József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi / József Nádor Műszaki / Budapesti Műszaki egyetem - rektori tanácsülések, 1948-1949

1948. szeptember 6. (1-5.)

A J egy zokon yv Készült Budapesten a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá­nyi Egyetem rektori tanácsának 1948. évi szeptember hó 6-án tar­tott 1948/49. tanévi I. rendes üléséről. Jelen vannak: dr. Csűrös Zoltán rektor, elnök, dr. Heller Farkas prorektor, dr. Rados Jenő, Vajda Ödön, dr.Szá- deczky-Kardoss Elemér és dr. Nyárády József dékánok. Jegyzett: dr. Palkovics Pál tanács jegyző. Elnök üdvözli a megjelenteket, az 'ülést megnyitja és bejelen­tett ülést. Javasolja, hogy ez alapon az 1949. évi január hó 1-éig Az alapszabályok, valamint a vonatkozó iparügyi miniszteri rendelet szerint a Műegyetemet a bizottságban három kiküldött Liska József, valamint dr. Kiár János tanár urak. /2469-1948./ ti, hogy a múltban a Tanács minden hónap második csütörtökén tar­a havonként tartandó ülések időpontját állapítsák meg. A Tanács üléseinek időpontját szeptem­ber 23-ában, október 14-ében, november 11-ében és december 16-ában állapítja meg azzíl, hogy a rektori tanács üléseit a fenti napokon délután 4 órakor, a mű­egyetemi Tanács ugyanazon napokon délu­tán 5 órakor tartja. 2./ Elnök jelenti, hogy az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottsága választmányi tagjává választotta a Műegye­tem kéoviseletében megjelent Verebély László ny.r.tanárt. képviseli, előjegyzésbe vették, hogy ezek Verebély László', dr. Tudomásul szolgál. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom