Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

5. rész. Lak-jegyzék - B

Balogh—Bánczyk 338 Band—Barád u. = utcza — Waffe körút = SBonleoarb rakp. = &uai tér = Rövidítések magyará­zatát lásd V-ik lapon. erfíürung ber 2í6für?uit(?en Seite V, Ueberfe^ung fämmtltdier ©afíennatnen Seite 1, (Dfftcielle SSejeic^nuttg nur uttgarifd)). Balogh Jos., bérkocsismester, Fiakerm., VIII, homok-u. 7. — Jos., szabó, Schneider, DI, Lajos-u. 98. — Jos., ügyvéd, Advocat, VII, Károly-körút 3. — Jos., magánzó, Privatier, VII, Károly-körút 3. — Jos., állami hiv., Staatsbmt., II, fazekas-tér 5. — Jos., biró a kir. táblánál, Richter an der königl. Tafel, IV, zöldfa-u. 40. — Kálm., Kolom., egyet, tanár, Univ.-Prof., IV, kecskeméti u.13. — Kálm., Kolom., állami hiv., Staatsbmt., I, kard-u. 4. — Kár., Carl, min. számtiszt, Min.-Reckn.-Off., II, Batthány­u. 51. — Kár., Carl, min. fogaim., Min.-Concipist, VI, gyár-u. 3. — Laj., Ludw., czipész, Schuhm., II, fő-u. 79. — László, Ladisl., ügynök, Agent,VHI, Karpfenstein-u. 35. — László, Ladisl., min. hiv., Min.-Bmt., VI, szerecsen-u. 65. — Lidia, szülésznő, Hebamme, III, sz.-lélek-tér 6. — Mária, özv., Wwe, lisztkeresk., Mehlhdl., VI, király-u. 66. — Marc., házaló, Hausirer, VIII, Karpfenstein-u. 35. — Mih., Mich., czipész, Schuhmacher, VI, Dávid-u. 11. — Mih., Mich., lakatos, Schlosser, IV, ujvilág-u. 6. — Nánd., Ferd., kocsmáros, Gastwirth, IV, Kristóf-tér 6. — Nánd., Ferd., magánhiv., Privatbnit., VI, Teréz-körút 2. — Pál, Paul, hirlapiró, Journalist,IV,Ferencz József-rakp.12. — Pál, Paul, vendéglős, Gastwirth, V, bálvány-u. 4. — Pál, Paul, hentes, Selcher, V, bálvány-u. 3. — Bud., magánzó, Privatier, VIH, Mária-u. 27. — Sam, ügyvéd, Advocat, IV, kecskeméti u. 2. — Saru., lisztkeresk., Mehlhdl., VH, Izabella-u. 28. — Sam, pénzügyi tanácsos, Finanz-Rath, IX,soroksári u. 49. — Sánd., Alexand., asztalos, Tischler, IH/kült., Extrav., tö­rökvész-út 386. — Sánd., dr., Alexand., ügyvéd, Advocat, V, Dorottya-u. 9. — Sánd., Alexand., fűszerker., Spezereihdl., VILI, Conti-u. 4. — Sánd., Alexand., magánhiv., Priv.-Bmt., VIII, üllői út 22. — Tihamér, dr., orvos, Arzt, V, Wurm-u. 1. — Vict., magánzó, Priv., Vin, Mária.u. 27. — Vilm., Wilh., min. fogaim., Min.-Concip.. IV, hatvani u. 7. — Vincze, Vincenz, nyug. tvszéki biró, pens. Richter, IV, Kristóf-tér 8. Baloghy György, Georg, főv. hiv., hauptst. Bmt. IV, zöldfa­utcza 40. — István, Stef, javitnok, Corrector, I, uri-u. 60. Balonyi Irma, divatárus, Modistin, IX, vámház-körút 13. Balsam Mátyás, háztulajd., Hausbes., IH, vörösvári u. 122. Balta László, Ladisl., magánzó, Privatier, IV. zöldfa-u. 27. Baltay Gusztáv, min. segédhiv. igazgató, Min.-Hilfsamter­Director, I, úri-u. 40. Baltiszayler Alajos, Aloys, gépészmérnök, Maschinen-Inge­nieur, I, Döbrentey-u. 14. [I, országház-u. 25. Baltzár Kár., Carl, min. számtanácsos, Min.-Rechnungsrath, Bálványi Fer., Franz, nyug. számtiszt, pens. Rechn.-Off., II, Donáti-u. 4. [tér 5. Balzar Ant, intendaturiai accessista, I,- országház-u. 24. Bamberger Béla, Adalb., dr., ügyvéd, Advocat, V, Erzsébet­— Frigyes, Friedr., kárpitos, Tapezierer, VH/kült., Extrav., k. hajtsár-út, Hermina-mező 1513/2?. — Frigyes, Friedr., bútorkereskedő, Möbelhdl., V, Ferencz­József-tér 5. — Prosznitz Bóza, özv., Wwe, magánzó, Priv.,VI, Deák-tér 6. — Lip., Leop., fuvaros, Fuhrmann, V, váczi kör-út 20. — Lip., Leop., földbérlő, Grundpächter,VI, sugár-út 44. — Mih., Mich., adófelügyelős. hivatalnok, Steuerinspectorats­Beamter, IV, molnár-u. 14. — Miksa, dr., Max, magánzó, Priv., VH, Damjanicli-u. 9. Bamblitzky, Henr., Heinr., kőműves, Maurer, I, kör-út 791. Bán Kálm., Kolom., ügynök, Agent,VIH,Mária-Terézia-tér 17. — Laj., Ludw., kőműves, Maurer, IV, váczi u. 6. — Sánd., Alexand., lelkész, Priester, IX, soroksári u. 51. Bana Gál)., Gabr., bognár, Wagner, X, kápolna-tér 1606. — Kár., Carl, tanitó, Lehrer, VH, szövetség-u. 12. Banári Ant., magánzó, Privatier, IV, papnövelde-u. 6. Banaskovicz Szaniszló, Stanisl., vasöntő, Eisengiesser, VI, szív-u. 40. Bánáss Emilia, özv., Ww., földbirt., Gutshes.,VUI, Mária-u. 7. — Jenő, dr., Eugen, orvos, Arzt, VIII, Mária-u. 7. Bánczyk Pál, Paul, állami mérnök, Staats-Ingenieur, IV, kecskeméti-u. 8. Band Vilm., Willi., lisztk., Mehlhdl., VH, Kazinczy-u. 50. Bandek Julia,özv., Wwe,házaló,Hausirerin,VII,dohány-u. 69. Bandler Nátán, szabó, Schneider, VI, király-u. 28. Banekovits Ján., dr., Joh., kir. táblai segédfogalmazó, Hilfs­Concipist bei der kön. Tafel, IV, zöldfa-u. 22. [u. 14. Bánfalvy Ján., Joh., vasúti hiv., Bahnbmt., IX, üllői út 29. Bánffy Béla, gr., orsz. képv., Reichst.-Abg.,VUI, fhg Sándor­— Dániel, br., orsz. képviselő, Reichst.-Abgeordneter, IV, angol királyné szálloda, Hotel Königin v. England. — Dezső, br.. l)esid., Szolnok-Dobokam. főisp., Obergespan d. Szolnok-Dobokaer Com., IV, Nemzeti szálloda, Hotel National. — Fer., Franz, fűszerkeresk., Spezereihdl., I, kökény-u. 6—8. — György, Georg, br., orsz. képviselő, Reichst.-Abg., IV, Hungária szálloda, Hotel Hungarie. — György, gr., Georg, földbirt., Gutsbes., VIH, József-u. 9. — Miki., gr., Niki., cs. kir. kamarás és fópohárnokmester, k. k. Kämmerer und Obermundschenk, VIH, József-u. 9. Bángerl Jan., Joh., fürdőfelügyelő, Badinsp., H, iskola-u. 38. Bánfi Zsigm., Sigm., iró, Schriftsteller, V, tükör-u. 2. — Zsigm., Sigm., tanár, Professor, V, Béla-u. 6. Bánhegyi Jos., szerszámker., Werkzeuglidl., IV,városház-u.4. — Kár., Carl, ügynök, Agent, IV, városliáz-u. 4. Bánhidy Albert, br., főrendiházi tag, Oberhaus-Mitglied, IV, magyar-u. 18. — Béla, báró, földbirtokos és országgyűlési képviselő, Grundbesitzern.Reichstags-.4 bgeord.,IV, muzenm-körnt 41. — Farkas, rendőri hivat., Polizeibeamter, IV, képiró-u. 6. Bánik Istv., Stef., vasúti hiv., Bahnbmt., VI, gyár-u. 14. Bánki Donát, gépészmérn., Masch in.-Ing., VII, síp-u. 12. Bankos Gyula, Julius, inin. liivataln., Min.-Beamter, H, fhg Albrecht-út 22. Bánn Mária, kifőzőnő, Auskocherin, IV, Lipót-u. 39. Banuári Istv., Stef., czipész, Schuhm., VIH, Teleki-tér 25. Bánó Ármin, Hermann, képviselőházi könyvtárnok, Biblio­tekar d. Abgeordnetenhauses, VI, sugár-út 50. — Gyula, Julius, mérnök, Ing., VI, sugár-út 14. — Jenő, Eugen, vasúti hiv., Bahnbmt., IV, magyar-u. 8. — Jos., földbirtokos, Grundbes., IX, üllői út 4. — Jos., v.-tvsz. jegyző, W< chsel-G er.-Notar, IV, zöldfa-u. 15. — Ödön, Eduard, bizt. hiv., Assec.-Bmt. VI, sugár-út 14. — Zoltán, min. fogaim., Min.-Concip., IV, reáltanoda-u. 14. Banocli Pál, Paul, liáztul., Hausbes., X, gyömrői út 1589c. Bánóczi Karolina, szülésznő, Hebamme, Vin, n.-körut-u. 20. — Jos., dr., egyet, magántanár, Privatdocent an der Uni­versität, IV, vámház-körút 16. Banovits Kajetán, vasúti felügy., Balininsp., VI, ó-u. 26. Banovszky Gyula, Jul., dohánybeváltási hivatalnok, Tabak­Einlösungsbeamter, VIH, őr-u. 9. [1475. — Istv., Stef., czipész, Schuhm., VI/kült., Extrav., váczi út Banusz Fer., Franz, ácsm., Zimmermann, VH, hársfa-u. 7. BányayAnt.,nyug.számtiszt, pens.Reclin.-Off., I. Attila-u. 107. — Árpád, tanár, Professor, VIH, zerge-u. 22. — Döme, fűszerkeresk., Spezereihdl., VIH, Hunyady-u. 33. — Fülöp, dr., Philipp, orvos, Arzt, I. Kris',tina-u. 8. Bányász Gyula, Jul., magánzó, Privatier, IV, zsibárus-u. 1. — Pál, Paul, min. liiv., Min.-Bmt., II, Batthyány-u. 53. — Vilin., Willi., törvényszéki kiadó, Expeditor des kön. Gerichtshofes, IV, Lipót-u. 44. [IX. gyep-u. 36. Bapody Keresztély, Christian, húrkészitő, Saitenerzeuger, Barabás Ant. P., a nemzeti zenede pénztárnoka, Cassier des Nat.-Conservatorium, IV, szerb-u. 19. — Dániel, ügyvéd, Advocat, V, Zrínyi-u. 1. — György, Georg, ádamhiv., Staatsbmt., IV, molnár-u. 19. — György, Georg, magánzó, Privatier, V, bálvány-u. 9. — Jos., dr., orvos, Arzt, IV, vámház-körút 10. — Mih., Mich., kovács. Schmied, VIH, stáczió-u. 63. — Miki., Niki., akad. festész, akad. Maler, VHI,muzeum-u.3. — Sánd., Alexand., tiszt. min. fogalmazó, Honorär-Min.­Concip., V, Zrinyi-u. 3. — Sánd., Alex., orvos, Arzt, VHI, muzeum-u. 19. — Vilma, özv., Wwe, magánzó, Privat., IV, ujvilág-u. 17. i Barach Bened., dr., ügyvéd, Advocat, V. fő-út 32. í — Joachim, ügynök, Agent, VH, akáczfa-u. 36. ' Baraczi Gerő, Gerhardt, kel.-rumeliai kormányzósági titk., ostrumelischer Gouverneur-Secretär, VHI, kerepesi út 8. , Barád Kár., Carl, zenész, Musiker, I, Áttila-u. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom