Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1930-1931

1930.09.01. 1. ülés

t, í, < J • V* * •T V ,:Ky­HÜf !*> ' J e g y z 5 k ö n y vt felvétetett Budapestet!, a m. kir. József-müegyetem rektori tanácsának •*# v?->: 1$30. évi szeptember hó 1.-én tartott 1. üléséből. Jelen voltak: Dr. Hültl Dezső e.i.rektor, elnök; Wälder Gyula, Dr. Misángyi Vilmos, Dr. Varga József és Zelovich Kornél e.i; dékánok. Jegyzett: Dr. Badics Aurél miniszteri osztály- tanácsos, tanács jegyző. Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a megjelenteket, majd mindenekelőtt arra kéri leg­közelebbi munkatársait, a rektori tanács tagjait, hogy a rektori tisztség betöltésénél jóakaratu tá­mogatásukban szíveskedjenek őt részesíteni. Ezután áttér a napirendre. 1./ Elnök jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur arról értesítette a mü­/ egyetem tanácsát, hogy a Kormányzó Ur Ö Főméltósága 1930. évi julius hó 28. napján Budapesten kelt ma­gas elhatározásával előterjesztésére dr. Szily Kál­mán műegyetemi ny.r. tanárnak az államtitkári cimet méltóztatott adományozni. A magas elhatározásról szóló értesítést dr. Szily Kálmán államtitkár, mű­egyetemi ny.r. tanár urnák közvetlenül küldötte meg. /1289/1930./ \ f fi Örvendetes tudomásul szolgál.- 1 ­0 A

Next

/
Oldalképek
Tartalom