Magyar Királyi József-műegyetem vegyészeti és egyetemes osztályának ülései, 1914-1919

914-09-12. rendkívüli ülés

J egyzőkönyv felvétetett a kir.József műegyetem Vegyészmérnöki Szakosztályának 1914. szeptember hó 12-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Dr.Schafarzik Ferencz e.i.prodékán elnöklete mellett:Dr.Ferency József,dr.Küfcschák József,Ffeifer Ignácz,dr.Schuller Alajos, dr.íSigmond Elek,dr.Zemplén Géza ny.r.tanárok. Távollétüket kimentették:dr.Szarvassy Imre és dr.Daday Jenő ny.r.tanárok. Jegyzett: Csorba titkár. 1.,Elnöklő prodékán megnyitva az ülést üdvözli a megjelent ta­gokat,a jegyzőkönyv hitelesítésére Pfeifer Ignácz és dr.’Sig- mond Elek tanárokat kéri fel majd pedig mindenekelőtt meleg szavakban emlékszik meg dr. Wartha Vincének a műegyetem ki­érdemesült rektorának és a ve­gyészmérnöki szakosztály több éven át volt dékánjának a szün­időben történt gyászos elhuny- táról. A Szakosztály nevében ko­szorút helyezett a megboldogult kartárs ravatalára,az özvegyhez részvéttáviratot intézett,a simái pedig búcsúbeszédet tartott. Indítványozza,hogy a Szak­osztály ,méltatva az elhunytnak a műegyetem oktatása és fejlesz­tése körül szerzett soha el nem évülhető nagy érdemeire,részvé­tének jegyzőkönyvileg is adjon

Next

/
Oldalképek
Tartalom