Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1963. február 11. (85-97.)

- 4 ­Felvetett aggályainkra elmondották, hogy az Egyetem részé­ről történt látogatás éta az üzemben megoldották a problémák nagy részét. A gepkocsiigénnyel kapcsolatban röviduton tör­ténő intézkedést ígértek. Megpróbálják plusz gépkocsi be­állításával megoldani a problémát. Ellentmondást lát abban a kérdésben, hogy a csepeliek állí­tása szerint az ottani tagozat problémái megoldást nyertek, itt viszont elhangzott, hogy az Egyetem - miután az üzem mellőzte kéréseink teljesítését - a hallgatókat berendelte az Egyetemre. Barta elvtárs felszólalásában említette, hogy Kádár elvtárs kongresszusi beszédében foglalkozott a kihelyezett egyetemek kérdésével. Erről a Budapesti Pártbizottság tudományos osz­tályával tárgyaltak és az a közös véleményük, amennyiben racionális érvei vannak az Egyetemnek, a kellőképpen alátá­masztott érveinket figyelembevéve nem kényszerítenek bennün­ket annak végrehajtására, hacsak a mérnökképzés száma nem indokolja azt. Az Egyetem álláspontjáról a felsőbb vezetést tájékoztatni kell. Javasolja, hogy ennek az anyagnak egy példányát Pálfai elvtárs küldje meg Hantos elvtársnak is. dr. Lettner Ferenc rektorhelyettes: Azokhoz a kérésekhez kapcsolódban, amelyet Csepel előterjesztett, ellentétben az ő javaslataikkal a következőket terjeszti elő. Javasolja, hogy a csepeli tagozat utolsó évfolyamait hozzuk be az Egye­temre, ne az első évfolyamait. Az első évfolyamokon az alap­tárgyak oktatásához különösebb technikai felszerelések nem szükségesek, mig az utolsó évfolyamokon felmerül a labor, stb. hiánya, amit itt az Egyetemen belül mga/lehet oldani. Kéri. hogy olyan javaslattal éljünk Csepel felé, hogy a III.évtől felfelé a hallgatók az Egyetemre járjanak be.Annál is inkább célravezetőbb ez az egy rendszerbe való összefogás mivel a felsőbb évfolyamoknál kevesebb a lemorzsolódás, mint az alsóbb évfolyamokon. Kérése Bozsó elvtárshoz, hogy a gépkocsi problémát az ottani párttitkár elvtárssal feltétlenül beszélje meg. Dr. Barta István rektorhelyettes: A felsőbb évfolyamok beho­zatala annál is inkább indokolt, mert azok egy része más, esetleg gépészkari ágazatokhoz csatlakozik majd. Szerződés kötését javasolja Csepellel. Bozsó László elvtárs: Egyetért Barta elvtárssal abbanrp hogy az Egyetem kössön szerződést olyan irányban, hogy a Csepel­re kihelyezett tagozat működési feltétele milyen formában kell hogy biztosítva legren. Úgy gondolja, hogy ennek elké­szítése elsősorban az oktatási követelmények oldaláról kell hogy történjen, illetőleg létszám és az ehhez szükséges biz­tosítékokról is adjon perspektivikus teret. ./

Next

/
Oldalképek
Tartalom