Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1949

1945. május 11. (1-9)

Jegyzőkönyv, * \ felvétetett Budapesten 1945,-évi május lid 11-én a Gazdasági Bizottság- nak tartott rendes üléséről. Jelen voltak: Dr. Do"by Géza prorektor a Gazdasági Bizott- - ság elnöke, dr. Mihail!eh Győző, dr. Gzettler Jenő, dr. Kotlán Sándor, dr. Kell er Parkas egyetemi ny.r. tanárok, Niemetz Sándor műegyetemi gondnok a bizottság tagjai, v* Verebély László rektor, dr. Guoth Gy. Endre dékán, dr. Csonka Pál, dr. Surányi János prodékán. A jegyző­könyvet Niemetz Sándor műegyetemi gondnok vezette. Elnök üdvözölvén a megjelenteket, be- jelenti, hogy dr. Zemplén Géza bizottsági tag és dr.Csűrös Zoltán prodékán távolmaradásukat kimentették. Elnök ezekután meleg szavakkal emléke­zett meg a tél folyamán elhunyt dr. Imre Sándor egye­temi ny.r.tanár, bizottsági tagról és dr. Molnár An­dor min.osztályfőnökről, javasolja, hogy emlékük jegyzőkönyvben megörökittessék.- A Gazdasági Bizottság a javaslatot egyhangu- ■ i ' lag elfogadja. Bejelenti továbbá az elnök a Gazdasá­gi Bizottságnak, hogy a bizottság összetételében bizonyos vá ltozas állott elő, amennyiben, a sop- < róni tagok egyelőre a bizottsági üléseken részt- venni nem tudnak. Változást okozott továbbá az a . körülmény, kogy Rostás Elemér gazdasági hivatali igazgató állomáshelyéről eltávozott és oda ezide- ig nem tért vissza. így a bizottságba Niemetz Sán­dor műegyetemi gondnokot, mint a gh. jelenlegi ve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom