Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 152 Pénzügyministerinm. XVII. ügyosztály. Földadó. XVIII. ügyosztály. Horvát ügyek. XIX. ügyosztály. Eegale megváltási ügyek. Személyzet. Minister: Wekerle Sándor, dr., országgyűlési képv. Államtitkár: Láng Lajos dr., országgyűlési képv. Államtitkári helyettes: Márffy Ágost, a Lipót-rend keresztese. Min. tanácsosok: Gombos Gusztáv, II. főoszt. — Lud­vigh Ján., Hl. főoszt. — Lukács László, I. főoszt. — Bel­liázy János, V. főoszt., — Reitz Emil, dr., XII. ügyosz­tály. — br. Andreánszky István, IV. főoszt. — Kupecz Ödön, min. tan. cz. és jeleggel, VII. főosztály. Osztálytanácsosok: Zarka Miki. czimz. ministeri tanácsos, VI. főosztály. — Toepke Alfréd, VHI/a. ügy­oszt. — Sártory Ant., XVI. ügyoszt. -— Jankovicli Ján., dr., I. ügyoszt. — Ivády Gyula, X. ügyoszt. — Angyal József, XV. ügyoszt. — Fellegi Viktor, dr., IV, ügyoszt. — Urban Géza, VH, ügyoszt. — Lász Kár., Vl/fc. ügyoszt. — Buttykay Emil, XVB. ügyoszt. — Perleberg Arthur, dr., elnöki osztály. — Móricz Vincze, XIII. ügyoszt. — Boros­nyay Oszkár, Hl. ügyoszt. — Bácz Gerő, VHI/b, ügyosz­tály. — Nagy Gábor, V. ügyoszt. — Vöröss Sánd., Vl/a osztály. — Szathmáry Béla, XI. ügyoszt. — Kovács Gyula, (VIII/b.) — Márffy Albin, II. ügyosztály. Titkárok: Lederer József, p. ü. főtanácsosi cz. és j. XVH. ügyoszt. — Dregály Gyula, III. ügyoszt. — Zub­kovics Arzén, V. ügyoszt. — Gschwandtner Albert, XI. ügyoszt. — Szántó Sám., VB. ügyoszt. — Patachich Józs., IV. ügyoszt. — Hiersch Károly, dr., VIII. ügyoszt. — Haracsek László, XII. ügyoszt. — Szitányi Ödön, dr., XV. ügyosztály. — Kempelen Géza, VH. ügyosztály. — Kugler Miklós, X VIII. ügyosztály. — Stuklieil Gusztáv, p. ü. őrségi központi főfelügyelő, VHI. ügyosztály. — Bada Géza, V. ügyosztály. — Dobokay Lajos, XIV. ügyoszt. — Doboczky Ign., dr., IX. ügyoszt. — Cserno­vics Diodor, XHI. ügyoszt. — br. Amelin Viktor, XVII. ügyoszt.— Schmidt József, XIX. ügyoszt. — Gabrovicz Ede, I, ügyoszt. — Bakonyi Gézi, VI. ügyoszt. —ifj. Jóliay Mór, elnöki osztály. — Br. Malcomes Jeromos, XVII. ügyoszt. — Madarassy Gábor, XV. ügyoszt, — dr. Popovics Sándor, elnöki osztály. Pénzügyőrségi központi félügyelők: Schreiber Vik­tor, Pótsa Ferencz, Fogalmazók: Stratzinger Emil, VI. ügyoszt. Kacliel­mann Farkas, XI. ügyoszt. Vecsey Miklós, minis,, titkári czimmel VB. ügyoszt. Horváth Elemér, II. ügyoszt. br. Zornberg Vilmos, V. ügyoszt. Kallner Elek, XIB. ügy­oszt. Cseley Zoltán, III. ügyoszt. Baróti Ede, X. ügyoszt. Scliell Bezső, báró, IX. ügyoszt. Vass Tamás, dr., V. ügyoszt. Gerenday György, dr., XV. ügyoszt. Turján Józs., XIV. ügyoszt. Benedilcty Béla XIX. ügyoszt. Má­riafíy Dávid, cs. és kir. kamarás, VI. ügyoszt. Rády Andor, V. ügyoszt. Szigetváry Géza, XIV. ügyoszt. Schneider Szilárd, Vin. ügyoszt. Lukács Sándor, Hl. ügyoszt. Jekelfalusy Zoltán, VB. ügyoszt. Mocsáry Béla, X. ügy­oszt, Bárdossy Antal XI. ügyoszt. Forditó : Kamenár György, XVHI. ügyoszt. Segédfogalmazók: Keglevich Béla, gróf, ministeri fo­galmazói cz. és j. III, ügyoszt. Tömöry Kálm., X. ü. o. Hozják Imre, XVHI. ü. o. Baronyi Tivadar dr. III. ii. o. Battyáni Istv. gróf, Lampel Vilm., ifj. Wenczel Guszt. dr. Beosztva: Gránzenstein Géza és Márffy Ede pénzügyi titkárok, továbbá : Vályi László, Uray István, báró Pon­grácz Vincze, Márton Dezső, Köcsön Lajos, Papp Mihály, Houchard Ferencz, Magyary József és Grün János dr., pénzügyi fogafmazók. Bereghy Gábor, Kőszeghy Ant., kat. központi felügyelők. Hedricli János, felmérési felügy. Hübner Fer., mérnök. Dörre Tivadar, mérnöksegéd. Segédhivatalok. Főigazgató: Zenglein József. Igazgatók : Skröhanek Károly, Knazoviczky Sándor, Magyary Kossá Ferencz. Irodatisztek: Szepessy Gyula, Hirscliekker József, Kovacsovits György, Órmay Kár., Bodnár Istv., Chrisz­tián Ján.,Váry György, Lechner Fer., Bereczky Fer., Poszelt József, Kubinyi Béla, Berzseny Ign., Friedmann Laj., Lederer Fer., Móricz Laj. ifj., Ergovits Aurél, Moser Sánd., Madarassy Fer., Jausz Mór, Burkoffszky Pál, Klee­bergi Strohmayer Kár., Babnits Lajos, Darányi Géza, Paduch József, Soós Elek. Államépületi felügyelőség. Igazgató: Ladányi Gyula. Ellenőr: Gaitz Károly, Hivataltisztek: Tunkel Jenő, br., Tellér Frigyes, Büblein Adolf, gróf Nyáry Rezső. Központi vasmű-igazgatóság (a pénzügymlnisteríumban mint vasmű-osztály.) Igazgató : Kerpely Antal, m. tanácsos. Előadók: Návay Gyula, bánya-tanácsos, Probstner Alfréd, m. titkár. Számosztályi főnök : Valny Alajos, főszámtanácsos. Számvevőségek. Pénzügyi főtanácsos: Kovács József. Pénzügyi tanácsosok: Völgyi Nándor, Badicli Géza, Vecseghy József. Számtanácsosok : Zlinszky Ján., Rzihovszky Miksa, Balczár Kár., Stichleitner György, Tély Miki., Gundel Ferencz, Král László, Bogulya Fülöp, Pechár Gusztáv, Stolcz Imre, Palugyay Imre, Laky Kálmán, Szalmássy József, Szabó Ignácz, Presseller Ántal, Seeler Sándor, Polyák Ignácz, Wein Pál, Teutsch Károly, Ott Károly, Prohászka Henrik, Schneider Antal (beosztva). Számvizsgálók: Beimer Fer., Kleeberg Vilm., Zvo­lenszky Aladár, Pap Istv., Szlávik Dániel, Velekay Tófor. Arányi Károly, Kapeller Krist., Preszler Antal, Briinnicli Károly, Bátyay Zsigm., Povedák László, Tolnai Imre, Schober János, Beischer Aurel, Akter Sánd., Gligorescu Ág., Petz István, nagyajtai Kovács Gyula, Czeitler Béla, Kheim Nándor, gróf Wickenburg Márk dr. Számtisztek: Dipold Ján., Franz Armin, Buresclr Bóbert, Tölg József, Semadam József, Krejcsi Ferencz, Vaschek Alaj., Goldgruber Péter, Petricsek Kár., Pauer Milos, Koczányi Sándor, Molterer Antal, Borosnyay Kár., Netzasek Ernő, Barbácsy János, Küttner Antal, Lukáts Gyula, Rauscher Győző, Surányi Imre, Hantosy Istv., Kirchmayer Laj., Bauch József, Gombos Géza, Szigeti Elek, Szaák Pál, Hrabár Sánd., Boér József, Bittner Já­nos, Kanyó Dániel, Lunda József, Buresch Fer., Buzitska Béla, Juhász Ignácz, Patachich György, Jávolits János, Wolff, Henr., Jávorszky Szüárd, Schmidt Antal, Szász Laj., Ágotha Kár., Bernay Imre, Fischer Béla, Teöreök Laj., Hoógh Gyula, Debreczenyi Istv., Szukováthy István, Virter Mih., Szlábigh Ödön, Darnay Flóris, Szentkirályi Ant., Winkler József, Király Béla, Stiasny Pál, Nagy Laj., Kadics Ármin, Tichy Miki., Kozák Károly, Bildovszky Ant., Höbert Béla, Petkovits Miki., Jandí Ant., Mathes József, Simon György, Martin József, Sopronyi Gedeon, Marschall Gyula, Köllner Adolf, Losonczy Győző, Kaiser Alajos, Vörösmarthy Zsigmond, Körmendy Sánd., Ho­ranszky Bertalan, Szuppan Ferencz, Mészáros Béla, Mo­ser György, Seiler Géza, Joanovich Vazul, Király Dániel Kerékgyártó Árpád, Kovács Gyula, Solyom Jenő, Koczy Sánd., Dvorzák Alajos, Asztay József, Cseike Győző, Sig­mund Sánd., Koczo Zsigmond, Conrád Mór, La Borda Sándor, Vöhler Erich,, Palugyay József, Pigl Kár., Kiss Kelemen, Faluvégi Áron, Pausinger Bódog, Mondok József, Rajics Péter, Spanner Fer., Eysert Raimund, Sis­kovits Laj., Egyed Gyula, Sárközy Géza, Verner Zsigm., Kontschnigg Álaj., Merkás Gusztáv, Czintula Elek, Boda Zsigmond, Kovách Jenő, Laky Sándor, Schwarzkopf Be­zső, Zapf Kár., Gvozdanovich Kornél, Gaber Laj., Fellner Fer., Szuly Gyula, Dlopolszky Laj., Barczán Sándor, Zdra­hál Gyula, Bozóky Kár., Wolilrath Bikárd, Bleszkányi Géza, Benkhardt János, Kovács Ign., Papp György, Fa­ludi Kár., Haupt Gyula, Mayer Béla, Pamlényi Sánd., Nyikos Laj., Ferschin Jenő, Saxinger József, Karay Imre, Kratzer Bezső, Illich György, Szántó Gyula, Löw György,

Next

/
Oldalképek
Tartalom