Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1958. október 8. (26-27.)

György és Vajda Lázár rektorhelyetteseket, illetve Tóth János PB. titkárt, hogy tegyenek javaslatot e közgyűlés más időpontban - no­vember közepére - való megtartására, továbbá a közgyűlés tárgyá­ra. Dr.Zilahi Márton egyet.tanár SZB.elnök levelet intézett a Rektori Tanácshoz, amelyben kérte, hogy 1958.október 15-22 kö­zötti időszakban, amely "A békéért és leszerelésért folyó küzde­lem és szolidaritás hete"-re esik az Egyetemi Tanács a kísérle­ti atomrobbantások, a nyugatnémet felfegyverzés elleni tiltako­zás, valamint a leszerelés és nemzetközi együttműködés előmoz­dításáért táviratot juttasson el a SZOT Elnökségéhez. A Tanács javaslatára a szakszervezet előterjesztését az elnök elfogadja. Elnök ismerteti a Rektori Hivatal vezetőjének jelenté­sét, melyben a Művelődésügyi Minisztérium elvi osztálya szeret­né az egyetemét felkérni a Magyar Tanácsköztársaság 4o.évforduló­ja alkalmából rendezendő diákkonferencia műszaki tárgyakkal fog­lalkozó szekciójának megrendezésével. A Tanács javaslatára az elnök a Minisztérium ilyen irá­nyú felkérését elfogadja, erről a Minisztérium Elvi osztálya ér­tesítendő. ' Dr.Elek Tibor rektorhélyettes jelenti a Tanácsnak,hogy folyó hó 25-el Szovjetunióba utazik 2 hónapos tanulmányútra. Elnök a Tanács javaslatára felkéri Dr.Elek Tibor rek­torhelyettest, hogy helyettesítéséről az illetékesekkel törté­nő előzetes tárgyalás után tegyen a Tanácsnak javaslatot. Dr.Elek Tibor rektorhelyettes jelenti a Tanácsnak: az 1958*október 6-i tanácsülésen a villamosmérnök kar dékánja je­lentette, hogy a villamosmérnöki karon szerdán délután csak a Politikai Gazdaságtan tárgyból van gyakorlati foglalkozás állí­tólag a tanszék kérése alakján. A kérdést felülvizsgálta és azt a választ kapta a tanszéktől, hogy kifejezett kérésük ellenére is a kar állította össze igy az órarendet. A Tanács javaslatára az Elnök felkéri Dr.Elek Tibor rek­torhelyettest, hogy e kérdést röviduton a kar dékánjával tisztáz­za és tegye meg a szükséges intézkedést. ' ^ Dr.Barta István dekán lengyelországi, Rácz Elemér dekán spanyolországi, Dr.Varsányi György mb.dekán belgiumi, és Dr.CsüyÖs Zoltán rektor angliai útjáról számolt be a Tanácsnak. A Tanács javaslatára az elnök felkéri a karok dékánjait, hogy a karok azon oktatói akik külföldön jártak tartsanak hason­ló jellegű beszámolókat a kari ülésen és amennyiben a beszámoló igen érdekes, úgy ezen személyek a Rektori Tanácsülésnek is szá­moljanak be a jövőben. Továbbá megvizsgálandónak tartja azt a kér­dést, hogy az egyetem lapjában rövid élménybeszámolók jelenjenek meg ezen külföldi utakról a hallgatók részére. ; Mivel több kérdés nem lévén az ülést elnök berekeszti. ,1958.október 8. /í&áXdor Imre Yjkv. /:Dr.Csűrös Zoltán:/ rektor,elnök /:Dr.Varsányi György:/ mb.dekán,jkv.hitelesítő,

Next

/
Oldalképek
Tartalom