Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei, 1939-1944

1939. március 21. (1-15)

Másolat. I Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten 1939.évi március hó 21-én a m.kir. József Nádor Műegyetem Gazdasági Bizottságának IV.rendes Illésén. Jelen voltak: báró Kaas Albert dr. prorektor, elnök, dr.Hültl Dezső, dr.putnoky László műegyetemi nyilvános rendes tanírok, dr.Czettler Jenő, dr.Laky Dezső, dr.Manninger Rezső, Lesenyi Ferenc egye­temi nyilvános rendes tanárok, Rostás Elemér gazdasági hivatali igazga­tó, a Gazdasági Bizottság tagjai. A jegyzőkönyvet Niemetz Sándor műegyetemi gondnok ve­zette. Elnök üdvözölvén a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Bejelenti, hogy távolmaradásukat ő".Bres*tovszk7 Béla és őr.Kossalka János bizotts*«A tagok,valamint dr.Fűlei Szántó End­re és dr.Aolnár Andor miniszteri tanácsosok be jelentették. A Gazdasági Bizottság elnöke felkéri a gazdasági hi­vatali igazgatót, hogy jelentését ismertesse. l./a gazdasági hivatali igaz­gató előadja, hogy a m.kir.József Ná­dor Műegyetem gazdasági helyzete 1939. évi február hó 28-án 35.47o.o5 P tul- kiadással zárult. Ezen kimutatott tul- kiadás a f. költségvetési év végére el­tűnik, miután úgy a fűtési mint a vilá­gítási költségek havonkint apadnak,mely körülmény lehetővé teszi, hogy a gazda­sági mérleg egyensúlya a költségvetési

Next

/
Oldalképek
Tartalom