Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1959-1960

1959. szeptember 7. (1-3.)

J egyzőkönyv készült a Rektori Tanács 1959* szeptember 7—én tartott ülésén. Jelen vannak: Dr.Csűrös Zoltán, egyet.tanár, rektor. Kozmann György egyet.tanár,rektorhelyettes. Dr.Elek Tibor egyet.docens,rektorhelyettes. Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes. Rácz Elemér egyet.tanár, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Kozma László egyet.tanár,a Villamosmérnöki Kar dekán- helyettese, Nagy József egyet.adjunktus,a Vegyészmérnöki Kar dekán- helyettese, Román Sándor, PB.titkárhelyettes, Szőke Albert személyzeti osztályvezető, Dr.Rázsó Imre egyet.tanár, SZB.elnök Soós Pál, a KISZ Bizottság titkára. Jegyzett: Nemeskéri István, a Rektori Titkárság vezetője. Elnök az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felké­ri Rácz Elemér dékánt. — /-Rácz Elemér dekán előterjesztése alapján elnök a Tanács javas­latára elfogadja azt a javaslatot, hogy azonos karon második diploma megszerzését a kar nem tartja helyesnek. Az ilyen irányú kérelmet elő­terjesztő mérnökök vendéghallgatóként hallgassanak speciális kollégiu­mot, amelyről írásbeli igazolást kaphatnak. Elnök a dékánok beszámolója alapján tudomásul veszi, hogy a gépészmérnöki karon a III.évesek kivételével, a vegyészmérnöki karon a II.éves szerves labor kivételével, valamennyi évfolyamon szeptember 7-én megindult a villamosmérnöki kar III.éves hallgatói részére & kar kér agu^r'megfelelően elnök a Tanács javaslatára hozzá­járul a,nos, , .ojy*T-től ré-eaükre ösztöndíjat fizessenek. Valamennyi karon az I. és II.évfolyam csoportfőnökei megbízá­sa megtörtént. Az I.éveseket a dékánok megfelelően, fogadták. Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes előterjesztése alapján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Fizikai Társaság Balatonon tartandó "Szilárdtestek kollégiumán" megjelenő külföldi vendégek ellátására és a kollégium támogatására a küvelődés- ügyi Minisztérium engedélyétől függően a külföldi kiküldetési keret terhére a gazdasági igazgatóság lo.ooo Forintot átutaljon. Rácz Elemér dekán előterjesztése alapján elnök a Tanács javas­latára hozzájárul árhoz, hogy Steiger István a Repülőgépek tanszék tanársegéde a Csepel Vasmű központi szerkeszt si irodájában az 1959* év végéig havi 1.2oo Forintos díjazással másodállást -vállaljon. _Dr.Kozma László dekánhelyectes előtör s r re alapján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy Török Béla a Villamos­müvek tanszék adjunktusa a Transzvill Vállalatnál és a Magyar Rádió­nál korábbi szakértői tevékenységét az 1959*év végéig tovább folytat­hassa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom