József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi / József Nádor Műszaki / Budapesti Műszaki egyetem - rektori tanácsülések, 1948-1949

1948. december 16. (40-45.)

delt fegyelmi vizsgálatban folyó évi december hó 14-én tartott ülésén ítéletét meghozta. Nevezettet a műegyetemi F.T.T.F.Sz. 175. paragrafusa alapján vétkesnek mondta ki és ezért nevezett­nek a kereskedelemtudományi I. szóbeli szigorlatát érvénytelení­ti, de az I. szigorlat írásbeli részét érvényesnek ismeri el. A II. szigorlatát is érvényesnek ismeri el, közgazdaságtudo­mányi oklevelet szerezhet, azonban a Műegyetemen doktori cse­lekményre nem bocsájtható. Tudomásul szolgál. 20. / Elnök jelenti, hogy dr. Egerváry Jenő ny.r.tanár, a Testnevelési Intézet igazgatója leromlott egészségi állapo­tára, valamint szakmunkával való túlterheltségére tekintettel, igazgatói állásáról lemond, illetve a Tanácstól nyert megbíza­tását visszaadja. Az elnök kéri e bejelentés tudomásulvételét és a testne­velési igazgatói tisztségre javaslattételt. /3820-1948/ Többek hozzászólása után a Tanács a Testnevelési Intézet átmeneti vezetésére dr. Szabó Gusz­táv ny.r.tanár felkérését határozza el. 21. / Elnök jelenti, hogy a VKM 196.067/1948 VI. sz. le­iratával jóváhagyólag tudomásul vette dr. Lászlóffy Woldemár oki. mérnök, miniszteri osztálytanácsosnak "A vízrajzi tanulmányok módszertana" c. tárgykörből magántanárrá történt képesítését és nevezettet ebben a minőségében megerősítette. /5875-1948./ Dr.Rpdos Jenő a mérnöki és építészmérnöki kar dékánja e magántanári megerősítéssel kapcsolatban kéri a Tanácsot, nogy a karnak megerősítés végett már több magántanári habili- táció iránti kérése van felterjesztve a VKM-be, hogy azok megerősítését sürgess meg. Tudomásul szolgál, a Tanács hozzá­járul. 22. / Elnök jelenti, hogy a pécsi tudományegyetem egy­séges eljárás céljából az autonom bevételek pótlására engedé­lyezett hitelkeret növelése ügyében a VKM-nez intézett felter­jesztése másolatát a Műszaki Egyetemnek megküldötte. Az elnök jelenti, hogy a Műszaki Egyetem részéről is történt már több ízben ily felterjesztés és erről a pécsi tu­dományegyetemet értesíteni fogja. /3885-1948./ Tudomásul szolgál. 23. / Vajda Ödön a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja jelenti, hogy a gépészmérnöki osztályhoz tartozó vezetékes villamos híradástechnikai tanszék betöltésére ismételten ki­tűzött pályázatra Kozma László a Standard Vili. Rt. igazgató­ja és Novák István postamüszaki tanácsos, a vezetéknélküli hír­adástechnikai tanszékre kitűzött pályázatra pedig dr.Barta Ist­ván az Orion Rádióipari Rt. igazgatója és Kodolányi Gyula pos­taműszaki tanácsos nyújtotta be kérvényét. A vezetékes villamoshiradéstechnikai tanszék betöltési­re kiküldött bizottság e tanszékre kinevezésre első helyen aequo loco Novák Istvánt és Kozma Lászlót, a vezetéknélkűli híradástechnikai tanszék betöltésére kiküldött bizottság pe­dig első helyen dr. Barta Istvánt, mig Kodolányi Gyulát má­sodik helyen jelöli. A bizottság javaslatát a vezetékes híradástechnikai 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom