Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1949

1947. október 16. (250-264)

Kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a szó- banlevő ablakok befalazási munkálatainak el­végeztetéséhez járuljon hozzá. A Gazdasági Bizottság a szóbanlevő ab­lakok befalazási munkálatainak elvégezteté­séhez hozzájárul. 5./ Niemetz Sándor mb.gaz­dasági hivatali igazgató ismerteti a gazda­sági és társadalomtörténeti tanszék azon kérését, mely szerint a tanszék alapfelsze­relésére lo.ooo Pt hitelt, illetve segélyt kér. Javasolja, hogy az emlí­tett tanszék kérése azzal a kikötéssel ter­jesztessék fel, hogy a kért lo.ooo Pt hi­tel, illetve segély ne a Miiegyetem szűkös dologi javadalma terhére, hanem az a Műe­gyetemet nem terhelő külön hitelként bocsát­tassák rendelkezésre. Dr.Csonka Pál bizottsági tag felszólalásában rámutat arra, hogy alapfelszerelési hitelt elsősorban az újon­nan szervezett III ..épülettervezési tanszék részére kell kérni, mert a tanszék tanára Br.Weichinger Károly a tanszéket saját bú­toraival rendezte be. Br.Egyed István dékán an­nak a véleményének ad kifejezést, hogy ha uj tanszék szervezéséről van szó, akkor annak minden költségéről gondoskodjék a minisztérium, mert a tanszék szervezésén és a tanár kinevezésén kivül még igen sok egyéb szükséglet kielégítése is szükséges. Jelen esetben nem uj, hanem egy átszervezett tanszékről van szó, amelynek felszerelése az ostrom alatt pusztult el. Br.Szabó Gusztáv bizottsá­gi tag véleménye szerint mindaddig, mig van­nak romokban lévő tanszékek, mint pl. a saját tanszéke, addig ilyen kérések teljesítését- 8 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom