Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1928-1929

1928.09.03. 1. ülés

J egyzőkönyv, felvétetett Budapesten, a m. kir. József-műegyetem rektori tanácsának 1928. szeptember hó 3.-án tartott 1.üléséről. Jelen voltak: Dr. Szily Kálmán e.i.rektor,elnök; dr. Szarvasy Imre prorektor, dr. Heller Farkas, dr. Putnoky László, dr. Laky Dezső, dr. Mihailich Győző és dr. Vük Mihály e.i. illetve prodékánok. iávolmaradását kimentette: Oltay Károly prodékán. Jegyzett: Dr.Ladies Aurél miniszteri o.tanácsos, műegyetemi tanácsjegyző. 1. /Elnök az ülést megnyitván, mindenekelőtt a távozó két dékánnak Oltay Károlynak és dr.Putnoky Lászlónak dékáni működésük alatt kifejtett odaadó, a műegyetem és az ifjúság iránti szeretettől átható munkásságukért hálás köszönetét fejezi ki, s kéri Őket, hogy mint prodékánok őt a műegyetem adminisztrá­ciójában továbbra is támogatni sziveskedjenek. Inditványozza,hogy részükre jegyzőkönyvi köszönet nyilvánittassék. Inditvány határozattá emeltetik. Elnök azután a két új dékánt dr.Mihailich Győzőt és dr. Vük Mihályt üdvözli, s kéri őket, hogy a már eddig is oly sokszor igénybe vett munkaerejüket állitsák továbbra is a műegyetem szolgálatába. * Dr. Putnoky László az elnök elismerő szavaiért hálás köszönetét mond. 2. / Elnök jelenti, hogy a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter úr értesitett bennünket, hogy előterjesztésünkre és az ő javaslatára a minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy Ascher Antal műegyetemi quaestornak nyugdijba beszámít­ható személyi pótlék fejében folyó évi július

Next

/
Oldalképek
Tartalom