Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1927-1928

1927.09.06. rendkívüli ülés (1.)

Jég yzőkönyv, felvétetett Budapesten, am. kir. József-műegyetem tanácsának 1927. szeptember 6.-án tartott I. rkiv. üléséről. > f Jelen voltak: • I Dr. Szily Kálmán e.i.rektor, elnök; 1 ' Oltay Károly, dr. Heller Farkas, dr. Putnoky László és dr. Laky Dezső dékánok. Elmaradását kimentette: Dr. Szarvasy Imre prorektor. Jegyzett: Dr. Badics Aurél miniszteri osztálytanác sós, tanács jegyző Elnök megnyitván az ülést mélyen megille- tődve jelentést tesz arról, hogy dr. Schafarzik f Ferenc nyugalmazott műegyetemi ny.r. tanár folyó hó -én elhalálozott. Ezután melegen emlékezvén meg a megboldogultról, aki a műegyetemen mint ny. r. tanár 22 évig működött s úgy a tudomány mint a főiskolai oktatás terén elhervauhatatlan érdemeket szerzett. Bejelenti, hogy a temetési szertartás folyó hó 7.-án d.u. 4 órakor a Kerepesi-út melletti teme­tőben fog megtörténni, inditványozza, hogy a Tanács a megboldogult iránt érzett kegyeletének kifejezé­séül 1. / emlékét jegyzőkönyvileg is örökitse meg, 2. / a műegyetem épületeire a gyászlo£iogót tűzesse ki, 3. / az elhalálozásról gyász jelentést adjon ki, 4./ a gyászoló családhoz részvétiratot in­*/. t ézzen;

Next

/
Oldalképek
Tartalom