Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1951-1952

1951. november 19. (18-46.)

- .3 ­közvetlen kapcsolatban voltak a minisztár inmnal. - A karok által Ös Beállított bízottá '^ok a minisztériumba: már felküldött ék. Dr. Kardos György nem tartja helyesnek, hogy a K.M. csak a személyzeti előadót értesítette.a rendelkezésről." Oláh Istvánná kijelenti, hogy esak előzetes tájékoztatást kaptak a személyzeti előadók, s majd csak később kapnak pontos uta­sítást. Kozmann György megkérdezi, hogy az esti oktatás vonatán is érvényes-e a rendelkezés. Az elnök válasza s: érint nem kell foglalldozni az esti t; ^o- zatoaokmal, mert azok már káderezva vannak, s a szakminisztériumok feladata, hogy ezekkel jól gazdálkodjanak. ' Az elnök mivel tart attól, hogy a minisztérium rendelkezésének megérkezése késni fog, ezért hozta ezt a kérdést a Tanács elé. A Pc.rt us DISz szervezetek készüljenek fel, b^gy kiket küldenek a bi­zottságokba, melyek olyformán lesznek felállítva, miként tavaly, azzal a változással, hogy most a szakminisztériumok képviselői is be lesznek vonva a. munkába, igy a Bányar- és Energiaügyi Minisztérium . '.-ről Lengyel András, helyettese Lengyel Jenő, Kohó- és Gépipari Minisztériumból Poczang Lajos, helyettese László Pál, [Építésügyi Miniszteriül ól Havas Péter, Könnyűipari Minisztériumból Laczfalvy József, Közlekedés- ^ s Postaiig yi Mini ztériumbólKm^n^ károly, helyettese Ács Péter. Ormos Tibornak az a kérése, hogy a Pártmegbizottakat illetően a Tanári Párts:srvesethez forduljanak a karok. /Villamos- <os gépész- mérnöki :ar Zallue András, mérnök- és építészmérnöki Földes Ferenc, vegyészmérnöki lar Koncz / A Ihrok ugyancsak vegyék fel 'a kapcsolatot e yes 1-a ri T)ISz titkárokkal is. Oláh'Istvánná helyesnek tartaná, ha / IV. éves hallgatókat jelölnének a bizottságokba, mert ők i merik legjobban a hallgatókat, ők tudnák legjobb tájékoztatást adni 'róluk. Egyben [kérdi, hogy csucsbizotts-g lesz-e most is felállítva. Az elnö közli, hogy rendelkezős,midként említette már,csak ké­sőbb fog jönni a K.M.-tól, biztos választ nem tud adui, véleménye szeáint szükség van csucsbizottságra, mel^ ^az e yes bizottságok mun­káját c a ' efogja. Az elnök rátér a következő napirendi pontra, a vizsgákra. Fontos , hogy'megfelelő politikai légkört teremtsünk a vizsgák le­tételéhez, tudatosítani kell a i llgatók között, hogy vizsgázni, jól vizsgázni hazafias kötelesség. A hallgatók a vizsgákon számolnak be . munkájukról s esart a vizsgát'ne kényszernek tekintsék, hanem ve- - gyék úgy, mint munkájuk eredményének bizonyságát. A tamnulmányi osz- - tályok a tsnulócSoportmegbizottak utján végezzék el ezt a feladatot. A vizsgarendet á rektori értekezlet megállapította a K.H.-ban, rendelet formájában rövidesen ki fog jönni. A fő szempont az volt, hegg előkollokvium ne legyen s a tanulócsoportok egységét ne bontsák meg. ^ A hallgatók tegyenek felajánlást Sztálin elv tár 3 születésnap­jára. Közli, hagy a tervezet szerint a vizsgaidőszak január 2-31; múlt évről elm, radt vizsgák letétele XII. 22-31., legkésőbbi határ­idő I. 10., egyszeri utóvizsga tehető I. 25-11. 10. között..A II. felév kezdete II. 4. Hak dás a múlthoz ké est, hegy február lC^e után utóvi ^án:ni .cs helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom