Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1958. október 27. (36-40.)

Elnök a Tanács javaslatára az egyetem sportpályájának épít­kezésével kapcsolatos mérnöki munka elvégzéséért esedékes jutalom kifizetését a következő Tanácsülésig elnapolja. Dr.Barta István dekán Domokos Sándornak a Villamosmüvek tanszék tanársegédének másodállás ügyében benyújtott kérelmét pár- tólólag előterjeszti. Elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy Domokos Sándor tanársegéd a Villamosgép és Kábelgyárban másodállást vál­laljon. Kozmann György rektorhelyettes a lo éves távlati fejlesz­tési terv előmunkálataival kapcsolatban jelenti a Tanácsnak,hogy a lo éves fejlesztési terv keretében végzendő munkáról, valamint azok határidejéről forgatókönyv készül. Az egyes albizottságok elnökei október hó 28-ig elvi anyagot dolgoznak ki, amelyeket a karok dékánjai a fenti határidőre megkapnak. Az elvi anyagokat konk­rét kari tervezési anyaggal kiegészítve a karok dékánjai november hó 11-ig kari tanácsülés előtt megtárgyaltatják és a kari javasla­tokat november hó l$-ig a rektor elé terjesztik. Tudomásul szolgál. %<? Dr.Csűrös Zoltán rektor a rektori munkaterv 16.pontja alap­ján javaslatot tesz az I.évfolyamon kísérletképpen bevezetendő osztályfőnöki rendszer alapelveit kidolgozó bizottság személyi összetételére. Elnök a Tanács javaslatára a bizottság elnökéül: Dr.Fenyő István egy.docenst, tagjaiul: Dr.Proszt János egy.tanár, Pethes Endre egy.adjunktust, Albert Dezső szaksz.titkárt, a SZB. részéről Manczinger József tanársegédet, a KISZ.VB.ré­széről fogadja el. /4r% Kozmann György rektorhelyettes a Rektori Tanács 86-os szá­mú határozatában előirt egyetemi bizottságokra vonatkozóan a Párt Végrehajtóbizottsággal történt előzetes egyeztetés alapján az alábbi személyi javaslatot terjeszti a Tanács elé: A./ Kari bizottságok. Tanulmányi bizottság: Gépészmérnöki Kar: Elnök: Muttnyánszky Ádám egy.tanár, Tagok: Balogh Béla e^y.tanár, Brodszky Dezső egy.tanár, Dr.Gillemot László egy.tanár, Strommer Gyula egy.docens Gyulai Zoltán egy.docens, Túri Zoltán tanársegéd, a szakszervezet részéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom