Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 33 Minister! umok. X a. Vámosztály. Fölülvizsgáló: dr. Schnierer Gyula. Osztálytanácsos : Mihalovich János. Titkár: Biró Tamás. Fogalmazó: Emmerling Vilmos. Segéd-fogalmazó: dr. Fnlirmann Ferencz. X b. Tengerészeti osztály­Felülvizsgáló : dr. Schnierer Gyula (1. f.). Titkár : gr. Batthyány Tivadar. ' Segéd-fogalmazók : dr. Szabó Jenő, gr. Szápáry Kár. XI. Szabadalmi osztály. Fölülvizsgáló : dr. Schnierer Gyula. Osztálytanácsos : Grum Ferencz. Titkárok: Borszéki Soma, Paulekovits Gyula, Székely Gyula. Fogalmazó : Burián József. Szab. levéltárnok : Freeskay János. Irodatisztek : Mike Kálm., Vicenik Ant., Kharl Antal, Thyll Nándor. XII. Bányászati osztály. Fölülvizsgáló : dr. Schnierer Gyula, (1. f.). Osztálytanácsos : dr. Hericli Károly. Szolgálattételre beosztva : Tirscher Géza, főbánya­biztos. Horvát osztály. Osztálytanácsos : Vocincic István. . Keb. központi számvevőség. Igazgató : Gyurkovits István, kir. tanácsos. Számtanácsosok: Fromhold Arthur, Ébersz Károly. Számvizsgáló: Illy Gusztáv. Számtisztek : Kreutzer Gyula, Bozemberszky Árpád, Ambrus Kálm., Egerváry Gyula, Kövy Zsigm., Tálassy Gyula, Nádai Hugó, Szallenbacli Imre, Kriván Ant., Blum Gyula, Müller Győző, Gretsclil Ödön, Kalmár Dezső, Menyhárt Antal, Braun Aladár. Szám gyakornok : Bérezik István. ménesügyi számvevőség. Igazgató: Urányi Albert. Számtanácsosok: Érczhegyi Józs., SzatlimáryKornél. Számtisztek : Gerle József,'Aszthaller Miki., Pázmán Ján., Mátray Arnold, Mohilla Ján., Pichler Ármin. Erdészeti számvevőség. Igazgató: Dobi Miklós. Erdőszámvizsgáló : Berényi Frigyes. Erdőszámtisztek : Gasparetz János, Farkas Sándor, Szondi Ján., Kovács Elek, Nagy Elek, Lukács József, Hubert Aladár, Demeczky Jenő. Segédhivatalok. Főigazgató : Jancsó Károly. Iktató-hivatal. Igazgató : Mihók Sánd. Levéltár. Igazgató : Mihók Sánd. Irodatisztek: Bonts Mih., Bányász Pál, Trümmer Já­nos, Közel Endre, Suttáky József, Márffy Kár. Kiadóhivatal. Igazgató: Oherolly Kár. Irodatisztek: Gallegó Ede, Bignio Henr., Keszl Géza, Hegedűs Gyula, Tátray Nándor. Czim- és lak-jegyzék. B) Alárendelt hatóságok, intéze­tek, közegek. I. Országos statisztikai tanács. Elnök: gróf Széchenyi Pál, földm., ipar- és kereske­delmi minister. Előadó: dr. Keleti Károly, minist, tan. Jegyző : Kollerffy Mihály," minist, oszt. tan. Kormányképviselők: br. Andreánszky István, Ber­czely Jenő, Hummel Szaniszló, Kilényi Hugó, Lipthay István, dr. Nékám Sándor, Ribáry József. Tagok: dr. Barsi József. Dr. Fodor József. Dr. Föl­des (Weisz) Béla. Freund Károly. Dr. Grósz Lipót. Havas Sándor. Hegedűs Sándor. Dr. Hericli Károly. Hieronymi Károly. Horváth Lajos. Dr. Hunfalvy János. Dr. Jekelfa­lussv József. Dr. Kautz Gyula. Báró Kochmeister Fri­gyes. Dr. Korányi Frigyes. Körösi József. Dr. Láng La­jos. Dr. Lutter Nándor. Dr. Matlekovics Sándor. Dr. Nie­dermann Gyula. Pulszky Ágost. Dr. Schenzl Guido. Dr. Schnierer Gyula, Dr. Szvetenay Miklós. Wahrmann Mór. II. M. kir, országos statisztikai hivatal. (H, Donáti-u. 2.) Igazgató : dr. Keleti Kár., min. tanácsos, a Lipót-rend kiskeresztese. Min. osztálytanácsosok : Betöltetlen. Kollerffy Mi­hály, dr. Jekelfalussy József, czim és jelleg. Min. titkárok : Kégly Sándor, dr. Vargha Gyula, La­jos Gyula, czim és jelleg. Min. fogalmazók: Kálmán Gusztáv, Szombatfalvv Albert. Min. segédfogalmazók: dr. Nyizsnyánszky István. Hajdú László. Számtanácsosok: Parnitzky Ede, Grobetty Lajos, Varga Sándor. Számvizsgálók : Mészöly Dezső, Faix Kornél, Telkes Simon, Findura Imre. Számtisztek: Kram er Emil. Andriska Sándor. Gro­betty Jenő. Dubovszky Gyula. Kánitz József. Kövy Al­fonz. Szauer Arnold. Pétery Sándor. Schaub Ottó. Ker­cser Károly. Irodaigazgató : Fortuner Flóris. Térképész: Hatsek Ignácz. Statist. beltagoK: dr. Barsi József, György Aladár. III. Házi ipar- és iparoktatási or­szágos bizottság. Elnök : Matlekovits Sándor, államtitkár. IV. Országos kultur-mérnöki hivatal. Vezető : Kvassay Jenő, min. osztálytanácsos. V. Gazdasági intézetek és közegek. 1. M. kir. országos borászati kormánybiztosság. Országos borászati kormánybiztos : Miklós Gyula, kir. tanácsos. Helyettes : sárosi Saárossy-Kapeller Ferencz, min. titkár. Beosztva : Timáry Béla, min. segédfog., Engelbrecht Károly, borászati igazgató-tanár. Irodavezető : Fletschliut Lajos . 2. n. kir. országos központi mintapincze­a) A m. kir. orsz. közp. mintapincze ig'azg'atóság'a. Elnök: gr. Andrássy Aladár. Igazgatósági tagok : Ágoston Jószef, ifj. Freystädler Vilmos, Gönczy Pál, Harkányi Károly, dr. Kerkápoly Ká­roly, Koppély Géza, V. Kovács László, dr. Plósz Pál. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom