Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

4. rész - Lak-jegyzék - P

Pancsera— Papp 396 Papp —Fassardy Pancsera Anna, özv., magánzó, V, nádor-u. 17. — Yilm., dunagőzhajózási hiv., V, Béla-u. 3. Pancsetics Fülöp, borbély, IV, molnár-u. 23. Pánczél Joakim, kir. törvsz. bíró, IV, váczi-u. 21. Pánczél, Ottó, dr., orvos,IX, pipa-u. 24. Panda Ágota, özv., magánzó, VI, Andrássy-út 81. Pandúr György, asztalos, IV, sörliáz-u. 4. — József, kocsmáros, IV, Fer.-Józs.-rkp. 22. Pandorovits Julia, özv., kocsm., I, fogas-n. 1. Pandurovits Miki., főv. hiv., IV, zöldfa-u. 25. Paniau Győző, nyug. hiv., I, domb-u. 7. — Kár., nyug. hivat., I, Gellérthegv-u. 15. Panics Szvetozár, borbély és fodr., VH, dohány-u. 94. Panisz Kat., háztulajdonos, IV, sarkantyus-u. 12. Panker Julia, magánzó, IV, gránátos-u. 14. Pankl Laura, özv., kocsmáros, I, kökénv-u. 6—8. Panos Jozefa, cs. k. százados neje, IV, gránátos-u. 9. Pansa Alb., olasz főkonzul, VI, epreskert-u. 3. Panovits Brigitta, özv., háztul., IX, Ferencz-u. 8. Pantel Kálm., gőzhaj. kapit., II, várkert-rkp. 10. Pantl Ant., hajós-kapitány, I, Gellért-rakp. 1. Pány Béla, építész-mérnök, VI, Bajza-u. 20. — Ján., borbély, III, Lajos-u. 193. Panyák Tiv., vas. hiv., VHI, víg-u. 28. Pap Béla, zongorahangoló, IV, városház-tér 9. — Farkas, dr., törvsz. jegyző, IV, magyar-u. 8. — Farkas, min. s. fogaim., IV, magyar-u. 8. — Istv., min. számvizsg, I, országliáz-u. 43. — Istv., asztalos, V, Béla-u. 6. — Ján., állami főtisztviselő, VHI. Kisfaludy-u. 11. — Ján., távirdatiszt, VIH, bodzafa-u. 6. — Ján., államhiv., IV, Havas-u. 4. — Ján., vasúti mérnök, VI, Andrássy-út 91. — Ján., bérkocsism., IX, páva-u. 27. — József, főmolnár, X, hölgy-u. 7321—22. — Kár., főv. hivat., H, iskoia-u. 45. — Laj., háztulajd. és törvsz. bíró, IH, Lajos-u. 276. — Márton, vas. hív., VIH, Mária-u. 5. — Mili., gépész, VIII, futó-u. 19. — Sám., dr., orvos, és orsz. képv., Vil, kerepesi út 8. — Sánd., min. számtiszt, H, csalogány-u. 11. — Zsigm., nyug. főispán, TV, Ferencz-Józs.-rakp. 2. Pápa Bern., kávémérő, VI, szerecsen-u. 15. — Mór, szatócs, IX, soroksári-u. 7. Pápafy Miki., nyug. északam. század., V, hold-u. 1. Pápai Manó, varrsgépkeresk., VI, Andrássy-út 74. Papanek Laj., orsz. képv., IV, Nemzeti szálloda. — Sánd., kir. itélőtáb. biró, VI, király-u. 105. Pápay Ign., ügyvéd, IX, vámház-körút 11. — Istv., kocsmáros, VHI, bérkocsis-u. 26. — Kár., kir. curiai biró, IX, Bákos-u. 7. — Mór, tvszéki biró, IV, molnár-u. 47. — Vilm., dr., orvos, TV, újvilág-u. 33. Papek Ján., füszerkereskedő, VHI, Hunyadi-u. 37. — Kár., asztalosm., VH, Jósika-u. 10. — Laj., bőröndös, VH, akáczfa-u. 30. Paphegyi Erzs., özv., háztul., H, Batthyány-u. 30. — Győző, hivatalnok. H, tégla-u. 12. Papolc^y Ant., postatiszt, H, Batthyány-u. 25. Papp Ábrahám, min. főmérnök, VH, kerepesi út 34. — Agostouné, özv., földbirt., I, városmajor-u. 52. — Ant., jószágigazg. hiv., IX, soroksári-u. 41. — Elek, orsz. képv., VHI, muzeum-körút 10. — Fer., czipész, VTI, Wesselényi-u. 51. — Gábor, a dunántúli ev. ref. egyházker. püspöke és főrendh. tag, IV 7, Erzsébet szálloda. — György, min. hiv., I, Attila-u. 95. — György, p. ü. igazg. irattárn., H, Batthyány-u. 11. — Istv., ny. cs. kir. tiszt, H. retek-x 17.' — Istv.-né, özv., szülésznő, IX, soroksári-u. 33. — Istv., építési hiv., V, hold-u. 21. — Ján., tanár, VTH, gyöngytyúk-u. 10. — Ján., kocsm., VH, dohány-u. 94. — Ján., vas. hiv., X, külső-kerepesi út 5. — Ján., vas. mérnök, VI, Eötvös-u. 20. — József, tvszéki biró, H, fő-u. 17. — József, ékszerész, VIH, sárkány-u. 9. j Papp József, dr., ügyvéd, VI, ó-u. 26. — József, női czipész, VIH, újvásár-tér 23. 1 I — József, háztul., X, hölgy-u. 7321/22. — Kár., ref. lelkész, IX, Calvin-tér 7. — Laj., vasúti írnok, VI, k.-váczi út 4. — László, mérnök, VILI, kerepesi út 51. — László, javitnok, IV, Calvin-tér 8. — Szilágyt László, min. fog., TV, muzeum-körút 21. — Lázár, posta tak. p. hiv., IV, Lipót-u. 43. — Matild, özv., magánzó, IV, képiró-u. 6. — Mih., vas. liiv., VHI. kerepesi út 51. — Mih., törvénvsz. liiv., I, országház-u. 25. — Mili., bérkocsi tulajd., IX, tüzoltó-u. 16. — Mór, ügyvéd. IV, bástya-u. 15. — Pét., min. számtiszt, I, disz-tér 1. — Bezső, min. számt., H, Corvin-tér 11. — Sánd., bérkocsism., IX, viola-u. 48. — Tiv., r. tisztv., H, Toldy-Ferencz-u. 42. — Teréz, özv., háztulajd., I, liullám-u. 14. — Zoltán, főv. hivatalnok, VIH, Kisfaludy-u. 5. Pappuss József, államliivat., H, csónak-u. 9. — Nánd., államhiv., H, vitéz-u. 15. Papszász György, orsz. képv., IV 7, muzeum-u. 11. Pappszász Kár., orsz. képv., IV, muzeum-körút 19. — Lajosné, özv., földb., VHI. muzeum-u. 11. Paradeiser Ján., zenész, I, Döbrentey-u. 17. — József, bérkocsismester, VTH, Bákóczi-tér 12. — Pál, kertész, Vü, Damjanich-u. 25. Paradies József, czipész, I, sáncz-u. 14, Paraicz Géza, rendőrségi írnok, I, úri-u. 32. Parajos József, vasúti hiv., Hl. bécsi út 36. Parall Fer., ügyvéd, IV 7. újvilág-u. 33. Parányi Istv., ügyvéd, V 7, fürdő-u. 1. Paravicsini Ant., hivatalnok, I, szarvas-tér 7. Parcsetich Erzs., özv., mag., V, Deák-Ferencz-tér 6. — Fer., borbély, IV, sörház-u. 4. Pardavy. Gyula, asztalosm., VI, Izabella-u. 61. — József, könyvnyomda tulajd., IV, kalap-u. 12. — Sándorné, özv., magánzó, VI, Vörösmarty-u. 51. Pardusz Fer., czipész, IH, Lajos-u. 64. Parentézy József, min. számtiszt, IH, bécsi út 41. Páris Armin, ügynök, VI. Andrássy-út 9. — Erzs., özv., magánzó, V, Szemere-u. 12. — Sánd., malomhiv., VII, Hermina-út 1788. Pariser Manó, aranyműv., IH, kis-korona-u. 25. Parizek József, szűcs, V, váczi körút 8. Parkos Teréz, özv., szatócs, VH, k.-diófa-u. 16. Parlagliy Kár., nyug. hiv., H, fő-u. 4. Parlagi Fer., bankhiv., V, sas-u. 27. — Istv., szatócs, IX, Kinizsy-u. 9. Párnái Attila, m. kir. áll: erdész, V, alkotmány-u. 12. Párniczky Ede, számtanácsos, H, Corvin-tér 12. Parnischofsky Mór, tőzsde-ügynök, V, Mária-Va­léria-u. 12. Paroli Ant., gépész, IH, szt-endrei-u. 51. Paroubek Jak,, nyug. számtiszt, I, Döbrentey-u. 43. Parragh Zsigm., műszerész, VHI, üllői út 4. Parsch Józs., zeneműkeresk., VI, Csengery-u. 39. Parsche Fer., mérnök, IH, Lajos-u. 74. Pártényi József, háztulajd., és diszmükereskedő, IV, gránátos-u. 8. — Teréz, özv., színésznő, VH, kerepesi út 34. Partliay Géza, tanár, H, hattyu-u. 8. Parti Erzs., özv., háztulajdonos, I, Gellért-rakpart 66. Pártos Amália, kávés, VHI, szigony-u. 37. — Béla, ügyvéd, IV, koronaherczeg-u. 8. — Gyula, műépítész, VI, Andrássy-út 23. Partier Fer,, mosó int., tul., IV, kötő-u. 10. Párvy Iván, törvényszéki biró, V, Dorottya-u. 12. Parzizek Teréz, özv., magánzó, H, medve-u. 12. Pasa Mili., vas. hiv., I, mozdony-u. 5!b. Paschanda József, bank. hív., V 7, József-tér 3. Paschkesz Mih., ügynök, VI, király-u. 38. Páskay Emil, min. hív., IV 7, szervita-tér 8. Paskesz Adolf, alkusz, VH, síp-u. 19. — Simon, aprófaker., V, Andrássy-út 74. Passardy Magd., özv., varrónő, VH, kertész-u. 16 ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom