Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei, 1935-1938

1935. október 3. (1-7)

J e g y g 6 k g n y_ JU készült Budapesten, a ukir. József Nádor álegyetem gazdasági bi— ;íottj igának az 1933. évi október hó 3-án tartott 1-ső,ö1 kuló üléséről. Jelen voltak: Rohringer üándor e.i.prorektor,elnök; JÜpfcóz J ín or, -dr. i'Jltl Dezoő, Herrmann Mika», dr.’diamond lek műé r^etemi ny#r*tanárok» ßotol Ernő, Modrovich Ferenc, dr* dzabó Zoltán, dr.Y/eilmann Ob akár, dr.Fellner FrigJffS Ó3 dr. tirffy Ed« egyet xi ny.r*tanárok,a gazdasági bizottság tigjai* A jegyzőkönyvet vezettet dr.Ezúaz Gyírgy miegyetemi tanáéi; jegyzó. A Elnök üdvözölvén a megjelenteket, megnyitja az ülést ás jelenti, hogy a Ozzdaságl Bizottság ez alakuló Ülésének napi­rendjére c következő ügyek tűzettek ki: . . ■* 1#/ A műegyetem gazdasági bizottságának a megal kitása; 2./ A gazdasági bizottság elnökhelyettesének megválasz­tása ; 3*/ javaslattótj1 a műegyetem jel nlegi gondnoki hivata­lából átszervezendő gazdasági hivatal igazgatójának személyére vonatkozélag; 4./ jflva3lattótel a gazdasági hivatal igazgatóhelyette- sónek kijelölésére; j»/ a gazdasági hivatal alkalmazó ttjainál: fegyelmi ügye­it véleményező háromtagút fegyelmi albizottság megalakítása; ö./ javaslattétel a gazdasági hivatal tiaztvivelőinek személyére nézvo. "Jd megemlitvén, hogy bár a möegyetem gaada*Sgt bizott- ” “iru’ VBl',Klnt gazdasági hivat Iára vonatkozólag a a.kir.valláa- ás ’'“*'>««**>miniszter ár által megállapított és kiadott ide­iglenes szabályzatok a bizottság vnl ,mennyi tkjának a míegjr. térni gon :noki hivatal útján már megküldenek, slnBk ez alkalommal is rdvider. iomerteti a gnzdes Ici bízottá lg ideiglenes ügyrendjének a bízottá-..; t Jairéi eaáld 2.§-át.továbbá a blzott.1- hatáekürárfi ozáiS 3.5-dt, valamint a bizottság Ülésének rendjérél szálé 5.i-át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom