Újjáépítési Bizottság jegyzőkönyvei, 1946-1951

1950. október 6. (266269)

J e g y z ő könyv Készült Budapesten, 195o. október 6óán a Budapesti Műszaki Egyetem Tervbizottságának ülésén. jelen vannak: dr. Vörös Imre rektor, dr. Weichinger Károly, dr. Kiss Tibor, dr. Schav Géza. Muttnyánszky Ádám professzorok a Karok képviselői. Csákv Frigyes kurátor, Oláh István tervmegbizott, Földes Ferenc tervmegbizott helyettes. Tömöri László épitész referens. Virághalmy Árpád és Paczó Mártim a Gazdasági Igazgatóságtól. Beszédes Kornél és Popovics Éva iegyzőkönyvvezető.­Naptrend 1. / Tatarozások vázlatterveinek felülvizsgálata.ó 2. / Központi műhely szervezetéről készült tervezet felülvizsgálata. 3. / dr. Mihailiefe Győző professzor laboratórium bővítési kérése. 4. / Beszámoló az építkezések állásáról.4 Vörös Imre rektor megnyitja az ülést, üvdözli a megjelenteket és fel­teszi a kérdést, hogy a múlt ülés jegyzőkönyvéhez vah-e valakinek hozzászólása. Hozzászólás nem lévén a jegyzőkönyvet elfogadottnak jelenti ki. Az augsztus 25-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Schay Géza és ^uttnyánszky Ádám professzorokat, a szeptember 8-i ülés jegyzőkönyvének aláírására pedife dr. Schay Géza és dr.Kiss Tibor professzorokat kéri fel.­1./ Tatarozások vázlatterveinek felülvizsgálata. ßr.Ueichinger Károly professzor bejelenti, feogv a díszteremben lévő két pillért nem bontják le. Ugyanis az oszlopok lebontása nagyon drágá~Tenne és uj vasbe­ton szerkezet megépítésével kv.4o- öo.ooo.- Ft-ba kerülne. A pillérek bennha- gyásával arányos helységet nyerünk kb. 4oo «p5 hasznos területtel. Szini elő­adások rendezéséhez a színpadot az oszlop elé fel lehet állítani. így is kb. 7oo férőhelyet nyerünk a díszteremben. A diszterem vízszintes irányban ketté lesz vágva. A felső helység világítása a 12 m-es traktus mélység és a 3 m ma­gas ablak miatt nem lesz a legjobb. A felső rész a társadalom tudományi* tan szék számára megfelelő lenne.­Schay professzor helyesnek találja, ha az oszlopokat meghagyják. Oláh tervmegbizott javaslatára, hogy nem lehetne-e a díszterem felső ré­szét. mint dísztermet és az alsó részét, mint tanszéket használni Vörös rek­tor tiltakozik, mert a II. emelet kiépitéye nem eliéggé ünnepélyes.­Kiss Tibotf professzor javasoljam hogy a jobb világítás elérése érdekében épitsünk egy folposot, mely által a traktusmélység megrövidül. A terem donfia mennyezete alá egy könnyű födém húzását javasolja, me y fölött raktár lehetne.- Weichinger professzor megjegyzi, hogy szerinte a fcfl ém beiktatásával sem lehet jó világítást elérni, viszont a költségtöbblet nem áll arányba a nyert területtel. Az öltözőkre vonatkozolag bejelnti. hohy öltözők részére 5 m2 ele­gendő lesz. Két öltözö helységet kapunk. Javasolja továbbá, hogy a dobogot szétszedhetőre építsék és előzőhelyéhez képest a túlsó oldalra tegyék,*x£* hogy jó baloldali világítást nyerjenek.4 Kiss Tibor professzor véleménye szerint két öltöző helység elegendő, leg­feljebb nagyobb méretű megmozdulás esetén a színészek más tanteremben foknak öltözni. Bizottság úgy határoz, hogy a dísztermet elválasztó oszlopokat meghagy­ják. Az előzetes kalkulációban a felső helyiségekbe 3-4 válaszfalat és meg­felelő számú ajtók kell biztosítani* Az Öltözőkre voaatkozolag a bizottság a javaskatot elfogadja.­Weichinger professzor javasolja, hogy a főkapu megnyitása esetén a föld- xxliUtkk szinti előcsarnokban lévő hirdető táblákat szereljék le. Felteszi a kérdést, hogy a Gazdasági Igazgatóság tudnaáe megfelelő mennyiséfeü parkettát rendelkezésre bocsátani a felső helyiségek számára.­Paczé Márton főmérnök bejelenti, hogy nincs elegendő parkettája. Felhivla a figyelmet az aulában lévő beázásokra. Ugyancsak beázás van a díszteremben is. Oláh tervmegbizott bejelenti, hogy Benedek Frigyes Közti tervező szerint ezt a fiszterem helyreállításának terhére kell megcsinálni.­Bizottság felsz-litla tervmegbizottat, hogy ezt a kérdést tisztázza ki. Weichinger professzor bejelenti, hogy a szobrokat eltávolítják és a hom­lokzat le lesz egyszerűsítve. Az oszlop,talapzatokat levágják és'helyükbe Kiss Tibor professzor javaslatára virágtartó ládákat tesznek. A belövéseket termésé kővel javítják ki, mivel a terméskő és műkő között csak lényegtelen eltérés van

Next

/
Oldalképek
Tartalom