József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - rektori tanácsülések, 1945-1946

1945. szeptember 1. (1-2.)

felvétetett Budapesten, a Magyar József Nádor Műszaki és Gazdasá;tu- dományi Ej. etem rektori tanácsának az 1945. sz ptenber hó 1-én tar­tott éléséről. Jelen vannak: dr. Heller Farkas rektor, elnök} Verebéig László prorez.tor, dr. Friedrich Lóránd, dr. Plonk Jenő, dr. Surányi János és dr. Huszár Géza dékánok. Jegyzett: dr. Bndios Auról műegyetemi tanácsjegyző. T’lnökí Most, pmlkor átveszi a rektori tisztséget, mély tisztelettel és szeretettel Üdvözli s r ktori tanács tn-jait. Elő­ször Is hálás köszönetét fejezi ki, ho*y a tanári testület megbízá­sából az elektorok a folyó tanévre őt Választották meg rektornak. Kilön is köszönti Verebóly László prore^tor urat, akihez nagyon ré­gi barátság fűzi, s kéri, hogy tapasztalataid 1 63 értékes tanácsai­vá legitaégéré lesni isi ljék. : int rektoraik minden t 'se oz lesz, hogy a régi rendet ős fe . elmet helyreállítsa, s n Műegyetem autonómiáját o'védje. 1./ Elnök 0 kari javallatok alapján indítván' ózza, hogy az egye« o okon a folyó tanév I. felében a labor- toriu: 1 :i­náriual dijak 0 következő összegben állapíttassanak meg: Mérnöki, é itósznémökl é's g pészm'rnöki osztályon 240-240, s ve észnérnökl osztályon 1200, a bányám érnöki osztályon 200, a kohó mérnöki ooztál on 250, az erdőmérnöki osztályon 200 P, n m zőgrz ará;i és állatorvosi osztályon 1000-1000 P, 0 közgnzd- dgtátományl k*ron 100 P./1572-1945./ Indítvány határozattá emeltetik. Jegy zőlcönyv • 1 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom