Gépészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1957-1959

1957. január 4. (1-3)

Jegyzőkönyv . MÁSOLAT . f Felvétetett 1957. évi január hó 4-én a Gépészmérnöki Kar tanácsülésén. J elen vannak: Reuss Endre dékán elnöklete alatt Muttnyánszky Adám, Gruber József, Vörös Imre, Komondy Zoltán, Bass Emil, Jurek Aurél, Grewchik Gyula, Vafga József, Gondár Jenő, Rázsó Imre, Macskásy Árpád, Heller László, Lechner Egon, Lévay András, Taky Ferenc, Vékássy Alajos, Gallai Tibor, Zilahy Márton, Hajnóczy László, Erdey László, Borbély Samu, Korach Mór, Lettner Ferenc, Kozmann György, Balogh Béla, Strommer Gyula, Fáth János, Kunos Kornél, Magoss Gábor, Doktorits István. Dékán megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket. Megemlékezik Varga professzor elhunytáról, A jegyzőkönyv vezetésére Lettner Ferenc, hitelesitésére pedig Balogh és Gallai professzorokat kéri fel. A na­pirend első pontja az egyetemi autonómia tárgyalására kiküldött bi­zottság tervezetének ismertetése. Felkéri Heller professzort a ter­vezet ismertetésére. Heller professzor, elmondja, hogy tárgyalási alapként Világhy rektor /Eötvös Tudomány Egyetem/ tervezete szolgáit. A Műszaki Egyetem Auto­nómia bizottságába minden Kar két tagot delegált, a Villamos Kar: Verőcéig és Liska, Vegyész Kar:Lányi és Proszt, Epitész KartCsonka és Gábor, Mérnök Kar: Korányi és Német|j, Közlekedéstudományi Kar: Simányi és Kádas professzorokat. A bizottság elnöke Verebéig professzor lett. A továbbiak során a Kar az autonómiai tervezet egyes részeit pontonként megvitatta. A Kar a hozzászólások alapján a jegyzőkönyv melléklete­ként csatolt javasolt módosításokat /váltóztatásókat, törléseket/ azzal fogadja el, hogy azokat a Dékán az autonómia bizottsághoz Írásban jut­tassa el. Dékán bejelenti a következő 2-ik napirendi pontot: az oktatás folyta- tása. Az előadások kezdete valószinülég a következő: a nappali tagozaton január 14.-én kezdődik és február 23-ig tart az I. félév. Vizsgaidő- szak: február 25-től március 16-ig. A II. félév kezdete:március 18-án és befejeződik junius 15-én. A vizsgaidőszak junius 17-én kezdődik. / Az órarendből 5 tárgy kimaradt: Marxizmus, Orosz nyelv, Testnevelés, Honvédelem és Üzem-ill. Ipargazdaságtan. Ezek helyett elkészült az uj órarend, azonban az Üzemgazdaságtan c. tárgy órái még nem lettek be­töltve . Fáth docens kéri a Kart, hivatkozva az elmúlt Kari ülésen elfoglalt kari álláspontra, hogy hagyja meg az Üzemgazda sátán c. tárgyat. Biz­tosítja a Kart, hogy tárgyában nincs semmiféle olyan vonatkozás, ami a hallgatók érzékenységét érinthetné. Szívesen rendelkezésre bocsátja elbírálás végett a néhány évvel ezelőtt készült jegyzeteit és azokkal is bizonyítani kívánja álláspontját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom