Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 23 Ministeriumok. Személyzet. Minister : Tisza Kálmán, m. kir. miniszterelnök, v. b. t, tanácsos, országgyűlési képv. Államtitkár: Wekeri e Sán dor. dr.. országgyűlési képv. Államtitkári helyettes: Marfify Ágost, a' Lipót-rend nagykeresztese. Min. tanácsosok: Splényi Béla br. V. föoszt. — Sal­inen Jenő, br., a III. oszt. vaskoronarend vitéze, IV. fő­őszt. — Bnzetzky Pál, VII. főoszt. — Gombos Gusztáv, II. föoszt. — Ludvigh Ján., III. főoszt. — Fejér Miklós, VI, főoszt. — Lukács László, I. föoszt. Osztálytanácsosok: Peterdy Gáb., a III. oszt. vas­koronarend vitéze, XIII. ügyoszt. — Belházy János, XI. ügyoszt. — Zarka Miki., XIV. ügyoszt. — Beitz Emil, dr., XE. ügyoszt. — Andreánszky Istv., br., IX. ügyoszt. — Kupecz Ödön, II. ügyosztály. — Toepke Alfréd, VHI. ügy­oszt. — Jankovich Ján., dr., I.. ügy oszt. — Sártory Alit., XVI. ügyoszt. — Ivády Gyula, X. úgyoszt. — Angyal József, XV. ügyoszt. — Raic György, XVHI. ügyoszt. *— Molnár Béle, Fellegi Viktor, dr., IV, ügyoszt. — Urban Géza, VII, ügyoszt. —Lász Kár., VI. ügy oszt. — Buttykay Emil, XVn. ügyoszt. — Krausz Béla, V,'ügyoszt. — Berle­berg Arthur, dr.. elnöki osztály. Titkárok: Móricz Vincze, p. ü. főtanácsosi cz. és j. XDI. ügyoszt, — Lederer József, p. ii. főtanácsosi cz. és j. XVH, ügyoszt. — Borosnyai Oszkár V. ügyoszt. — Staudtner Emil, X. ügyoszt. —Dregály Gyula, IV. ügy­oszt. — Bácz Gerő, 'VHI. ügyoszt. — Zubkovics Arzén, X. ügyoszt. — Gschwandtner Albert, XI. ügyoszt. — Szántó Sám., VH. ügyoszt. — Nagy Gábor, VII. ügyoszt. — Dragonescu Dömjén, VLH. ügyoszt. — Ferschin Emil, I. ügyoszt. — Kovács Gyula, HL ügyosztály. — Patachich József, IV. ügyoszt. — Karták Pál,VII. ügyoszt.— Hierscli Kár., dr., VI, ügyoszt. — Láncz Miksa, dr., V. ügyoszt. — Márfi'y Albin, H. ügyosztály. — Haiacsek László, XH. ügy­oszt. — Szitányi Ödön, dr., XH. ügyoszt. — Kempelen Géza, VI. ügyoszt. — Kugler Miklós, XVIII. ügyoszt. — Stukheil Gusztáv, VHI. ügyoszt, — Rada Géza, VH, ügy­oszt. — Dobokay Lajos, XIV. ügyoszt. — Doboczky Ign., dr/, IX. ügyoszt. — Hegedűs Fer., VH. ügyoszt. Fogalmazók: Csernovics Diodor, miniszteri titkár (cz. és j.), Stratzinger Emil, VI. ügy oszt. Magyary Miki., IV. ügyoszt. Kachelmann Farkas, XI. ügyoszt. Fáy Andor, az ó-l^udai jószágigazg.-hoz beosztva. Ifj. Jókai Mór, elnöki oszt. Vecsey Miklós, IH. ügyoszt. Syposs Kár., dr., XVH. ügyoszt. Madarassy Gábor, elnöki oszt. Mészáros Caesar, V. ügyoszt. Schreiber Viktor, VH. ügyoszt. Gassner Pál, VH. ügyoszt. Horváth Elemér, H. ügyoszt. Kallner Elek, XHI. ügyoszt. Cseley Zoltán, IH. ügyoszt. Baróti Ede, X. ügyoszt. Schell Rezső, báró, IX. ügyoszt. Popovics Sánd., dr., IH, ügyoszt. Vass Tamás, dr., V. ügyoszt. Gerenday Györgydr., XV. ügyoszt. Turján József, XIV. ügyoszt. Forditó: Kamenár György, p. ü. fogalmazó, XVHI. ügy oszt. Segédfogalm^zók: Keglevicli Béla, gróf, Adalbert mi­nisteri fogalmazói cz. és j. IH, ügyoszt. Bárdossy Antal, XI. ii. o. Tömöry Kálm., X. ii. o. Hozják Imre, XVHI. ü. o. Beöthy Andor, dr. Beosztva: Amelin Viktor, báró, Malcomes Jeromos, báró, p. ü, titkárok, XVH. ü. o. Lukács Sándor, Schneider Szilárd, Benedikty Béla, Szigetváry Géza, p. ü. fogal­mazók. Rády Andor, doliány-jöv. közp. igazgatósági fogal­mazó.Bereghy Gábor, Kőszeghy Ant., kat. központi fel­ügyelök. Hedricli János, felmérési felügyelő. HübnerFer., mérnök. Dörre Tivadar, mérnöksegéd. Segédhivatalok. Igazgatók: Zenglein József (főigazgatói cz.), Drechsler Fer., Balogh Henr. Aligazgatók : Szabady Gábor, Skrobanek Károly. Irodatisztek: Szepessy Gyula, Hirschekker József, Kojvacsovits György, Órmay Kár., Bodnár Istv., Chrisz­tián Ján.,Váry György, Lechner Fer., Gaitz Kár., Bereczky Fer.,Poszelt József, Cseke Ján., Berzseny Ign., Friedmann Laj., Lederer Fer., Móricz Laj. ifj., Ergovits Aurél, Moser Sánd., Madarassy Fer., Jausz Mór, Burkoffszky Pál, Klee­beí'gi Strolimayer Kár., Babnits Lajos. Államépületi felügyelőség. Igazgató: Vörös Sándor. Ellenőr: Magyary Kóssa Fer. Számtiszt: Kovács Ferencz. Hivataltisztek: Tunkel Jenő, br., Tellér Fiigyes, Rüblein Adolf. Számvevőségek. Pénzügyi főtanácsos: Kovács József. Pénzügyi tanácsosok: Trexler József, Völgyi Nándor, Laczkovich József. Számtanácsosok : Pfister Károly, Vecseghy .József, Zlinszky Ján., Neuszl Antal, Ernst József, Bund Manó, Radich Géza, Koleit Lip., Rzihovszky Miksa, Balczár Kár., Mandlik Alaj., Sticlileitner György, Tély Miki., Gundel Ferencz, Král László, La Borda János, Rogulya Fülöp, Pechár Gusztáv, Stolcz Imre, Palugyay Imre, Mihályffy Győző. Irodavezetők: Jekelfalussy József, Hosszú Ede. Számvizsgálók: Reimer Fer., Kleeberg Vilm., Zvo­lenszky Aladár, Pap Istv., Laky Kálm., Lász Ede, Szlávik Dániel, Szabó Ign., Braunsteiner Gyula, Kiss Laj., Seeler Sándor, Kövesdy Bernát, Polyák Ign., Velekay Tódor, Ott Kár., Szabó Ján., Wein Pál, Arányi Károly. Számtisztek: Dipold Ján., Franz Armin, Zierer Ala­dár, Szulovinyi Sánd., Kapeller Krist., Brunnich Károly, Tölg József, Buresch Róbert, Grosz József, Preszler Ant., Semadam József, Krejcsi Ferencz, Witkovitzky Severin, Vascliek Alaj., Povedák László, Ágotha Alaj., Goldgrubei Péter, Ladányi Gyula, Petricsek Kár., Pauer Milos, Ko­czányi Sándor, Molterer Antal, Szelestey Gyula, Bátyay Zsigmond, Borosnyay Kár., Netzasek Ernő, Tolnai Imre, Barbácsy János, Schóber János, Küttner Antal, Reischer Aurél, Balló Endre, Akter Sánd., Lukáts Gyula, Rauscher Győző, Petz Istv., Bertic Fer., Gligorescu Ágost., Joano­vits Sánd., Surányi Imre, Hantosy Istv., Kirchmayer Lai., Rauch József, Gombos Géza, Szigeti Elek, Szaák Pal, Hrabár Sánd., Boér József, Czeitler Béla, Bittner János, Láng Sánd., Kanyó Dániel, Lunda József, Buresch Fer., •Csurgovicli Gusztáv, Ruzitska Béla, Juhász Ignácz, Pa­tachich György, Jávolits János, Wolff Henr., Jávorszky Szilárd, Kovács Gyula, nagyajtai, Schmidt Antal, Szász Laj., Ágotha Kár.," Bernay Imre, Fischer Béla, Teöreök Laj., Hoógh Gyula, Debreczenyi Istv., Szukovátliy István, Virter Mili., Szlábigli Ödön, Durnay Flóris, Szentkirályi Ant., Winkler József, Király Béla, Stiasny Pál, Nagy Laj., Kadics Ármin, TichyMikl., Csopják Attila, Kozák Károly, Bildovszky Ant., Höbert Béla, Petkovits Miki., Jandl Ant., Mathes József, Simon György, Martin József, Sopronyi Gedeon, Reich Gyula, Marschall Gyula, Köllner Adolf, Losonczy Győző, Kaiser Alajos, Vörösmarthy Zsigmond, Körmendy Sánd., Horanszky Bertalan, Szuppan Ferencz, Pálfy Sánd., Mészáros Béla, Moser György, Sailer Géza, Joanovich Vazul, Király Dániel, Kerékgyártó Árpád, Ko­vács Gyula, Solyom Jenő, Koczy Sánd., Dvorzák Alajos, Asztay József, Cseike Győző, Sigmund Sánd., Koczó Zsig­mond, Conrád Mór, La Borda Sándor, Vöhler Erich, Pa­lugyay József, Pigl Kár., Kiss Kelemen, Faluvégi Aron, Pausinger Bódog, Mondok József, Rajics Péter, Spanner Fer., Eysert Raimund, Miiek Ján., Siskovits Laj., Egyed Gyula, Sárközy Géza, Verner Zsigm., Kontschnigg Alaj., Zapf Kár., Martinovits Fer., Gvozdanovich Kornél, Gaber Laj., Fellner Fer., Szuly Gyula, Dlopolszky Laj., Barczán Sándor, Zdrahál Gyula, Bozóky Kár., Wolilrath Rikárd, Bleszkányi Géza, Benkhardt János, Kovács Ign., Papp György, Havas Béla, Faludi Kár., Haupt Gyula, Mayer Béla, Pamlényi Sánd., Nyikos Laj., Ferschin Jenő, Sämi­ger József, Karay Imre, Kratzer Rezső, Illich György, Ke­rekes Bonifácz, Szántó Gyula, Löw György, Pap Sándor, Horváth Laj., Dusitska Fer., Mayer Henr., Durst Győző, Méhes Ern., Zeitler Sánd., Vas Fer., Thoina Fer., Wanka Béla, Fidler Lajos, Jekely Károly, Direk Mátyás, Endre.y József, Előd Gyula, Herold Lajos, Darmstädter József, Fessely Frigyes, Csépay Jenő, Cserhalmi Sámuel, Ross Gyula, Fejér József, Balogh Bertalan, Hallamascliek Ar­thur, Nánássy Menyh., Csehál Fer., Schieb Vict., Gaal László, Hell Béla, Balogh Gusztáv, Gemsberger Istv. Számvevőségi gyakornokok: Falticskó Márton,Far­kas Mihály, Ferencz Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom