Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1951-1952

1951. szeptember 17. (1-7.)

j .e_.a..X 3, A k készült a Budapesti Műszaki Egyetem rektori tanácsának 1951. évi szeptember hó 17-én tartott üléséről. Jelen vannak: dr. Vörös Imre rektor, elnök, Kozmann György rektorhelyettes, Németh Endre, dr. Kardos György, Rázsó Imre, Vágó Artur, dr. Erdey László, Gerendás István dékánok, Sármezey István, Vadász Mihály, Vékássy Alajos, Taky Ferenc dekán- helyettes, a Marxista-leninista, a katonai híradó és páncélos tan­székek vezetői, Adám Sándor rektori titkár, Halász Aurél tan.oszt. vez., Ormos Tibor MDP. titkár és Gábor László tanár. rávolmaradását kimentette: ------------­J egyzett: dr. Somogyi Sándor előadó. Az elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az illést és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kozmann Györgyöt és Vágó Artúrt. Az elnök jelenti, hogy á napokban több tanár kinevezése ér­kezett meg. A minisztertanács az építészmérnöki karhoz tartozó vá- rosépitéstani tanszékre Perónyi Imrét, a rajzi tanszékre Bardon Alfrédet, a tartószerkezetek tanszékre Pelikán Józsefet, a gépész- mérnöki karhoz tartozó épületgépészeti tanszékre Macskássy Árpádot, az aerodinamikai tanszékre Gruber Józsefet, az energiagazdasági tan­székre Heller Lászlót, a mérnöki karhoz tartozó közlekedés és vasút­üzemi tanszékre Csanády Györgyöt, a vegyészmérnöki karhoz tartozó élelmiszefkémiai tanszékre pedig Telegdy Kováts Lászlót tanszékvezető tanárnak kinevezte. Az elnök felkéri a Tanács előtt megjelenteket, hogy a hivatali esküt tegyék le. < Ennek megtörténte után üdvözli az uj tanszékvezetőket és fel­kéri őket fontos feladatuk teljesítésére. Az esküt tett tanárok távozása után az elnök jelenti, hegy a K.M. Bálint Elemért a gépészkari ^1. sz. matematikai, Kozmann Györgyöt a gépészkari II. sz. mechanikai, Gellért Sándort az építész- mérnökkari épületgazdasági és végrehajtási, Sváb Jánost pedig a vil­lamoskari géptani tanszékre tanszékvezető intézeti tanárrá kinevezte, mig Kézdy Árpádot a mérnökkari vasútépítés és földművek, Fenyő Istvái a villamoskari matematikai, Taky Ferencet a gépészkari elektrotechnil tanszék vezetésével megbízta. Az elnök jelenti továbbá, hogy a társegyetemek rektorait ki­nevezésük alkalmából a Tanács nevében üdvözölte. A bejelentéseket a Tanács tudomásul veszi. Az elnök felkéri a dékánokat, hogy a kari munkatervek készí­tésére vonatkozóan tegyék meg jelentésüket; a tanulmányi osztályok vezetőivel megbeszélte a munkatervek beadásának terminusát és az \

Next

/
Oldalképek
Tartalom