Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1963-1964

1963. szeptember 2. (1-8.)

2áh.sz. j e ^ y z ő k ö n y v készült a Rektori Tanács 1963. szeptember 2—án tartott ülésén. Jelen vannak: dr. Elek Tibor rektorhelyettes, elnök, dr. Retter Gyula rektorhelyettes, Vajda Lázár rektorhelyettes, Dr. Rázsó Imre dékán, dr. Frigyes Andor dékán, Dr. Holló János dékán, Bozsó László PB titkár, Albert Dezső Sz.B.titkár, Molnár István KISZ VB részéről, Vajda József techn., Műszaki Oszt.részéről. Jegyzőkönyvet vezeti: Hemeskéri István tanácstitkár. Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Frigyes Andor dékánt. Felolvassa Dr.Gruber József rektornak a Tanács tagjaihoz inté­zett sorait, amelyben közli, hogy felsőbb szervek hozzájárulá­sával, alkotó szabadsága lejártáig, helyettesítésével dr. Elek Tibor rektorhelyettest bízza meg és kéri a Tanács tagjait, hogy őt mindenben támogassák. dr. Elek Tibor rektorhelyettes a maga nevében is kéri a Tanács tagjainak legmesszebbmenő támogatását. ^ Kéri, hogy a napirend lezárása után a dékán elvtrsak számolja­nak be röviden a szombaton lezajlott I.évesek fogadásáról. Kéri továbbá Nemeskéri elvtársat, ismertesse, hogy miliőén előkészüle­tek történtek eddig a szombati tanévnyitóra. Vajda Lázár rektorhelyettes elöljáróban bejelenti, hogy elké­szült az Egyetem 2o éves távlati fejlesztési terve, amelyet Molnár miniszterhelyettes elvtárs egy értékelő megbeszélésen jóváhagyott. Az írásban is jóváhagyott töveket megküldik a dé­kánok részére. A költségvetés első részét a kiadások foglalják magukban. A nem­oktatói létszámot a Minisztérium szeptember 1-i hatállyal ren­delkezésre bocsátotta, amely a következőképpen alakult: A Gépészmérnöki Kar JJr állást kapott, amelyből 2 adminisztráto­ri, a többi tanszék^Ta Vegyészkar 5 állást, amelyből 1 admi­nisztrátori, 4 önálló laboráns, a Villamoskar 17 státuszából 4 adminisztrátori és 13 mechanikus, laboráns, stb.A központi tanszékek egy adminisztrátori státuszt kaptak. A dékáni hiva­talok és az igazgatás részére a nemoktatói státuszokat október 1-i hatállyal bocsátják rendelkezésre. Az elmúlt hónapban ./

Next

/
Oldalképek
Tartalom