Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1933-1934

1933.09.05. 1. ülés

- Jegyzőkönyv, •• felvétetett Budapesten, am. kir. József-műegyetem rektori 4 tanácsának 1933. évi szeptembereié 5.-én tartott 1.üléséről. : • Jelen voltak Herrmann Miksa e.i.rektor,elnök; Söpkéz Sándor prorektor, Rohringer Sándor, dr. Pogány Béla, dr. Vendl Aladár és dr. Búd János e. i. dékánok. Jegyzett; Dr. Badics Aurél miniszteri o.ta­nácsos.,műegyetemi tanácsjegyző. 1. / Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a megjelenteket, majd mindenekelőtt arra kéri leg­közelebbi munkatársait, a rektori tanács tagjait, hogy a rektori tisztség betöltésénél jóakaratú tá­mogatásukban szíveskedjenek őt részesíteni. 2. / Rohringer Sándor a mérnöki és épitészi osztály dékánja melegen üdvözli a mai ülésen először elnöklő rector magnificust, s kivánja, hogy teljes egészséggel a tradicionális műegyetemi szellemben ve­zesse a műegyetem kormányzatát. 3. / Elnök a felvételi ügyeket véve tárgya­lás alá, a folyamodók létszámára való tekintettel a rektori tanács olyképen határozott, hogy a miniszter úrtól kérni fogja, hogy a felvehető I.éves hallgatók létszáma: az épitészi osztályon 25-ről 30-ra, a gépészmérnöki " 100-ról 140-re, a vegyészmérnöki " 20-ról 25-re emeltessék fel. /1583.-Í933./ 4. / Elnök előadja, hogy Dr.Rados Gusztáv könyvtárigazgató úr jelentette, hogy Éber József ny. reáliskolai igazgató úr a múlt tanév végén a 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom