Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 (4. évfolyam)

5. rész - Lak-jegyzék - O,Ö

Ormos—Ostffy 624 Ostiier— Ottava u. - utcza = ©aife rakp. = Cluai Rövidítések körút = Bouíeoarb tér = í(Ha§ zatát lásd V-ik lapon. Grftärung ber ütbfürjungen Seite V, XXeberfe^ung fammtlidíer ©affennamen Seite 1, (OfficieUe S3e?eicfmung nur ungarifd)). Ormos Zsigm., Sigm. Temesm. főispán, Obergespan d.Teme­scher Com., IV, Jjgris szálloda, Hotel Tieger. — Zsigm., Sigm., orsz. képviselő, Reichst.-Ábgeordneter, V, Tigris szálloda. Hotel Tiger. Ornstein Mór, Moritz, rövidárukereskedő, Kurzwaarenhänd­ler, VII, király-u. 7. — Mór, Moritz, vasuti hiv., Bahnbmt., VI, uj-u. 30. — Náthán, bizományos, Commissionár, VI, hajós-u. 43. Ornth Lőrincz, Lorenz, asztalos, Tischler,YH, százház-u. 12. Orosz Ant., kir. táblai biró, Richter der k. Tafel, VHI, mu­zeum-u. 3. — Ján., Joh., magánhivatalnok, Privatbmt., V, vadász-u. 23. — Ján., Joh., építész, Baum., IX, Kinizsi-u. 14. — Jolán, özv., Wwe, varrónő, Nähterin, VI, szív-u. 20. — Laj., Ludw., Hj., jun., hivataln., Beamter, IV, képiró-u. 6. — Róza, özv., Wwe, czipész, Schuhmacherin, V, hold-u. 1. — Sam., korcsmáros, Gastiv., NI, sziv-u. 66. Oroszkövy F. H., háztulajdonos, Hausbes., VI, hajós-u. 43. Oroszlány Ign., keresk., Kaufmann, IV, Mária-Valeria-u. 3. — Jakab, háztulajdonos, Hausbesitzer, V, váczi körút 32. — Lip., Leop., bérkocsism.,Fiakerm., IX. Ferencz-u. 3. Oroszlányi Bern., Bernh., könyvvezető, Buchhalter, VB, Bombach-u. 6. Orova Ármin, Herrn,, asztalos, Tischler, IB, Lajos-u. 141. — Illés, Elias, szatócs, Greisler, IB, mókus-u. 2. — Jónás, zálogközvetítő, Versatzvermittler, IB, Lajos-u. 151. Orr Andr., bérkocsismester,Fiakerm., VHI, n.fuvaros-u. 22. — László, Ladisl.,bérkocsismester, Fiakermeister, VLB,külső stáczió-u. 11. Orsó Mátyás, Math.,hírlapíró, Journalist, IX,vámház-körútll. Orsofszky Josefa.özv., Wwe, magánzó. Privat.,VI, király-u. 54. Orsogits Kár., Carl, paplanos, Deckenm., IX, Ferencz-u. 20. Orsolay György, Georg, hajóskapit., Sc/n/fscap.,I,Attila-u.41. Orsolina Luiza, kávés, Kaffeesiederin, YLH, aggteleki-u. 17. Orssich Richard, gr.,post. igazg., Postdir., VB, király-u. 7. Ország Ágost, Aug., vasuti raktárnok, Bahn-Magazineur, VI, Bajza-u. 44. — Istv., Stef., timár, Gärber, IB, Lajos-u. 141. — Ján., Joh., aprófakeresk., Kleinholzhdl., "VH, rózsa-u. 86. — Paula, özv., Wwe, magánzó, Privat., VI, gyár-u. 5. — Sánd., dr., Alexand., orsz. képv., Reichst,-Abg.,1, úri-u. 38. — Sánd., Alexand., biztosítási hivatalnok, Assecuranz-Beam­ter, Vn, n.-diófa-u. 3. — Sánd., Alexand., orgonaépítő, Orgelbauer, VI, Szondy-u.36. Orthaber Vilma, Wilhelmine, özv., Wwe, magánzó, Privat., H, Donáti-u. 675/b. [esalogány-u. 23. Orthmayr Istv., Stef., államhivatalnok, Staatsbeamter, E, < irt mann Anna, tanítónő, Lehrerin, VIE, Prater-u. 2. Ortner Armin, Herrn., szatócs, Greisler, VH, Csányi-u. 4. — Sam., magánzó, Privatier, VE, kerepesi vít 14. Ortoványi Ant., dgőzh. hiv., D.-Dschiffbmt., IH, bécsi út 48. Orzechanski Ján., Joh., táv. hiv., Telegrafenbmt., Orzechovsky Ján., Joh., távirdatiszt, Telegraphen-Official, I, Fortuna-u. 13. Orzechovszky Henr., Heinr., mérnök, Ing., IX, nyúl-u. 28. Orzsolya György, Georg, hajóskapitány, Schiffscapitän, I. Attila-u. 653. Oscheicza Bódog, Felix, kertész, Gärtner, VT,n.-János-u.46, Oschger Fidél, főművezető, Oberwerkführer V Ili/kültelek, Extrav.,kőbányai lít, 1582 IE. ' [Szondy 48/50. Osefa Jos., zongoramester, Klaviermeister, IV, Fer.-József­rakp. 7. Osetzky Laj., Ludw., magánhiv., Privatbmt,,V, vigadó-tér 8. Osgyányi Jos., rendőrfelügyelő, Polizei-Inspect.,VI, aradi-u. 17. Osika Gyula, Julius, vasuti hivatalnok, Bahnbeamter, VI, Oskera Fer., Franz, kőműves, Maurer, VIH, n.-templom-u. 30, Oslányi Mór, Moritz, szabó, Schneider, H, petrezselyem-u.4. Osoha Fer., Franz, id., sen., háztulajdonos, Hausbesitzer. VIH, német-u. 18. [VHI, német-u. 18. — Fer., Franz. ifj.. jun., keményítőgyáros, Stärkefabrikant, Ostabovics Gusztáv, vasuti hivat., Bahnbmt., VI, szív-u. 49. Oster Ant., vasuti hivatalnok, Bahnbmt., VI, rózsa-u. 73. Osterlamm Julia, özv., Wive, magánzó, Privat., IV, borz-u. 7. — Szilárd, dr., Const,, orvos, Arzt, IV, borz-u. 7. — Tiv., Theod., vasuti hív., Bahnbeamter, VI, Lázár-u. 8. Ostffy Pál, Paul, curiai biró, Richter an der k. Curie, VII, Kazinczy-u. 3. Ostner Anna,zongoramesternő Ciaviermeisterin,V,tükör-u.2. Ostián Ant., fuvaros, Fuhrmann, H, csalogány-u. 50. Osváth Albert, dr., orvos, Arzt, VIE, vas-u. 19. — Gyula, Julius, főv. hív., haupst.-Bmt., I, apród-u. 3. — László, Ladisl., vasuti hivatalnok,Bahnbmt,, V, hold-u. 8. Osvald Agnes, özv., Wwe, kávés, Kaffeesiederin, VE, száz­ház-u. 30. — Ján., Joh. német-consuls. titkár, Secr. d. deutsch. Consul, V, akademia-u. 16. — Jos., háztulajdonos, Hausbesitzer, IE, ürömi u. 20. — Sánd., Alexand., curiai biró, Richter an der kön. Curie, E, zivatar-n. 14. [VI, sugár-út 113. Oswald Kántor, ipar-bank igazg., Director d. Gewerbebank, Oszberger Fer., Franz, asztalos, Tischler, IX, malom-u. 5. Oszecky Ant., biztosítási hivatalnok, Assecuranz-Beamter, V, Deák-Ferencz-u. 2. — Béla, bizt. hivatalnok, Assec.-Bmt., IV, Lipót-u. 14. — Fer., Franz, vállalkozó, Unternehmer, ÍV, régi-posta-u. 2. Oszetzky Laj., Ludiu., magánhiv., IV, hajó-u. 16. Oszfalk Jakab,háztulajdonos, Hausbes.,HA, K.-Czell-u. 60. — Jos., szőlőműves, Weingärtner, IE, szépvölgy-u. 28. Oszfolk Jakab, fuvaros, Fuhrmann, El, bécsi út 70. Oszinger Ján.,Joh., kocsmáros, Gastiv., VIH, fhg-Sándor-u. 18. Oszlányi Pál, Paul, államhiv., Staatsbmt., V, hold-u. 15. Oszmanin Istv., Stef., fuvóros, Fuhrmann, IX, üllői út 83. — Mária, özv., Wwe, majoros, Milchmeierin,IX,liliom-u. 30. Oszt Jos., kertész, Gärtner, IX/kült. Extrav., 828. Oszter Ant., vasuti hív., Bahnbmt., VE, rózsa-u. 33. Osztermann Ede, Ed,, zenész, Musiker, VII, Klauzál-u. 33. — Ign., kalapos, Hutmacher, VH, Miksa-u. 19. Osztian Ant., fuvaros, Fuhrmann, H, csalogány-u. 50. Osztodal Jos., kőműves, Maurer, VIB, vas-u. 17. Osztoich Mih., Mich., jkrksb. aljegyző, Betirksgerichts-Unter­Notär, E, fő-u. 58. [zirkes, I, Attila-u. 1. Osztoics, Mih., Mich., I. ker. előljáró, Vorsteher des I. Be­— Rafael, vasuti hivatalnok, Bahnbmt, VIH, aggteleki-u. 9. Osztraduzky Istv., Stef., ruhatisztító, Fleckenputzer, IX, üllő út 23. [stáczió-u. 36. Osztróvszky Jos., curiai biró, Richter der kön, Curie, VEI, — Jos., vasuti mérnök, Baning., VIH, üllői út 18. — Szaniszló, Stanisl., nyug. hív., pens. Bmt., H, török-u. 34. Oszvald Ágnes, özv., Wwe., kávémérö, Kaffeesch., VH, százház-u. 30. — Irma, özv., Wwe, magánzó, Privat,, IV, hatvani u. 2. — Kár., Carl, gépész, Maschinist, H, kapás-u. 57. — Mih., Mich., magánzó, Privatier, IV, borz-u. 9. — Pál, Paul, háztulajdonos, Hausbesitzer, VIE, vas-u. 13. — Sánd., Alexand., kir. curiai biró, Richter der kön. Curie, VIH, üllői út 4. Oszváth Gyula, Julius, főv. hív., hauptst,-Bmt., I, apród-u 3. Otlányi Mór, Moritz, szabó, Sc/meider,E,petrezselyem-u.276. Otolitz Jakab, mészáros, Fleischhauer, VH, szövetség-u. 40. Otrey Ján., Joh., czipész, Schuhmacher, VILI, bodzafa-u. 21. Ott Ádám I., dr., róm.-kath. káplán, röm.-kath. Caplan, VIE, Mária-Terézia-tér 9. — Ádám, vendéglős, Gastiv., E, fő-u. 61. — Ant., vasuti hivatalnok, Bahnbeamter, I, palota-u. 20. — Emilia, háztulajdonos, Hausbesitzerin, B, lánczhíd-u. 10. — Ida, tanítónő, Lehrerin, I/kült.,Extrav.,Lipót-mező 565la. — Ján., Joh., szatócs, Greisler, I, felső hegy-u. 67. — Ján., Joh., fényképész, Photograf, VE, síp-u. 10. — Ján., Joh., szőlőműves, Weingärtner, IE, solymár-u. 12. — Ján., Joh., magánzó, Privatier, VEI, Mária-Terézia-tér 18. — Kálm., Kolom., zenész, Musiker, I, fehérsas-tér 7. — Kár., Carl, min. hív., Min.-Bmt., í, szt.-Háromság-tér 2. — Kár., Carl, kötélgyártó, Seiler, IX, üllői út 71. — Laj., Ludiv., kereskedő, Kaufmann, E, fő-u. 31. — Laj., Ludw., szobafestő, Zimmermaler, I, f. hegy-u. 98. — Mária, cs. kir. őrnagy neje, k. k. Majors-Gattin, IV, grá­nátos-u. 9. — Mih., Mich., magánzó, Privatier, IX, tűzoltó-u. 71. — Pál, Paul, kefekereskedő, Bürstenhändler, E, fő-u. 84. — Sándorné, özv., Alexanders Wwe, háztulajdonos, Haus­besitzerin, IX, üllői út 71. Otta Adolf, pénzügyi hiv., Finanzbmt., IX, pipa-u. 7. — Nánd., Ferd., kereskedő, Ka uf m ann, VI, Lázár-u. 13. Ottava Ant., asztalos, Tischler, VE, Rottenbiller-u. 56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom