. Dr. Láng Lajos. Dr. Lutter Nándor. Dr. Matlekovics Sándor. Dr. Niedermann Gyula. Pulszky Ágost. Dr. Schenzl Guidó. Dr. Schnierer Gyula, Dr. Szvetenay Miklós. Wahrmann Mór. II. Országos m. kir. statisztikai hivatal. (V, nádor-u., a földmivelésügyi min. palotájában.) Igazgató : dr. Keleti Kár., min. tanácsos, a Lipót-rend lovagja stb. Aligazgató : jekel- és margitfalvi Jekelfalussy József, a Ferencz-József-rend lovagja stb. Min. osztálytanácsos: Kollerffy Mihály, czim és jelleg. Min. titkárok : Kégly Sándor, dr. Vargha Gyula, La­jos Gyula, czim és jelleg. Min. fogalmazók : kisócz és szentandrási Kálmán Gusztáv, Szombatfalvy Albert. Min. segédfogalmazók: Hajdú László, dr. Nyizs­nyánszky István, Travnyik József, (a keresked. ministe­riumba osztva), Zavadovszky Alfréd, dr. Vizneker Antal. Számtanácsosok: djerovai és párniczai Parnitzky Ede, Grobetty Lajos, tinodi Varga Sándor, Telkes Simon, czim és jelleg (ideigl. a keresk. min. osztva;) Számvizsgálók : Mészöly Dezső, Faix Kornél, Findura Imre, könyvtárnok. Számtisztek: Kövi Alfonz, Andriska Sándor. Gro­betty Jenő, Dubovszky Gyula, Kánitz József, Szauer Arnold, Pétery Sándor, Schaub Ottó, Kercser Károly, Drescsik Gyula, Ebermann Frigyes. Gyakornokok : Baumann István, Tettey Emil, Tuboly Jenő, Meszlényi István, Strasser Timót, Houchard Sán­dor, Pauer Ernő, Miclialovich János, Grobetty Károly, Nóvák Ernő, br. Splényi Ernő, Eördögh József, Lucz Ká­roly, Brtoun Adorján, Keleti Dénes, Podhorszky László, Kovács Aladár, Báth Zoltán dr., Szabó Lázár, Deréky Pál. Irodaigazgató : Fortuner Flóris. Térképész : Hatsek Ignácz, a Ferencz-József-rend lovagja. Statist, beltag : György Aladár. Franczia forditó : Fritsch Vilmos. III. Kerületi főmérnökség Buda­pesten. (V, akadémia-u. 12.) Kerületi felügyelő: Hartig Sándor, kir. főmérnök. IV. Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei m. kir. államépitészeti hivatal Budapesten. (V, váczi körút 72.) Főnök: Reischl Károly, főmérnök. Főnök helyettes : Bartsch Bóbert, főmérnök. Kir. főmérnök : Zsigmondy Gusztáv. Mérnökök : Bauer Józs., Fest Vilm., Zoltán Győző, Kolbenhey er Victor, Heidrich László, Nagy Virgil. Királyi segédmérnök: Schustler József. Műszaki díjnok : Veletovszky Lipót. V. Magy. kir. posta- és távirda­hivatalok. (IV, koronaherczeg-u. 13.) Cl) Budapesti m. kir. posta- és távirda­igazgatóság. Igazgató : Raschka János. Tanácsosok : Baróthi Jenő, Csimponeriu Dénes, Kö­vesdi Wenzel Lajos. Titkár: Busffy Korlát. Felügyelők: Dr. Baló Géza, Pál Imre, Ducza Lajos. Fogalmazók: Bérczy Ernő. Mészáros Kár., Tihanyi» Mih., Szabó Elek, Brosch Kár., Balogh Zsolt, Kálmán Imre, Filippovics József, Pongrácz Béla. Segéd-fogalmazók : Demkó Jenő, Erdélyi Sándor. Beosztott főtiszt : Fábry Frigyes, Krausz József. Beosztott tisztek : Alfay Zoltán, Bene Gyula, Bokross Lajos, Hinfner József, Hollós Károly, Kalmár Antal, Ko­vács Endre, Meyer Bezső, Nikolics Lázár, Olay Jenő, Pálffy Zsigmond, Potoczky Lajos, Schwarz Károly, Stoy György, Tárnok Márton, Veigner Kár., Wieland Győző, Duronelly Alajos, Berényi Ferencz. Beosztott segédtiszt: Szieb Sándor. Számosztály. Számtisztek: Barkóczy Jusztin, Lenkey Emil, Po­volny János, Sz' rvay Adolf, Szeydl Mór, Udvary Imre. Beosztott tisztek: Conti Antal, Décse.y Sándor. Fullajtár Lajos, Linhart József, Meszlényi Sándor, Pi­linszky Zsigmond, Polesznák Jánr s, Sörtély László, Varga Kálmán, Wesselovszky Károly, Zeiller Kálmán. Beosztott segédtiszt: Strausz Kálmán. Pénztár. Pénztárnok: Jánossy Alajos. Ellenőr : Czobel Lajos. Tisztek: Friedrich Antal, Simoncsics György, Vité­nyi Géza. Czim- és lak-jegyzék. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom